Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R.dam 040608 keuzevrijheid tussen burgerlijke en best.rechter tot uitspr. is gedaan door rechter

Rb R.dam 040608 keuzevrijheid tussen burgerlijke en bestuursrechter tot uitspraak is gedaan door rechter
3.2 Ontvankelijkheid
Politieregio Rijnmond heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat [eiser] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vorderingen (althans de procedure dient te worden geschorst) nu de in deze procedure door [eiser] gevorderde schade tevens onderwerp is van het schadebesluit van 29 januari 2004, waartegen [eiser] beroep heeft ingesteld bij de bestuursrechter, welke procedure nog steeds loopt. Politieregio Rijnmond heeft betoogd dat [eiser] dient te kiezen of hij deze kwestie door de civiele rechter of door de bestuursrechter wenst te laten beslechten.

De rechtbank verwerpt dit betoog, daarbij [eiser] volgend, die met een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 (NJ 2000/5 Groningen / Raatgever) (EJD: LJN AA 3880 zie in het bijzonder onder 3.5.5.) heeft aangevoerd dat hij een keuzevrijheid heeft zolang nog geen uitspraak is gedaan door de civiele- dan wel de bestuursrechter.
Om zeker te stellen dat dit vonnis niet zou worden (voorbereid en) uitgesproken op een moment dat de bestuursrechter reeds uitspraak heeft gedaan, heeft de behandelend rechter contact opgenomen met de sector bestuursrecht met de vraag naar de stand van zaken in de beroepsprocedure. Daarop is vernomen dat de beroepszaak op verzoek van de gemachtigde van [eiser] wordt aangehouden in afwachting van het oordeel van de civiele rechter. In deze situatie bestaan dan ook geen bezwaren ten aanzien van de ontvankelijkheid. LJN BD9668

Deze website maakt gebruik van cookies