Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 110511 vraagstelling tandheelkundige

Rb Arnhem 110511 vraagstelling tandheelkundige
3.  De beslissing
De rechtbank

3.1.  beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:
1.a.   In deze procedure is vastgesteld (zie hiervoor, onder 2.4.) dat de beet van het gebit van [eiseres] zoals die door [gedaagde] tot stand was gebracht niet goed was en dat [eiseres] daardoor klachten ondervond.
Wilt u, hiervan uitgaande, onderzoeken wat medio 2008 na de behandelingen door [gedaagde] de precieze status was van de beet van het gebit van [eiseres]?
1.b.  Wilt u beschrijven welke maatregelen naar uw oordeel dienden te worden genomen om een goede beet van het gebit van [eiseres] te bereiken en haar door de niet goede beet veroorzaakte klachten te verhelpen?
1.c.   Wilt u bij uw antwoord op vraag 1.b. gemotiveerd ingaan op de vraag of het noodzakelijk was alle kronen van [eiseres] te vervangen om de beet-gerelateerde klachten te verhelpen of dat met gedeeltelijke vervanging had kunnen worden volstaan?
2a.   Wilt u tevens onderzoeken in hoeverre bij [eiseres] ten tijde van en/of in de periode na de behandelingen door [gedaagde] tot aan de behandeling door de Velthuis Kliniek gaatjes in haar gebit en/of ontstekingen aanwezig waren en/of zijn ontstaan en wat naar uw oordeel de oorza(a)k(en) daarvan was (of waren)?
2b.   Wilt u bij uw antwoord op vraag 2a in het bijzonder ingaan op de vraag of de werkwijze van [gedaagde] en/of de door hem gekozen constructie van het gebit door te werken met geblokte kronen hierop van invloed is/zijn geweest?
2c.   Indien u vraag 2b bevestigend beantwoordt: was/waren deze werkwijze en/of deze constructie conform de destijds geldende professionele standaard voor tandartsen?
3.   Indien u vraag 2c ontkennend beantwoordt: welke werkzaamheden waren naar uw oordeel nodig om de daardoor veroorzaakte klachten van [eiseres] te verhelpen en nieuwe klachten te voorkomen?
4a.   Gaan naar uw oordeel de door de Velthuis Kliniek uitgevoerde behandelingen verder dan naar uw oordeel noodzakelijk was om de klachten van [eiseres] in verband met de beet te verhelpen en - ingeval gaatjes en ontstekingen te wijten waren aan een niet conform de professionele standaard gekozen werkwijze/constructie - de gevolgen van de onjuiste werkwijze/constructie te verhelpen?
4b.   Wilt u, indien uw antwoord op vraag 4a bevestigend luidt, gespecificeerd aangeven in welk opzicht de door de Velthuis Kliniek uitgevoerde behandelingen het volgens u noodzakelijke overschrijden?
5a.   Is het door de Velthuis Kliniek aan [eiseres] in rekening gebrachte bedrag voor de totale uitgevoerde behandelingen - ongeacht uw eerdere oordeel over de noodzaak daarvan en afgezet tegen de toen in de markt gangbare prijzen en de eventueel voor uw beroepsgroep geldende regels zoals die destijds golden - naar uw oordeel buitensporig?
5b.   Indien u vraag 5a. bevestigend beantwoordt: welk bedrag zou voor de totale door de Velthuis Kliniek uitgevoerde werkzaamheden naar uw oordeel meer passend bij de prijzen in de markt en de eventueel in de beroepsgroep geldende regels zijn geweest? (U mag bij uw antwoord op deze vraag desgewenst de boven- en ondergrens van dit bedrag aangeven).
5c.  Indien u vraag 4a. bevestigend, maar vraag 5a ontkennend heeft beantwoord: welk deel van het door de Velthuis Kliniek in rekening gebrachte bedrag ziet op de naar uw oordeel noodzakelijke werkzaamheden?
5d.   Indien u zowel vraag 4a als vraag 5a bevestigend heeft beantwoord: welk bedrag zou naar uw oordeel met enkel de volgens u noodzakelijke behandelingen gemoeid zijn geweest, rekening houdend met de prijzen in de markt en de eventueel in de beroepsgroep geldende regels? (U mag bij uw antwoord op deze vraag desgewenst de boven- en ondergrens van dit bedrag aangeven).
6.   Welke andere feiten of omstandigheden, gebleken uit uw onderzoek, kunnen van belang zijn voor een goed begrip van de zaak?

3.2.  benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:
Dr. N.J.M. Opdam, hoofd van de Expertisekliniek voor Gebitsherstel van het UMC St. Radboud, gevestigd aan de Philips van Leydenlaan 25 te Nijmegen,
postadres: Vakgroep Preventieve en curatieve tandheelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel. 024-3616410, LJN BQ5677

Deze website maakt gebruik van cookies