Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBDHA 121119 gevorderde BGK onredelijk hoog; afwijzing aanvullend voorschot € 16.900,00 nu reeds € 6.555,00 is voldaan, alsmede € 9.500,00 aan eerdere bbh

RBDHA 121119 Beoordeling medisch causaal verband; patientenkaart over 5 jaar voor het ongeval dient beschikbaar te komen mede ivm mogelijke predispositie
- gevorderde BGK onredelijk hoog; afwijzing aanvullend voorschot € 16.900,00 nu reeds € 6.555,00 is voldaan, alsmede € 9.500,00 aan eerdere bbh.
- verzocht 28 x € 245 + 7 + 21% = € 8.881,64, toegewezen 10 uur x € 220 + 7% + 21%

Vergoeding buitengerechtelijke kosten

4.12.
Uit het verzoekschrift (punt 35 e.v.) alsmede uit de daarbij gevoegde producties 14 en 15 is af te leiden dat mr. Arslan de door hem aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten begroot op EUR 15.484,18 aan honoraria en medische verschotten en EUR 1.415,70 voor kosten van de ongevallenanalist, derhalve EUR 16.899,88 in totaal. Uit de overgelegde declaraties blijkt dat mr. Arslan (15:12 + 23:30 uur) = 38:42 uur aan het dossier heeft besteed. Mr. Arslan stelt zich op het standpunt dat het uurtarief van EUR 245 (exclusief btw en 7% kantoorkosten) nooit ter discussie is gesteld, zodat dit moet worden beschouwd als zijnde aanvaard. Voor de declaratie van 13 mei 2018 geldt dat National Academic die zonder protest heeft behouden en dat zij op geen enkele wijze verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de declaratie, de hoogte van het uurtarief, de in rekening gebrachte kantoorkosten of de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden. De buitengerechtelijke kosten komen als schadepost in aanmerking voor vergoeding door National Academic, nu zij de aansprakelijke partij is, aldus mr. Arslan.

4.13.
De rechtbank neemt bij de beoordeling van het verzoek tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten tot uitgangspunt dat ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW een slachtoffer van een ongeval jegens de partij die aansprakelijk is voor de gevolgen van dat ongeval, recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Bepalend voor toewijzing is de vraag of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Deze vereist dat, in de gegeven omstandigheden, het maken van de kosten redelijk is en de omvang van de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is om vergoeding van de schade te verkrijgen.

4.14.
Dat (het kantoor van) mr. Arslan buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht wordt op zichzelf niet bestreden. Uit de overgelegde urenspecificaties blijkt dat tot aan het deelgeschil veelvuldig is getelefoneerd en gecorrespondeerd met voornamelijk [verzoeker] en Cordaet. De rechtbank kwalificeert de zaak als niet omvangrijk en niet complex. Bij dit oordeel is betrokken dat National Academic de aansprakelijkheid direct heeft erkend en bereid was tot vergoeding van de schade voor zover deze in causaal verband staat met het ongeval. Daarmee kan voorts worden vastgesteld dat weinig tijd gemoeid was met de aansprakelijkheid zelf. De rechtbank ziet derhalve niet in hoe de door mr. Arslan verrichtte werkzaamheden kunnen leiden tot een dergelijk hoog aantal declarabele uren. Hoewel het advocaten ter vrije bepaling staat hoe te handelen in een zaak (dus hoe het procesdossier wordt ingericht, hoeveel contactmomenten er zijn met de cliënt, de wederpartij en derden enzovoorts), is het tevens hun verantwoordelijkheid dit efficiënt aan te pakken. Inefficiënt kan niet voor vergoeding in aanmerking komen en doorstaat de dubbele redelijkheidstoets dan ook niet, omdat deze niet als redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden aangemerkt.

4.15.
Het voorgaande bezien, acht de rechtbank de gedeclareerde uren en de daarmee samenhangende kosten tot aan het deelgeschil bovenmatig hoog. De rechtbank acht vergoeding door National Academic van een bedrag van EUR 6.655 inclusief btw en kantoorkosten aan buitengerechtelijke kosten, de redelijke kosten van de advocaat van [verzoeker] redelijk. Dit mede in het licht van de (geringe) complexiteit van de zaak, de snelle erkenning van aansprakelijkheid en de gemotiveerde betwisting van de gevorderde buitengerechtelijke kosten door National Academic (3.3.1).ECLI:NL:RBDHA:2019:14454

Deze website maakt gebruik van cookies