Zoeken

Inloggen

Verlies Verdienvermogen Algemeen

Verlies Verdienvermogen Algemeen

Meer artikelen...

 1. HR 150598 (PHR 200298) Vehof/Helvetia, geen strenge eisen mbt bewijs schade vanwege derven van arbeidsinkomsten (2)
 2. RBZWB 150922 verlies aan tijd door extra slaap/rustbehoefte na hersenletsel geen vermogensschade maar ander nadeel (NB: SO was ttv ongeval al ao) (3)
 3. RBROT 130722 na herstel redelijk om periode van 3 maanden aan te houden voor vinden nieuwe baan
 4. RBDHA 120722 straf; smartengeld vanwege ernstig hersenletsel € 350.000,00, VAV tenminste € 200.000,00
 5. HR 220422 (ruime) toerekening naar redelijkheid tzv door tv uitzending veroorzaakt psychisch letsel; predispositie, beoordelingskader VAV en HH (2)
 6. HR 180222 Hof stelde te hoge eisen aan stelplicht tzv gederfde inkomsten en had schade moeten schatten; geen strenge eisen voor situatie zonder ongeval (2)
 7. RBDHA 190122 inkomen voor ongeval uit criminele activiteiten; onvoldoende aanknopingspunten, ook in statistiek, voor begroting VAV uit reguliere arbeid
 8. RBDHA 190122 gemist inkomen uit bijstand begroot, ex aequo et bono, op een bedrag van € 100.000,- (2)
 9. RBROT 221221 6 maanden is i.c. redelijke periode voor herbezinnen op toekomst na traumatisch verlies broodwinning
 10. RBMNE 131021 bureauonderzoek verzekeraar tzv wzh SO leidt niet tot bijstelling uitgangspunten berekening VAV
 11. PIV-Bulletin 2020-4 Rob Meelker; Verlies van verdienvermogen door psychische predispositie in combinatie met whiplashachtige klachten
 12. GHAMS 160419 gemis professionele bokscarriere orthopedagoog leidt tot enige schade; geschat op € 15.000 netto; gevorderd was € 314.000
 13. GHAMS 160419 schietincident; inschatting VAV beginnend bouwmedewerker
 14. RBOBR 101018 geen nader onderzoek arbeidsongeschiktheid nodig; vrijwilligerswerk, zwarte nevenwkzh deels toegewezen; vordering tzv IPAP-uitkering toegewezen
 15. RBMNE 110418 benoeming rekenkundige voor begroting vav
 16. RBDHA 160118 verlies verdienvermogen onvoldoende aangetoond
 17. Rb Midden-Nederland 160817 blootstelling aan oplosmiddelen; schatting gevolgen CTE; geen verlies verdienvermogen na vergoedingen in ontslagzaak
 18. Rb Gelderland 210717 deelgeschil; verlies verdienvermogen vader tzv pgb's autistische kinderen voldoende komen vast te staan; bevoorschotting € 2.000,00 per maand
 19. Hof Den Bosch 270617 verlies verdienvermogen chauffeur; nadere bewijslevering mbt arbeidsongeschiktheid en bestaan arbeidsovereenkomst
 20. Rb Den Haag 060617 Deelgeschil; exploitatiekosten kleine boerderij te zien als kosten ter beperking van immateriële schade; € 50.000 billijk
 21. Rb Limburg 290317 Eiswijziging tav hoogte vordering. Onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat ontvangen uitkering ontoereikend was om (toekomstige) schade te dekken.
 22. Rb Oost-Brabant 180117 Schadebegroting na veroordeling mishandeling. Rechtbank gaat met aanpassingen uit van NRL berekening;
 23. Rb Overijssel 290616 nav vordering aansprakelijke ass: beperkingen ondanks rapport vza/ma onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om tot bewijslevering te komen; volgt afwijzing vav
 24. Hof 's-Hertogenbosch 041016 ongeval (1994); verweer verzekeraar tzv PGB als feitelijk inkomen faalt; berekening VAV ogv rekenkundig rapport
 25. Rb Oost-Brabant 140916 schadebegroting op basis van urenverlies in eigen werk: van 40 naar 32,5 uur bij ernstig beenletsel
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 260716 schade taxichauffeur na geweldsdelict; 2 jaar VAV vanwege vingertopletsel en psychische nasleep
 27. Gerecht in eerste aanleg van Curacao 230516 schade lasser vereist nader onderzoek; kans dat inkomensschade onder verzekerde som (NAf 150.000) blijft is nihil; toewijzing verzekerde som
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 050416 jarenlange stalking met oogmerk slachtoffer overspannen te krijgen; verlies arbeidsvermogen; ontslag en arbeidsongeschiktheid gevolg van stalking
 29. Rb Zeeland-West-Brabant 220415 beoordeling diverse schadeposten; netto vergoeding nabijheidstoeslagen
 30. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 160615 oogletsel; beoordeling diverse schadeposten; gebruik VUT-regeling in causaal verband met mishandeling
 31. De kern van de letsel- en overlijdensschadeberekening: het netto besteedbaar inkomen - door E.J. Bakker, J. Laumen en M.J. Neeser in Verkeersrecht 2015-11
 32. Rb Den Haag 300915 gedwongen prostitutie; berekening inkomensschade na afdragen inkomsten als prostituee
 33. Rb Limburg 090915 whiplash; slachtoffer draagt bewijslast dat zijn predispositie hem geen parten zou spelen zonder ongeval; slachtoffer zou niet meer inkomen hebben dan nu ogv WIA
 34. Hof 's-Hertogenbosch 020615 val van laadklep; gemiste chauffeursvergoeding niet vergoed
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 RSI productiemedewerkster; eindleeftijd bij verlies verdienvermogen in beginsel pensioengerechtigde leeftijd; in casu 67 jaar
 36. AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsregeling verlengd en verruimd
 37. Hof 's-Hertogenbosch 211014 steekpartij; schatting verlies verdienvermogen vanwege gebrek aan deugdelijke gegevens van voor en na incident
 38. HR 201213 berekening VAV; in schadestaatprocedure gebonden aan oordeel hof in hoofdzaak dat slachtoffer 50% arbeidsongeschikt was
 39. Hof 's-Hertogenbosch 191113 schade door te laat medisch ingrijpen toegerekend aan dader steekpartij; aanhouding mbt berekening verlies verdienvermogen
 40. PIV-bulletin 2013-5 De invloed van sociaaleconomische ontwikkelingen op de begroting van verlies van arbeidsvermogensschade – Vooral zzp’ers de klos …. door Dufour en Palmen
 41. Rb Groningen 241012 peesletsel rechtervoet; een deel van de periode van arbeidsongeschiktheid en de blijvende beperkingen op arbeidsmarkt onvoldoende onderbouwd
 42. Rb Breda 281112 mbt inkomensstijging aansluiting bij feitelijke loonontwikkeling; overwerk tot pensionering
 43. Hof 's-Gravenhage 040912 na 1998 gebleken feiten en omstandigheden, worden bij schadebegroting meegewogen, aanpassing kapitalisatiedatum
 44. Hof 's-Hertogenbosch 250912 deskundigenbericht; bij vav dient rekening te worden gehouden met doorlopende WAO-uitkering
 45. Rb Amsterdam 161111 post whiplashsyndroom lerares door neuroloog vastgesteld; cf oordeel verzekeringsarts en arbeidsdeskundige geen verlies verdienvermogen
 46. Rb Utrecht 281211 toegewezen schade als gevolg van afketsende kogel; economische kwetsbaarheid cf richtlijn letselschaderaad
 47. Rb Zwolle 061211 Ontbinding; Kans dat betrokkene meer zal ontvangen dan inkomensverlies behoort groter te zijn dan andersom
 48. Rb Haarlem 300610 dystrofie na mishandeling; verlies verdienvermogen afgewezen daar WAO-uitkering hoger is dan eventueel te genereren inkomen.
 49. Rb Utrecht 020610 comateuze patient, afwezigheid van bewustzijn staat niet in de weg aan aanspraak op vergoeding materiële schade.
 50. Rb Middelburg 030210 verlies verdienvermogen; invloed bijstandsuitkering, aanvullend ad onderzoek
 51. Rb Den Haag 040210 whiplash; bijzondere benadering VAV,
 52. Rb Utrecht 141009 schade na cts release ipv operatie aan strekpees duim
 53. Gem Hof v Just. 180809 dwarsleasie; periodieke uitkering
 54. Hof A.dam 041108 schade als gevolg gemis consumtief voordeel auto van de zaak
 55. Rb Arnhem 030908 whiplash; nu vast is komen te staan dat geen sprake is van cognitieve beperkingen;
 56. Rb Arnhem 020708 vrachtwagenchauffeur zonder ongeval; 10 overuren, eindleeftijd 55 ivm rugklachten
 57. HR 270608 Rechter is bij begroting van schade niet gebonden aan regels van stelplicht en bewijslast
 58. Rb Den Bosch 090408 hypothetische situatie eindleeftijd 60; eventueel benoeming arbeidsdeskundige
 59. Rb Den Bosch 090408 op eerste 19 dagen na geen verlies verdienvermogen a.g.v. fietsongeval
 60. Hof A.dam 270308 werking onfeilbaar systeem in casino kan niet worden vastgesteld
 61. Rb R'dam 060208 whiplash; Rb gelast comparitie van partijen en zoekt voorlichting door ad-er
 62. Hof Den Bosch 130208 whiplash; ass te laat met detailkritiek in zaak die zich al 12 jaar voortsleept
 63. Rb Breda 270208 volledige a.o. als ongevalsgevolg? Rb wil voorgelicht worden door vza en ad-er
 64. Rb Haarlem 090108 k.g.; heupfractuur; wn ontvangt vergoeding ivm 6 maanden niet (volledig) werken
 65. Rb Arnhem 191207 causaal verband tussen ongeval en faillissement
 66. Rb Arnhem 051207 nog geen eindtoestand volgens ass., eiser moet nadere gegevens in geding brengen
 67. Hof Den Bosch 111207 whiplash; Hof wenst nieuw ad. onderzoek naar mate van arb. ongeschiktheid
 68. Hof Den Haag 201107 schade onvoldoende aangetoond; ontbrekende gegevens arbeid en inkomen
 69. Hof Arnhem 021007 rijlesinstructeur werkte na ongeval als chauffeur; 100% arbeidsongeschiktheid?
 70. Rb Den Haag 220807 gehele inkomensverlies vloeit voort uit eerder bedrijfsongeval
 71. Rb Arnhem 290807 rapport desk. slechts ten dele als uitgangspunt genomen, grillig arbeidsverleden
 72. Rb Arnhem 040707 kritiek van Univé m.b.t. tot inzichtelijkheid van berekening van Het Rekenbureau
 73. Rb Alkmaar 180707; arbeidsgeschiktheid leidt tot afwijzing claim verlies arbeidsvermogen
 74. Rb Zwolle 070207 beoordelingskader verlies verdienvermogen; rb heeft behoefte aan deskundigenbericht
 75. Hof Arnhem 220507 eigen keuze betrokkene om arbeidsvermogen niet in te zetten niet voor rek. zkh
 76. Rb Den Bosch 110407 schade na mishandeling € 304.423,00 inclusief € 126.655,00 ivm "bijklussen"
 77. Rb Den Bosch 071206 OPS; eiser vordert € 75.000,- aan voorschot, rechter € 40.000,- voorschot
 78. Hof A'dam 261006 london daagt als gesubrogeerde verzekeraar; geen deugdelijke onderbouwing vav
 79. Rb Middelburg 280905 verlies verdienvermogen en arbeidsongeschiktheidsdagen a.g.v. het ongeval
 80. Rb Arnhem 230506 voorschot in kort geding
 81. Rb Haarlem, 070606 schatting inkomensschade: volgens eiseres € 293.436,31. Volgens Rb € 10.000,00

Deze website maakt gebruik van cookies