Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 140207 chemische verwijdering tatoeage, slechts één behandeling. 100% succes gegarandeerd. Geen littekens

Rb Zwolle 140207 chemische verwijdering tatoeage, slechts één behandeling. 100% succes gegarandeerd. Geen littekens.
2.4.  [eiseres] heeft zich naar aanleiding van de advertenties met Hollymed contact opgenomen in verband met het mogelijk verwijderen van tatoeages op de linkerkuit en de linkerbovenarm. Na een intake op 30 juni 2004 vond de behandeling op 14 juli 2004 plaats. Eerst werd met een zalf de huid verdoofd. Vervolgens werd de zalf verwijderd, waarna de huid ontsmet werd. Daarna werd een band om de huid bevestigd en werden de tatoeages met een apparaatje van de huid geschraapt. Nadat wit poeder in de ontstane wond was geschept, werd de wond verbonden. [eiseres] kreeg de op schrift gestelde patiënteninformatie mee en kon vervolgens naar huis gaan.(...)

2.11.  In maart 2005 heeft [eiseres] zich in verband met de littekens gewend tot dr. Noordanus, plastisch chirurg bij het Flevoziekenhuis te [woonplaats]. In een brief van 7 november 2005 aan de raadsvrouw van [eiseres] schreef dr. Noordanus over zijn indrukken bij het begin van de behandeling, de ondergane behandelingen en de mogelijkheden om de littekens te verwijderen het volgende:
“Ter hoogte van haar linker schouder is sprake van een hypertrofisch litteken met een duidelijke verdikking en rood karakter wat hier bij past.
Ter hoogte van haar kuit is ook een licht hypertrofisch litteken waar ook deze verkleuring aanwezig is.
Voor haar rechter schouder zijn een aantal kenocort-injecties gegeven, dat zijn ontstekingsremmers die verder mogelijk kunnen leiden tot een vervlakking en het uitblussen van het litteken.
Na deze injecties waar ze een aantal malen (voor – toevoeging rechtbank) is geweest zien we haar op 1 september 2005 nogmaals waarbij het litteken ter hoogte van haar schouder reeds aanzienlijk vlakker is.
We zullen haar op 17 januari 2006 wederom zien en kijken of er verdere mogelijkheden bestaan.
De correcties van deze littekens zijn zonder enige garantie daar een her-uitsnijding weer kan leiden tot een hypertrofisch litteken.
Dit geldt ter hoogte van de schouder en ook voor de kuit waarbij dit litteken dermate groot is dat je hier niet tot een directe sluiting kan komen en ik hier waarschijnlijk niet aan zal opereren.
Maar let wel dat ook het schouderlitteken niet aantrekkelijk is gezien de hoge recidive kans.
Een en ander zal ik haar ook in januari uitleggen.”

In zijn brief schreef dr. Noordanus verder hij het zeer waarschijnlijk acht dat het litteken op het onderbeen ook ontstaan zou zijn wanneer de korst niet verwijderd was. De vraag of het mogelijk is een tatoeage te verwijderen zonder littekens achter te laten beantwoordde hij met:
“Bij het ontstaan van een litteken na een tatoeage spelen de diepte van verwijdering, de gebruikte pigmenten en ook het type huid een grote rol.”

2.12.  In een brief van 19 mei 2006 aan de raadsvrouw van [eiseres] schreef dr. Noordanus dat het zijn voorkeur heeft om niet te opereren aan het litteken op het onderbeen. De enig haalbare optie is die van het plaatsen van tissue-expanders. De complicaties bij die behandeling, die twee operaties zou vergen, schat dr. Noordanus in op 40%. De kosten van een dergelijke behandeling in de privé-kliniek van het Flevoziekenhuis bedragen volgens dr. Noordanus EUR4.700,00.

2.13.  De ziektekostenverzekeraar van [eiseres] heeft [eiseres] laten weten niet bereid te zijn de kosten van een behandeling met tissue-expanders te vergoeden. Volgens de verzekeraar ontbreekt een medische noodzaak voor deze behandeling.

3.  Het geschil
3.1.  [eiseres] vordert samengevat – na wijziging van eis veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR12.700,00 vermeerderd met rente en kosten.

3.2.  [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.  De beoordeling
(...)
de overeenkomst tussen partijen
4.4.  Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en uit de door hen in het geding gebrachte stukken volgt dat tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen die er op neer kwam dat Hollymed zich tegen betaling verplichtte om de tatoeages op de linkerbovenarm en het linkeronderbeen van [eiseres] te verwijderen.

4.6.  Bij het antwoord op de vraag of Hollymed gegarandeerd heeft dat geen littekens zouden ontstaan na de behandeling acht de rechtbank het volgende van belang:
-  Hollymed adverteerde met de tekst “Uw tatoeage verwijderd in slechts één behandeling. 100% succes. Geen littekens”. Op basis van de ondubbelzinnige en zonder voorbehoud gegeven informatie in die advertenties afkomstig van een zich van het aesculaapteken bedienende behandelaar mochten potentiële patiënten/klanten van Hollymed ervan uitgaan dat zij na de behandeling niet met littekens geconfronteerd zouden worden;
-  De in de advertenties gewekte verwachtingen worden in het patiëntenblad slechts gedeeltelijk getemperd. Uit die informatie valt af te leiden dat de behandeling niet aan te raden is voor personen die aan bepaalde ziekten leiden en voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ook wordt aangegeven dat het resultaat van één behandeling afhankelijk is van een aantal factoren. In sommige gevallen zijn volgens het patiëntenblad meerdere behandelingen nodig. Daarmee wordt de verwachting dat in alle gevallen één behandeling volstaat weliswaar gerelativeerd, maar niet de verwachting dat de behandeling geen littekens zal nalaten;
-  Aan de opmerking in het patiëntenblad dat de behandeling op eigen risico geschiedt komt, anders dan [gedaagde] betoogt, niet de betekenis toe dat [eiseres] er na die mededeling niet meer van mocht uitgaan dat na de behandeling geen littekens zouden resteren. In het patiëntenblad wordt ook geen enkel verband gelegd tussen het eigen risico van de patiënt en het (eventueel toch) ontstaan van littekens;
-  De patiënteninformatie bevat een aantal hygiënische voorschriften en andere voorschriften over de periode na de behandeling. De informatie sluit met de opmerking dat volledige genezing na 6 tot 8 weken te verwachten is. Ook in deze informatie wordt de gewekte verwachting omtrent het niet ontstaan van littekens niet gerelativeerd. Er volgt veeleer uit dat wanneer de patiënt de verstrekte voorschriften opvolgt sprake zal zijn van volledige genezing, dat wil zeggen een genezing zonder dat littekens resteren. Die indruk wordt versterkt door de verbinding die in de informatie wordt gelegd tussen de (in de informatie ingevulde) verantwoordelijkheid van de patiënt voor het genezingsproces en de littekenvorming

4.7.  Naar het oordeel van de rechtbank mocht [eiseres] er op grond van hetgeen volgt uit de door Hollymed verstrekte en in de vorige rechtsoverweging besproken informatie vanuit gaan dat zij na de behandeling geen littekens zou hebben wanneer zij niet viel in één van de in het patiëntenblad genoemde categorieën en zij zich zou houden aan de in de patiënteninformatie vermelde aanwijzingen.

Dat betekent dat indien [eiseres] zich aan de voorschriften heeft gehouden en indien zij niet behoort tot de in het patiëntenblad genoemde categorieën, [gedaagde] in beginsel is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, nu er bij [eiseres] toch (forse) littekens zijn ontstaan. (...)

4.14.  De slotsom is dat [gedaagde] is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] en dat deze tekortkoming haar kan worden toegerekend. [gedaagde] is dan ook gehouden de schade die [eiseres] heeft geleden als gevolg van dit tekortschieten te vergoeden.
LJN BA8929

Deze website maakt gebruik van cookies