Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 180412 val over uitstekende plank boardwalk; oneffenheden inherent aan contructies als de boardwalk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 180412 val over uitstekende plank boardwalk; oneffenheden inherent aan contructies als de boardwalk

4. DE BEOORDELING 

4.1 [eiseres] heeft gemotiveerd gesteld schade te hebben geleden en heeft aangeboden dit nader met stukken te onderbouwen. Gelet op dit bewijsaanbod is het gerecht van oordeel dat [eiseres] hiertoe in de gelegenheid moet worden gesteld, maar alleen indien vast komt te staan dat Grape Holding aansprakelijk is voor de door de val ontstane schade. Die vraag zal derhalve eerst worden beoordeeld. 

4.2 Grape Holding heeft erkend dat ten tijde van de val van [eiseres] oneffenheden in de boardwalk zaten, zoals door [eiseres] is gesteld en met foto’s is onderbouwd en dat deze vergelijkbaar zijn met de oneffenheden zoals door het gerecht en partijen is waargenomen tijdens de plaatsopneming (zie 2.1). Dat [eiseres] over een uitstekende plank of andere oneffenheid is komen te vallen is door Grape Holding niet betwist, maar niet is komen vast te staan welke uitstekende plank of andere oneffenheid dat precies is geweest en of dat stuk boardwalk inmiddels vervangen is. Bij de verdere beoordeling gaat het gerecht daarom ervanuit dat [eiseres] is gestruikeld en ten val is gekomen over een soortgelijke oneffenheden als door het gerecht en partijen is waargenomen. 

4.3 [eiseres] stelt dat de boardwalk gebrekkig was door achterstallig onderhoud en dat Grape Holding daarom aansprakelijk is voor haar schade. Kennelijk doet zij aldus een beroep op artikel 6:173 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (aansprakelijkheid van bezitters van roerende zaken) of op 6:174 BW (aansprakelijkheid bezitters van onroerende zaken). De loopplanken van de boardwalk zijn met schroeven bevestigd op draagbalken die (in ieder geval grotendeels) op of in betonnenpalen zijn bevestigd. De boardwalk is niet verplaatsbaar. Het gaat aldus om een werk dat duurzaam met de grond is is verenigd, zodat sprake is van een opstal in de zin van artikel 6:174 BW. Dit artikel bepaalt (onder meer) dat de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, tenzij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. Grape Holding heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud van de boardwalk, maar zij stelt dat onderhoud ook periodiek uit te voeren. Zij heeft verder erkend dat in de boardwalk allerlei oneffenheden zaten ten tijde van de val van [eiseres] (en nog steeds zitten), zoals door [eiseres] is gesteld. Grape Holding voert echter aan dat dergelijke oneffenheden horen tot de typische eigenschappen van een boardwalk. [eiseres] is daarentegen van oordeel dat de boardwalk gebrekkig was. Beoordeeld dient derhalve te worden of de boardwalk niet voldeet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken opleverde. Daarover wordt als volgt overwogen. 

4.4 Feit van algemene bekendheid is dat hout werkt onder invloed van weer en wind. Constructies zoals de onderhavige boardwalk brengen dan ook mee dat door weersinvloeden (zoals de uitbundig schijnende zon hier te lande) snel oneffenheden ontstaan, waarover men kan struikelen en ten val kan komen. Desondanks zijn dergelijke houten constructies heel gewoon en geaccepteerd in het maatschappelijk gebruik. Personen die hiervan gebruik maken mogen dan ook niet verwachten over een volstrekt egale vloer te kunnen lopen, maar kunnen en moeten bedacht zijn op de oneffenheden zoals door [eiseres] gesteld en met foto’s onderbouwd en zoals door het gerecht waargenomen tijdens de plaatsopneming (zie 2.1) (zowel – en met name – in het oudere gedeelte van de boardwalk, als in het nieuwere gedeelte). Deze zijn naar het oordeel van het gerecht inherent aan constructies zoals de boardwalk en leveren nog geen aansprakelijkheid op in de zin van artikel 6:174 BW. Ook bij dit soort constructies kan weliswaar sprake zijn van gebrekkig onderhoud waardoor de opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen (en gelet op de werking van het hout zal waarschijnlijk intensiever onderhoud noodzakelijk zijn in vergelijking tot andere materialen), maar van dergelijke gebreken is naar het oordeel van het gerecht in het onderhavige geval geen sprake. De slotsom is dan ook dat de boardwalk voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Dat Grape Holding anderszins onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld is gesteld noch gebleken. Geconcludeerd wordt dan ook dat [eiseres] zeer ongelukkig is gevallen, maar dat Grape Holding niet aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is geweest. 

4.5 Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Grape Holding tot op heden begroot op: Afl. 2.250,= aan salaris advocaat (1 punt voor de conclusie van antwoord en 1,5 punt voor de comparitie gevolgd door de plaatsopneming × tarief Afl. 900,=). LJN BX0664

Deze website maakt gebruik van cookies