Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 210207 bewijsl. te hard rijden/ernstiger schade door niet dragen gordel rust op gedaagde

Rb Arnhem 21-02-07 bewijslast te hard rijden/ernstiger schade door niet dragen gordel rust op gedaagde
1.17.  De bewijslast ten aanzien van de stelling dat [betrokkene] te hard heeft gereden en van de stelling dat de schade door het ontbreken van een gordel ernstiger is uitgevallen dan het geval zou zijn geweest indien [betrokkene] wel een gordel had gedragen, rust bij [gedaagde]. De rechtbank volgt [gedaagde] niet in zijn betoog dat het aan de Staat en UWV is om aan te tonen dat het niet-dragen van de autogordel in dit concrete geval juist erger letsel heeft voorkomen. Op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv in verband met art. 6:101 BW is het aan [gedaagde] aan te tonen dat de schade mede een gevolg is van omstandigheden die aan [betrokkene] zijn toe te rekenen. De Staat en UWV hebben niet betwist dat [betrokkene] geen gordel droeg, maar wel dat deze omissie (extra) schade tot gevolg heeft gehad. De bewijslast van het oorzakelijk verband tussen deze omissie en (de hoogte van) de schade berust volgens de hoofdregel van art. 150 Rv bij [gedaagde]. De rechtbank ziet in het door [gedaagde] gestelde uitgangspunt dat een autogordel in het algemeen ernstig letsel voorkomt geen reden de bewijslast in afwijking van de hoofdregel bij de Staat en UWV te leggen, nu de Staat en UWV gemotiveerd hebben betwist dat dit uitgangspunt ook in deze specifieke situatie opgaat.

1.18.  Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank is voor het leveren van dit bewijs wederom een deskundigenbericht noodzakelijk. Daartoe was in het vonnis van 23 november 2005 onder rechtsoverweging 20 reeds een voorlopige vraagstelling geformuleerd. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen om partijen bij gelijktijdige akte-verzoeken in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over deze vraagstelling en de persoon (en discipline) van de te benoemen deskundige. Het verdient vanzelfsprekend aanbeveling dat partijen daarover met elkaar overleg plegen en liefst een gezamenlijk voorstel doen. Reeds nu wordt overwogen dat [gedaagde], op wie de bewijslast rust, zal worden belast met het voorschot op het loon en de kosten van de deskundige.
LJN BA1476

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies