Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Limburg 210814 KG: looninhoudingen nav door aanrijding veroorzaakte schade onterecht; geen verzekering wn-er; geen opzet of bewuste roekeloosheid

Rb Limburg 210814 KG: osv wegens vermeende werkweigering door wn-er na aanrijding; loonvordering afgewezen; 
looninhoudingen nav door aanrijding veroorzaakte schade onterecht; geen verzekering wn-er; geen opzet of bewuste roekeloosheid


De feiten

2.1.
Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, het volgende vast.

2.2.
[eiser] is op 15 november 2013 krachtens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden bij [gedaagde] in dienst getreden. [gedaagde] heeft een bedrijf dat koeriersdiensten verzorgt. Het betreft een arbeidsovereenkomst op oproepbasis voor nul uur per week in de functie van algemeen medewerker/chauffeur tegen een loon van € 9,20 bruto per uur, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. [eiser] reed vrijwel uitsluitend voor de klant van [gedaagde], genaamd Dynalogic te Nuth. In de arbeids-overeenkomst is onder artikel 14 opgenomen “14.1 Indien een chauffeur niet verhaalbare schade veroorzaakt en/of boetes ontvang (lees: ontvangt), zijn deze schade en boetes voor rekening van de werknemer. Bij onverhaalbare schades is (lees: zijn) € 300,- voor zijn rekening”.

2.3.
Op 3 maart 2014 is [eiser] betrokken geraakt bij een ongeval met een bedrijfsauto van [gedaagde]. [eiser] is op 4 maart 2014 niet op zijn werk verschenen.

2.4.
Op 4 maart 2014 heeft [gedaagde] [eiser] op staande voet ontslagen met als ontslaggrond “het niet op komen dagen of contact opnemen met de werkgever” kort gezegd “werkweigering”.

2.5.
Op 6 maart 2014 heeft [eiser] schriftelijk gereageerd op de gang van zaken en verzocht het ongegrond gegeven ontslag in te trekken. De kantonrechter vat dit op als het inroepen van de nietigheid.

(...)

De inhoudingen

4.3.2.
Op grond van het bepaalde in artikel 7:661 BW is de werknemer jegens de werkgever niet aansprakelijk voor bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst toegebrachte schade, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.
In lid 2 van voormeld artikel is bepaald dat de werkgever van voorgaande dwingendrechtelijke regel ten nadele van de werknemer kan afwijken bij schriftelijke overeenkomst én slechts voor zover de werknemer verzekerd is voor deze schade. Voor het geval de schade niet aan de werkgever maar aan een derde is toegebracht door een fout van de werknemer, is de werkgever jegens de derde aansprakelijk, aldus art. 6:170 lid 1 BW. Volgens het derde lid van art. 6:170 BW kan de werkgever slechts regres op de werknemer nemen ingeval laatstgenoemde opzet of bewuste roekeloosheid valt te verwijten.

4.3.3.
Voor zover [gedaagde] met verwijzing naar hetgeen in artikel 14 van de arbeidsovereenkomst is opgenomen, wil betogen dat hij op basis van dat artikel de geleden schade op [eiser] kan verhalen, heeft hij echter niet gesteld en is ook anderszins niet gebleken dat [eiser] te dier zake verzekerd is. Gezien het voorgaande is niet voldaan aan de voorwaarden die afwijking van art. 7:661 lid 1 BW mogelijk maken en is voornoemd artikel onverkort van toepassing. Derhalve is [eiser] slechts aansprakelijk voor ontstane schade indien vast komt te staan dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De werkgever (in casu: [gedaagde]) dient deze opzet en bewuste roekeloosheid te bewijzen. Voor het oordeel of sprake is geweest van bewuste roekeloosheid, is vereist dat de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging. [gedaagde] heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van [eiser]. Ook anderszins is daarvan niet gebleken. Tegen deze achtergrond dient, naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter, op de voet van art. 7:661 BW reeds thans geoordeeld te worden dat [eiser] niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade.

De gedane inhoudingen zijn dan ook onterecht en dienen alsnog aan [eiser] te worden voldaan.ECLI:NL:RBLIM:2014:7380

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies