Zoeken

Inloggen

Expertise en Deskundigenbericht Algemeen

Expertise en Deskundigenbericht Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBLIM 290721 geen gebondenheid aan rapport ad-er nu dit is gebaseerd op wezenlijke feitelijke veronderstellingen waarover partijen twisten (2)
 2. RBDHA 071022 benoeming neuroloog niet zinvol; geen betrouwbaar medisch dossier; eerdere aanrijding en klap met stenen dolfijn
 3. RBROT 141218 ropivacaine;nader desk. onderzoek aangewezen maar ouders hebben het recht om dit niet te willen; tegenverzoek afgewezen
 4. GHDHA 150621 hoger beroep voorlopig deskundigenbericht slaagt; Hof benoemt alsnog neuroloog en psychiater; IWMD-vraagstelling
 5. GHARL 300822 uit onderzoek door neuroloog, orthopeed en psychiater blijken geen klachten of beperkingen a.g.v. ongeval (2)
 6. PHR 250322 AG Hartlief; de gerechtsdeskundige en diens aansprakelijkheid voor fouten
 7. GHSHE 070422 deskundigenbericht tzv bedrijfseconoom is prematuur, nu nog geen duidelijkheid bestaat over causaal verband (2)
 8. RBNHO 160222 benoeming rekenkundige tzv overlijdensschade, adhv van door verzoekster genoemde uitgangspunten; geen verweer gevoerd (2)
 9. GHDHA 180122 rb roept 4 deskundigen op voor mondelinge behandeling, ivm vragen nav rapportages tzv rugklachten in relatie tot werkzaamheden (2)
 10. RBGEL 291221 verzoek t.z.v. eenzijdige rapportage bij medische stukken voor expertise afgewezen/niet beoordeeld
 11. RBOVE 161221 deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog prematuur, ism goede procesorde vanwege betwiste authenticiteit aanrijding
 12. RBMNE 270121 deskundigenonderzoek verzocht door ass; afgewezen onder verwijzing naar gelijktijdige uitspraak in bodemzaak
 13. RBGEL 010721 Verzoek desk. ber. rekenkundige; verzoek niet ter zake dienend; eerst arbeidsdeskundig onderzoek
 14. GHAMS 011220 hoger beroep desk. bericht tzv benoemde deskundige, vraagstelling en voorschot; niet ontvankelijk; geen beroep gedaan op doorbrekingsgronden (2)
 15. RBNHO 241220 afwijzing verzoek vanwege weigering door pij en rb voorgestelde deskundige, zonder reëele bezwaren en zonder zelf andere geschikte deskundigen aan te dragen
 16. RBOBR 021220 Onderzoek revalidatiearts naar invloed artrotische pijn a.g.v. enkelletsel op algeheel (psychosociaal en cognitief) functioneren
 17. RBAMS 291020 Rb gelast in deelgeschil medewerking aan neurologische - en, onder voorwaarden, neurpsychologische expertise
 18. GHARL 220920-2 toewijzing verzoek tot benoeming verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
 19. GHSHE 200820 ook in hoger beroep afwijzing deskundigenbericht rechtseconoom adhv QALY-methode
 20. RBDHA 060220 geen letsel; afwijzing voorlopig deskundigenbericht tzv sigarettenverpakkingen; ism goede procesorde vanwege 4 eerdere deskundigenoordelen
 21. KBS Advocaten 15.05.2020 Mr. O.L. (Oswald) Nunes, Wanneer loont een voorlopig deskundigenbericht?
 22. RBDHA 060420 verzoek voorlopig deskundigenbericht is prematuur, meer medisch info vereist
 23. RBNHO 160420 horen door partijen gezamenlijk ingeschakelde psychiater afgewezen; neuroloog wel, vza niet benoemd; voorschot voor rekening verzoekster, in debet gesteld
 24. RBAMS 180320 geen aansprakelijkheid voor malunion Polsfractuur; gezamenlijk deskundige (np) rapporteert ism dochter; partijen zijn daaraan niet gebonden
 25. HR 270320 art 81 RO; zoon overlijdt in observatiecel; afwijzing voorlopig deskundigenverhoor/-bericht
 26. GHARL 100320 huurrecht; hoger beroep bij tussenvonnis bij deskundigenbericht; niet gericht tegen benoeming deskundige, wel ontvankelijk
 27. RBAMS 020320 afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht in aov zaak; strijd met goede procesorde; sprake van doorkruising van de tussen partijen reeds aanhangige procedure
 28. RBNHO 200220 deskundige (psychiater) licht in deelgeschil ter zitting toe dat hij mate klachten niet kan vaststellen; ongevalsrelateerde klachten niet aannemelijk gemaakt
 29. RBROT 220120 KG: betaling (nader) voorschot afgewezen; zonder deskundigenoordeel is causaliteit onvoldoende aannemelijk
 30. RBAMS 071119 Benoeming neurochirurg tzv verband achteropaanrijding en hernia; niet ism goede procesorde, geen misbruik van recht; IWDM-vraagstelling
 31. RBOVE 181119 volgtijdelijk onderzoek door neuroloog in psychiater adhv IWMD vraagstelling, voorschot totaal € 14.762,50
 32. RBZWB 081019 verzoek deskundigenbericht door rechtseconoom over QALY-methode bij smartengeld afgewezen
 33. RBNNE 180919 verzoek voorl. desk. bericht terwijl desk. bericht op verzoek van wederpartij al is toegewezen; ontbreken belang, i.s.m. goede procesorde; afwijzing
 34. GHDHA 230719 geen letsel; geen belang bij (voorlopig) deskundigenbericht vóórdat in de hoofdzaak over eventueel relevante vraagstelling is geoordeeld
 35. Proefschrift dr. J Faas 050919: Bruggen bouwen over de kenniskloof. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter
 36. RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige
 37. RBOBR 290519 cognitieve klachten; verzoek voorlopig deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog toegewezen
 38. GHDHA 260319 zoon overlijdt in observatiecel; afwijzing verzoek deskundigenverhoor en -onderzoek patholoog, apotheker en forensisch medisch specialist
 39. HR 220219 de vraag of een cassatieberoep een reële kans van slagen zou hebben gehad leent zich niet voor voorlopig deskundigenbericht
 40. GHSHE 221118 hangende hoger beroep: toewijzing zowel verzoek als tegenverzoek deskundigenbericht
 41. GHARL 140818 enkelklachten; na weigering onderzoek revalidatiearts i.e.a. is in hoger beroep herstel mogelijk; benoeming neuroloog, psychiater en revalidatiearts;
 42. RBGEL 310518 Overeenstemming over bedrijfseconomisch onderzoek in zaak met ex art 10 WAM afgebroken onderhandelingen
 43. RBLIM 131216 nieuw onderzoek niet ter zake dienend, gelet op aanwezig onderzoek omtrent c-v tussen de gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden; strijd met de goede procesorde
 44. RBROT 090418 opvolgen aanwijzingen rb ihk van deelgeschilproc is geen voorwaarde voor toelaatbaarheid van later verzoek deskundigenbericht
 45. Hof Den Haag 270218 toerekenbare tekortkoming makelaar; causaal verband; vordering met rapport van partijdeskundige RA voldoende onderbouwd
 46. Rb Amsterdam 180118 letsel wn-er door laaghangende stalen balk; wg-er aansprakelijk; deskundigenberichten tzv causaal verband
 47. Rb Midden-Nederland 100118 AOV tandarts; afwijzing deskundigenbericht na eerdere gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 48. Hof 's-Hertogenbosch 281117 bromfietser botst op na flauwe bocht geplante boom; voorwaarden onderzoek ongevallenanalyse
 49. Rb Midden-Nederland 280617 gezondheidsklachten na realisatie epoxyvloer; regiefunctie r-c bij voorlopig deskundigenbericht beperkt zich tot procedurele aspecten
 50. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 51. Rb Midden-Nederland 150717 Deelgeschil; nadere instructies en afspraken mbt deskundigenberichten
 52. Hof Amsterdam 060617 schending zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie; verdere voorbereiding deskundigenonderzoek
 53. Rb Den Haag 010617 man overleden in politiecel; verzoek voorlopig deskundigenverhoor om procespositie te bepalen afgewezen
 54. Rb Rotterdam 140617 Deelgeschil; kop-staart botsing; causaal verband aangenomen na expertiserapporten neuroloog en neuropsycholoog;
 55. Rb Gelderland 290517 seksueel misbruik pleegvader; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek psychiater door so toegewezen
 56. Rb Overijssel 301116 gelegenheid tot nadere vragen voor deskundige behelst niet dat ass dmv medisch advies probeert de deskundige te overtuigen
 57. Hof Den Bosch 090517 Deskundigenbericht; wat is een behoorlijke verzekering. Beantwoording vragen en bezwaren tegen het deskundigenrapport
 58. Rb Gelderland 150317 Rb suggereert benoeming verzekeringsgeneeskundige niet opportuun zolang causaal verband nog niet vaststaat
 59. Hof Arnhem-Leeuwarden 020517 Verzoek om voorlopig deskundigenonderzoek tijdens appel in strijd met de goede procesorde; afgewezen
 60. Rb Amsterdam 130417 Longoperatie: geen toepassing zgn VATS-procedure met vriescoupe. ttv operatie diagnose van maligniteit? Benoeming deskundigen
 61. Rb Rotterdam 180417 Ongeval met halterstaaf in sportschool. IWMD-vraagstelling. Verzoek ass om causaliteitsvraag toe te voegen afgewezen. Benoeming deskundigen
 62. Rb Limburg 290317 Afwijzing deskundigenbericht
 63. Hof Den Bosch 210317 Verband tussen decompensatie en hersenletsel? Nieuw deskundigenbericht niet opportuun
 64. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 65. Rb Rotterdam 010217 Eiser moet bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Daarna kunnen deskundigen worden benoemd.
 66. Rb Gelderland 231116 Horen gezamenlijk benoemde deskundige toegestaan door rechtbank.
 67. Rb Overijssel 211216 nu ook in bodemprocedure tot benoeming deskundigen wordt overgegaan volgt afwijzing verzoek
 68. Rb Overijssel 211216 bodemprocedure door aansprakelijke partij tzv causaal verband; volgt benoeming deskundigen
 69. Rb Rotterdam 200716 hersenletsel; verzoek verzekeraar om nieuw neurologisch deskundigenonderzoek afgewezen, verzoek tzv NPO gelet op geldigheidsduur toegewezen
 70. Rb Rotterdam 231116 AOV drukker; rb gelast verzekeringsgeneeskundig deskundigenbericht; kosten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraar
 71. Rb Zeeland-West-Brabant 091116 incidentele vordering verzekeraar tot afgifte medische gegevens ogv art. 843a Rv tijdens voorlopig deskundigenbericht; in strijd met goede procesorde
 72. Rb Gelderland 161116 geen letsel; benoeming deskundige; handelen ism verplichting mee te werken aan deskundigenbenoeming
 73. Rb Gelderland 070916 geen letsel; voorgestelde deskundige wordt niet benoemd omdat partij niet instemt met door deskundige gestelde voorwaarden omtrent aansprakelijkheid
 74. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 75. Hof 's-Hertogenbosch 090816 ongeval in 1975, uitval in 2008; Hof wenst nadere toelichting neuroloog en neuropsycholoog en gelast een meervoudige comparitie
 76. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 kantonrechter heeft appelant ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld om een conclusie na deskundigenbericht te nemen
 77. Hof 's-Hertogenbosch 070416 delay; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek na gezamenlijk deskundigenbericht; geen belang bij onderzoek neuroloog tav nadere vragen
 78. Hof Amsterdam 101115 jongen van 14 jaar overreden door metro; benoeming deskundige mbt toedracht ongeval en vraagstelling
 79. Rb Midden-NL 041215 verzoek in deelgeschil tot medewerking aan oogheelkundig deskundigenbericht afgewezen; tegenverzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen
 80. Rb Amsterdam 191115 voorlopig deskundigenbericht; verjaringsverweer, benoeming neuroloog; voorschot tlv verzekeraar
 81. Hof Amsterdam 120411 RSI consultant; hof benoemt niet op voorhand naast orthopedisch chirurg en revalidatiearts ook een klinisch arbeidsgeneeskundige of bedrijfsarts
 82. Hof Arnhem-Leeuwarden 101115 bezwaren tegen persoon deskundige onvoldoende concreet onderbouwd
 83. Kamerbrief 121015 rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 84. Rb Midden-NL 090414 RSI; benoeming neuroloog
 85. Rb Limburg 130515 ism zorgvuldigheid om buiten wederpartij om aanvullende vragen voor te leggen aan voor hulponderzoek ingeschakelde deskundige; reactie buiten beschouwing
 86. Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen? door F. Polman-Groenewoud, 17-04-2015
 87. Rb Den Haag 240315 gebondenheid aan eenzijdige expertise
 88. Rb Oost-Brabant 020914 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor heupprothese; Rb legt pas na afgifte disclosure statement inhoudelijke vragen voor
 89. Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren en het buiten rechte tot stand gekomen deskundigenrapport door mr. A.N.L. de Hoogh in PIV-Bulletin 2014-5
 90. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; 198 lid 3 Rv gebiedt mee te werken aan deskundigenonderzoek, ook wanneer de benoemde deskundige op bezwaren stuit
 91. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; appelverbod uit artikel 194 lid 2 Rv tzv benoemde deskundige leidt tot niet ontvankelijkheid
 92. Hof 's-Hertogenbosch 090413 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; keuze psychiater obv wetenschappelijke index
 93. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen - door Faas, Schellart, Akkermans en Bouwens
 94. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 95. Rb Arnhem 051212 geschil over keuze psycholoog voor hulponderzoek bij expertise kinderneuroloog; ass. dient medewerking aan expertise te verlenen
 96. Rb Rotterdam 301013 verkeersongeval in België; Belgisch recht van toepassing; Belgische deskundige benoemd
 97. Rb Overijssel 021013 gelasting deskundigenonderzoek VA mbt belastbaarheid
 98. Rb Midden-NL 270313 neurologische expertise; geen wanprestatie deskundige tov ass; geen sprake van verzuim
 99. Rb Rotterdam 160413 tegenverzoek tot medewerking aan onderzoek AD-er prematuur omdat onderzoek VA nog moet plaatsvinden
 100. Hof Amsterdam 260313 obv psychiatrisch onderzoek wordt causaal verband met aanpassingsstoornis aangenomen
 101. Hof 's-Hertogenbosch 260213 letsel gebit; zeer waarschijnlijk dat in de toekomst implantaten nodig zijn
 102. Rb 's-Gravenhage 301112 tetraparese na operatie nekhernia; deskundige past rapport aan na aanvullende verklaringen; ook wederpartij mag weer reageren
 103. Evidence-based medicine en expert-opinion, drs. J. Bronsema over de rol van de VA, met reacties van mrs Kremer, Kolder en Haase PIV-Bulletin 2012-6
 104. Rb Arnhem 260912 proces-verbaal politie is geen akte ex art 156 Rv; verkeersongevallenanalyse; vraagstelling mbt dragen gordel
 105. Rb Arnhem 270612 deskundigenbericht over botspositie auto; voorshands geleverde bewijs, dat WAM-verzekerde Achmea op eigen weghelft reed, onvoldoende ontkracht
 106. Rb Amsterdam 290312 herseninfarct na delay diagnose tia, verzoek desk.bericht afgewezen vanwege kracht van gewijsde eerdere beslissing Hof
 107. Rb 's-Hertogenbosch 010212 IWMD vraagstelling bevat geen vraag naar blijvende invaliditeit
 108. Rb Arnhem 251111 nu tevens een deelgeschil is ingediend (en toegewezen) is verzoek deskundigenbericht in strijd met goede procesorde
 109. Hof 's-Gravenhage 130711 vraagstelling arbeidshygienist Epidemioloog tzv asbestbestrisico automonteur
 110. Rb Rotterdam 010611 gelasten van een deskundigenonderzoek gaat het bereik van de deelgeschilprocedure te buiten,
 111. Rb Rotterdam 190111 deskundigenrapport moet opnieuw worden uitgevoerd omdat is nagelaten het rapport in concept aan partijen toe te zenden
 112. PIV-Bulletin 2011, 3 - Het (voorlopig) deskundigenbericht – Een update ...Mevrouw mr. K.M. Volker/mevrouw mr. M.S.E. van Beurden
 113. Rb Arnhem 230311 vragen m.b.t. botspositie
 114. HR 221010 afwijzing voorlopig deskundigenbericht op verzoek van verzekeraar niet begrijpelijk gemotiveerd
 115. Hof A.dam 060310 voorlopig deskundigebericht na eerdere gezamenlijke expertise afgewezen, toetsingskader
 116. Rb Arnhem 200110 Leidraad deskundigen vormt geen wet of regelgeving waaraan de deskundige gebonden is
 117. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 118. Hof L.warden 250609 geen afwijking appelverbod doordat rb afweek van voorgestelde vraagstelling
 119. Hof Den Haag 090908 afwijzing voorlopig getuigenverhoor m.b.t. desk. die expertise hebben uitgebrach
 120. Meijst-Michels en Mostert; De stand van zaken met betrekking tot het (voorlopig) deskundigenbericht
 121. HR 110708 Hof komt terug op gelaste deskundigenbenoem. en houdt geen rekening met ingebracht rapport
 122. Rb Arnhem 200608 OPS;'onderzoek door blootstellingsdeskundige
 123. Hof Den Bosch 250608 Afwijzing omdat Hof niet deskundigheid voorgestelde deskundige kan vaststellen
 124. HR 060608 bij verz voorl getuigenverh ligt toewijsbaarh in te stellen vordering niet ter toetsing
 125. Hof Den Haag 080408 kg; rugklachten en depressie; waardering neurologische en psy. expertise
 126. Hof Den Bosch 111207 eenzijdige expertise voldoende bewijs voor causaal verband ongeval en letsel
 127. Rb Zutphen 081107 voorlopig deskundigenbericht na eerder voorlopig deskundigenbericht afgewezen
 128. Hof Leeuwarden 080306 redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in feb. 1995

Deze website maakt gebruik van cookies