Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Midden-NL 220415 overlijdensschade; ass. is gebonden aan akkoord m.b.t. berekening obv notitie Denktank Overlijdensschade

Rb Midden-NL 220415 overlijdensschade; ass. is gebonden aan akkoord m.b.t. berekening obv notitie Denktank Overlijdensschade;
- vanwege wederzijdse dwaling is verzekeraar niet gehouden aan toezegging tzv kosten strafrechtelijk verweer;
- kosten gevorderd en toegewezen obv 16 uur x € 265,00 + 6% + 21%, totaal € 5.438,22 + griffierecht

2. De feiten 

2.1. Op 20 februari 2013 heeft in Oostenrijk een verkeersongeval plaatsgevonden. De auto waarin X en C, geregistreerd partner van de heer X, moeder van Y en Z, en Y zaten is op een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein. C is als gevolg van dit ongeval komen te overlijden. 

2.2. De auto van X was ten tijde van voormeld ongeval verzekerd bij HEMA. Dit betrof een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, zonder inzittendenverzekering. 

2.3. HEMA heeft schaderegelingsbureau Dekra Claims Services (hierna: Dekra) ingeschakeld om de schade af te wikkelen. 

2.4. Op 12 juli 2013 heeft bij X thuis een bespreking plaatsgevonden, waarbij aanwezig waren X, zijn vader, de heer D (zaakwaarnemer van de familie X), de heer E van Dekra en de advocaat van X. 

2.5. Bij e-mailbericht van 15 juli 2013 heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Dekra meegedeeld: 
"Zoals afgelopen vrijdag besproken, heb ik een conceptbrief ten behoeve van het NRL opgestuurd. De brief treft u als bijlage aan. 
Ik heb de brief gericht aan de heer Neeser, omdat hij ook opsteller is van de notitie waarin de nieuwe berekeningswijze wordt uitgelegd. 

Ik zal daarnaast de werkgever nog aanschrijven met enkele gerichte vragen over de (mogelijke) ontwikkelingen die C in het bedrijf had kunnen doormaken. 
(...) " 

2.6. De bij het hiervoor onder 2.5. vermelde e-mailbericht gevoegde conceptbrief ten behoeve van het NRL heeft, voor zover hier van belang, de volgende inhoud: 
"(...) 
Partijen hebben ervoor gekozen om de vaste en variabele lasten in de situatie zonder en na overlijden niet concreet te benaderen, maar om (behoudens de toegenomen kosten aan huishoudelijke hulp en BSO) aan te knopen bij de nieuwe rekenmethode, waarbij deze lasten (en de wijzigingen daarin) op abstracte wijze worden benaderd. Als (mede)auteur van de notitie Denktank Overlijdensschade veronderstel ik u met die nieuwe berekeningswijze wel genoegzaam bekend.

Ik verzoek u aldus mede namens Dekra Services om een overlijdensschadeberekcning te maken.
(...) " 

2.7. Bij e-mailbericht van 26 juli 2013 heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Dekra meegedeeld: 
"Van de familie X heb ik inmiddels ook de pensioengegevens zoals die vóór het overlijden verstrekt zijn en waaruit blijkt/welk pensioen bij leven zou zijn opgebouwd, ontvangen. Deze gegevens treft u als bijlage aan. Ik heb die gegevens ook toegevoegd aan mijn conceptbrief voor het NRL. 

Ik heb in deze brief voorts een alinea toegevoegd voor de berekening van het (eventuele) gederfde levensonderhoud van de kinderen. (...) 

Ten slotte heeft de familie mij bericht dat zij de huishoudelijke hulp die voor het overlijden aanwezig was € 11.-- per uur betaalden. Ook dat gegeven is thans in de concept opdrachtbrief verwerkt. 
(...)" 

2.8. Bij brief van 15 augustus 2013 heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Dekra meegedeeld: 
"Om enig inzicht te krijgen in de redelijkerwijs te verwachten (hypothetische) salarisontwikkeling van C. heb ik haar werkgever aangeschreven.

Als bijlage treft u de brief van de hoofdredacteur van Q van 1 augustus aan, alsmede de door hem bijgevoegde salarisschaal. 
(...) 

Ik verneem graag van u of u met deze uitgangspunten kunt instemmen. 

Ik heb naar aanleiding van bovenstaande ook de conceptbrief voor het NRL aangepast. De gewijzigde versie treft u als bijlage aan. Wat mij betreft wordt nu spoedig opdracht gegeven tot het vervaardigen van de berekeningen. 
(...)" 

2.9. De conceptbrief ten behoeve van het NRL, die gevoegd is bij het hiervoor onder 2.8. vermelde e-mailbericht, heeft, voor zover hier van belang, de volgende inhoud: 
"(...) Voor de ontwikkeling van het inkomen van C in de situatie zonder overlijden, wil ik u vriendelijk verzoeken om aan te knopen bij de in bijgaande brief van 15 augustus 2013 aan Dekra verwoorde uitgangspunten. (...) 

Partijen hebben ervoor gekozen om de vaste en variabele lasten in de situatie zonder en na overlijden niet concreet te benaderen, maar om (behoudens de toegenomen kosten aan huishoudelijke hulp en BSO) aan te knopen bij de nieuwe rekenmethode, waarbij deze lasten (en de wijzigingen daarin) op abstracte wijze worden benaderd. Als (mede)auteur van de notitie Denktank Overlijdensschade veronderstel ik u met die nieuwe berekeningswijze wel genoegzaam bekend. 

Ik verzoek u aldus mede namens Dekra Services om een overlijdensschadeberekening te maken. 
(...)" 

2.10. Bij e-mailbericht van 14 oktober 2013 (17:31 uur) heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Dekra meegedeeld: 
"(...) 
Wij hadden afgelopen vrijdag telefonisch contact omdat u nog niet gereageerd had op mijn concept opdrachtbrief voor het NRL. U verkeerde in de veronderstelling uw toe- en instemming met de brief al wel te hebben gegeven, maar zou mij dat vandaag nog (telefonisch) bevestigen. (...) het is u kennelijk niet meer gelukt om uw toezegging van vrijdag gestand te doen en mij vandaag te bevestigen dat de brief verzonden kan worden.

Ik wil u nog tot uiterlijk morgen (15 oktober) in de gelegenheid stellen om te bevestigen dat de concept opdrachtbriefvoor het NRL (die ik voor de volledigheid nogmaals als bijlage heb bijgevoegd) inderdaad met uw toe- en instemming kan worden verzonden. Blijft uw reactie ook morgen nog uit, dan beschouw ik dat als een stilzwijgende toe- en instemming van uw zijde. 
(...) " 

2.11. Bij e-mailbericht van 15 oktober 2013 (7:34 uur) heeft Dekra de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, meegedeeld: 
"De NRL brief is akkoord. Excuses dat ik gister verzuimd heb te bellen." 

2.12. Bij brief van 26 november 2013 heeft het NRL haar conceptrapportage aan de advocaat van X en aan Dekra toegestuurd. Het rapport bevat ook aanvullende vragen aan beide partijen. 

2.13. Bij brief van 10 januari 2014 heeft advocaat van X de namens X voorgestelde antwoorden op de vragen van het NRL (zie 2.12.) aan Dekra voorgelegd. 

2.14. Bij brief van 14 maart 2014 heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Dekra meegedeeld: 
"Omdat - ondanks herhaald rappel een gedane toezeggingen - iedere reactie op mijn brief van 10 januari 2014 is uitgebleven, heb ik vandaag bijgaande brief aan het NRL toegezonden. 
(...) " 

2.15. Bij brief van 23 juni 2014 heeft mevrouw mr. M.G.H. van Beek van Van Kouterik Personen schade (hierna: Van Kouterik) het volgende, voor zover hier van belang, aan de advocaat van X meegedeeld: 
"Zoals telefonisch eerder werd aangegeven, heeft ondergetekende de behandeling van dit dossier overgenomen. Ik bestudeerde inmiddels het dossier. 

Ik merk op dat zich in mijn dossier geen goedkeuring of bevestiging van mijn opdrachtgever bevindt voor het in gang zetten van de aanvraag bij het NRL en/of de gehanteerde vraagstelling die daarbij is voorgelegd. 

Mij valt op dat voor de berekeningsmethode kennelijk werd gekozen voor 'de nieuwe rekenmethode', waarbij de vaste en variabele lasten op abstracte wijzen worden benaderd. Dit acht ik niet juist en heb daarvoor meerdere redenen. 

(...) 

Samenvattend is naast de vraag of eerder overeenstemming werd bereikt, sprake van gewijzigde inzichten over de berekeningsmethode. Ik kan mijn opdrachtgever hierover niet positief adviseren Op grond van bovenstaande dient de berekening op basis van concrete uitgangspunten plaats te vinden. 
(...) " 

2.16. Bij e-mailbericht van 25 juni 2014 heeft de advocaat van X het volgende, voor zover hier van belang, aan Van Kouterik meegedeeld: 
"(...) 
Er zijn met de vorige schadebehandelaar afspraken gemaakt over de wijze van berekening. Die afspraken zijn namens Hema (Achmea) gemaakt. 
(...) 

Het allerbelangrijkst is evenwel dat u namens Hema (Achmea) uiteraard niet halverwege het spel opeens eenzijdig de spelregels kunt wijzigen en dat gemaakte afspraken niet zomaar herroepen kunnen worden. (...) Ik zal uw opdrachtgeefster dan ook houden aan de eerder door haar namens Dekra gedane toezeggingen.

(...) Overleg met u op basis van de door u geformuleerde uitgangspunten lijkt mij weinig vruchtbaar. 
(...) " 

2.17. X wordt in Oostenrijk als verdachte van een strafbaar feit aangemerkt, in verband waarmee hij zich voor juridisch advies heeft gewend tot mr. Ausma. 

2.18. HEMA heeft aan X een voorschot onder algemene titel van € 75.000,00 uitgekeerd.

3. Het deelgeschil 

3.1. X verzoekt de rechtbank om: 
I tussen partijen voor recht te verklaren dat de uit artikel 6: 108 BW voortvloeiende aanspraken worden begroot aan de hand van de rekenmethodiek van de Denktank Overlijdenschade; 
II tussen partijen voor recht te verklaren dat ter bepaling van het hypothetisch inkomen van wijlen C moet worden uitgegaan van de in de brief van 15 augustus 2013 aan Dekra en in het conceptrapport van het NRL verwoorde uitgangspunten; 
III HEMA te veroordelen om aan X de kosten van juridische bijstand door mr. Ausma van € 3.873,45 te betalen; 
IV de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019aa Rv te begroten op een bedrag van € 5.438,22 en HEMA te veroordelen om dit bedrag, te vermeerderen met het door X betaalde griffierecht, aan X te voldoen. 

3.2. Aan dit verzoek legt X het volgende ten grondslag. Tijdens de bespreking op 12 juli 2013 heeft Dekra toezeggingen gedaan. Er is akkoord gegeven op het laten berekenen van de aanspraken aan de hand van de methode van de Denktank Overlijdenschade. Ook is door Dekra toegezegd dat de kosten van mr. Ausma in verband met de strafrechtelijke procedure in Oostenrijk door HEMA zouden worden vergoed. Aan deze toezeggingen is HEMA gebonden. Met het e-mailbericht van 15 oktober 20 13 (7:34 uur) van Dekra waarin staat dat de NRL brief akkoord is, is akkoord gegaan met de wijze van berekenen en daarnaast met de daarbij te hanteren uitgangspunten voor de bepaling van het hypothetisch inkomen van C. X heeft gerechtvaardigd mogen vertrouwen op de toezeggingen en gedragingen van Dekra, zodat X er vanuit mocht gaan dat HEMA instemde met de wijze van berekening en de gekozen uitgangspunten voor de bepaling van het hypothetisch inkomen van C. 

3.3. HEMA voert gemotiveerd verweer. 

3.4. Op de standpunten van partijen zal de rechtbank hierna, indien en voor zover nodig, nader ingaan. 

4. De beoordeling 

4.1. Tussen partijen staat vast dat HEMA de schade die Y en Z op grond van artikel 6: 108 BW lijden, moet vergoeden. Omdat - inmiddels - overeenstemming bestaat over het feit dat X geen vorderingsrecht heeft ten opzichte van HEMA, omdat - naar partijen later is gebleken - niet tevens sprake was van een inzittendenverzekering, is HEMA niet gehouden de schade die X op grond van artikel 6: 108 BW lijdt, te vergoeden. 

4.2. Hetgeen partijen verdeeld houdt, is de vraag of de schade van Y en Z begroot moet worden aan de hand van de rekenmethodiek van de Denktank Overlijdensschade. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. In de correspondentie is, in ieder geval vanaf het e-mailbericht van 15 juli 2013 van mr. Keizer, steeds gesproken over de conceptbrief ten behoeve van het NRL. Bij de diverse e-mailberichten is ook steeds een (bijgewerkte) versie van de conceptbrief gevoegd. In die conceptbrief staat steeds de volgende zinsnede: "Partijen hebben ervoor gekozen om de vaste en variabele lasten in de situatie zonder en na overlijden niet concreet te benaderen, maar om (behoudens de toegenomen kosten aan huishoudelijke hulp en BSO) aan te knopen bij de nieuwe rekenmethode, waarbij deze lasten (en de wijzigingen daarin) op abstracte wijze worden benaderd. Als (mede)auteur van de notitie Denktank Overlijdensschade veronderstel ik u met die nieuwe berekeningswijze wel genoegzaam bekend." Op het moment dat de conceptbrief volgens mr. Keizer volledig was en verzonden zou kunnen worden aan het NRL is aan Dekra de vraag gesteld, telefonisch en schriftelijk via e-mail, of de conceptbrief akkoord was. De reactie namens Dekra laat dan, gezien het e-mailbericht van 15 oktober 2013, naar het oordeel van de rechtbank niets aan duidelijkheid te wensen over: "De NRL brief is akkoord." Dit betekent dat akkoord wordt gegaan met de inhoud van die brief en daarmee tevens wordt ingestemd met de in die brief genoemde wijze van berekening, de rekenmethodiek Denktank Overlijdensschade. De verweren die HEMA aanvoert kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Dat Dekra (enkel) heeft ingestemd met het in het kader van een pilot laten maken van een berekening op basis van de conceptnotitie Denktank Overlijdensschade versie januari 2013, blijkt daaruit niet. Met de woorden "De NRL brief is akkoord." wordt naar het oordeel van de rechtbank ingestemd met de hiervoor gegeven zinsnede uit die brief en dus met de rekenmethode die daarin genoemd wordt. HEMA voert verder aan dat Dekra als zij had geweten dat X geen vorderingsrecht had, niet zou hebben ingestemd met het laten maken van een berekening op basis van de conceptnotitie Denktank Overlijdensschade, omdat die methode uitgaat van het gezin als economische eenheid zowel voor als na het overlijden, terwijl in dit geval uitsluitend de schade moet worden berekend van de kinderen van X en niet van X zelf. Ook deze omstandigheid waarin beide partijen hebben gedwaald over het vorderingsrecht ex artikel 6:108 BW van X, doet geen afbreuk aan de op zichzelf wel gegeven instemming met de brief, en dus met de rekenmethode. Immers, uitgaande van de juistheid van het standpunt van HEMA dat de schade van alleen de kinderen niet berekend zou kunnen worden, dan zou gaandeweg hooguit zijn gebleken dat een berekening met behulp van de overeengekomen rekenmethode niet mogelijk zou zijn. Dit zou niet de gegeven instemming doen vervallen. Ook de omstandigheid dat de concept notitie Denktank Overlijdensschade versie januari 2013 nooit definitief is geworden, ontneemt niet de werking aan de gegeven instemming met de rekenmethode. Er is overeenstemming bereikt over toepassing van de rekenmethode Denktank Overlijdensschade. De rechtbank stelt vast dat daarbij geen voorbehoud is gemaakt voor een bepaalde versie. De omstandigheid, zoals HEMA aanvoert, dat de definitieve versie in november 2014 is afgerond die belangrijke wijzigingen kent ten opzichte van de versie uit januari 2013 leidt evenmin tot het vervallen van de gegeven instemming. Ook de overige verweren van HEMA leiden niet tot een ander oordeel. De rechtbank zal dit deel van het verzoek dus toewijzen.

4.3. Daarmee komt de rechtbank toe aan het volgende punt dat partijen verdeeld houdt, namelijk de vraag ofbij de bepaling van het hypothetisch inkomen van C moet worden uitgegaan van de in de brief van 15 augustus 2013 van mr. Keizer aan Dekra en in het conceptrapport van 26 november 2013 van het NRL verwoorde uitgangspunten. Ook deze vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend. Zoals de rechtbank hiervoor onder 4.2. heeft overwogen heeft Dekra haar instemming gegeven met de inhoud van de brief van 15 augustus 2013 voor het NRL. In deze brief staat de zinsnede "Voor de ontwikkeling van het inkomen van C in de situatie zonder overlijden, wil ik u vriendelijk verzoeken om aan te knopen bij de in bijgaande brief van 15 augustus 2013 aan Dekra verwoorde uitgangspunten" De gegeven instemming ziet dus ook op de door het NRL bij haar berekening te hanteren uitgangspunten bij de bepaling van het hypothetisch inkomen van C. Hetgeen HEMA betrekking tot dit deel van het verzoek aanvoert, maakt het oordeel niet anders. De rechtbank zal dit deel van het verzoek ook toewijzen. 

Met dank aan mr. J.F. Roth, SAP Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2015/rb-midden-nl-220415ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBMNE:2015:5847

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies