Zoeken

Inloggen

Expertise en Deskundigenbericht algemeen

Expertise en Deskundigenbericht algemeen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 020419 Whiplash met twee ongevallen en vele deskundigenberichten. Comparitie om o.a. benoeming neuropsycholoog (naam en vragen) te bespreken
 2. GHDHA 260319 zoon overlijdt in observatiecel; afwijzing verzoek deskundigenverhoor en -onderzoek patholoog, apotheker en forensisch medisch specialist
 3. HR 220219 de vraag of een cassatieberoep een reële kans van slagen zou hebben gehad leent zich niet voor voorlopig deskundigenbericht
 4. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 5. GHSHE 221118 hangende hoger beroep: toewijzing zowel verzoek als tegenverzoek deskundigenbericht
 6. GHARL 140818 enkelklachten; na weigering onderzoek revalidatiearts i.e.a. is in hoger beroep herstel mogelijk; benoeming neuroloog, psychiater en revalidatiearts;
 7. RBGEL 310518 Overeenstemming over bedrijfseconomisch onderzoek in zaak met ex art 10 WAM afgebroken onderhandelingen
 8. RBLIM 131216 nieuw onderzoek niet ter zake dienend, gelet op aanwezig onderzoek omtrent c-v tussen de gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden; strijd met de goede procesorde
 9. RBROT 090418 opvolgen aanwijzingen rb ihk van deelgeschilproc is geen voorwaarde voor toelaatbaarheid van later verzoek deskundigenbericht
 10. Hof Den Haag 270218 toerekenbare tekortkoming makelaar; causaal verband; vordering met rapport van partijdeskundige RA voldoende onderbouwd
 11. Rb Amsterdam 180118 letsel wn-er door laaghangende stalen balk; wg-er aansprakelijk; deskundigenberichten tzv causaal verband
 12. Rb Midden-Nederland 100118 AOV tandarts; afwijzing deskundigenbericht na eerdere gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 13. Hof 's-Hertogenbosch 281117 bromfietser botst op na flauwe bocht geplante boom; voorwaarden onderzoek ongevallenanalyse
 14. Rb Midden-Nederland 280617 gezondheidsklachten na realisatie epoxyvloer; regiefunctie r-c bij voorlopig deskundigenbericht beperkt zich tot procedurele aspecten
 15. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 16. b Midden-Nederland 150717 Deelgeschil; nadere instructies en afspraken mbt deskundigenberichten
 17. Hof Amsterdam 060617 schending zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie; verdere voorbereiding deskundigenonderzoek
 18. Rb Den Haag 010617 man overleden in politiecel; verzoek voorlopig deskundigenverhoor om procespositie te bepalen afgewezen
 19. Rb Rotterdam 140617 Deelgeschil; kop-staart botsing; causaal verband aangenomen na expertiserapporten neuroloog en neuropsycholoog;
 20. Rb Gelderland 290517 seksueel misbruik pleegvader; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek psychiater door so toegewezen
 21. Rb Overijssel 301116 gelegenheid tot nadere vragen voor deskundige behelst niet dat ass dmv medisch advies probeert de deskundige te overtuigen
 22. Hof Den Bosch 090517 Deskundigenbericht; wat is een behoorlijke verzekering. Beantwoording vragen en bezwaren tegen het deskundigenrapport
 23. Rb Gelderland 150317 Rb suggereert benoeming verzekeringsgeneeskundige niet opportuun zolang causaal verband nog niet vaststaat
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 020517 Verzoek om voorlopig deskundigenonderzoek tijdens appel in strijd met de goede procesorde; afgewezen
 25. Rb Amsterdam 130417 Longoperatie: geen toepassing zgn VATS-procedure met vriescoupe. ttv operatie diagnose van maligniteit? Benoeming deskundigen
 26. Rb Rotterdam 180417 Ongeval met halterstaaf in sportschool. IWMD-vraagstelling. Verzoek ass om causaliteitsvraag toe te voegen afgewezen. Benoeming deskundigen
 27. Rb Limburg 290317 Afwijzing deskundigenbericht
 28. Hof Den Bosch 210317 Verband tussen decompensatie en hersenletsel? Nieuw deskundigenbericht niet opportuun
 29. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 30. Rb Rotterdam 010217 Eiser moet bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Daarna kunnen deskundigen worden benoemd.
 31. Rb Gelderland 231116 Horen gezamenlijk benoemde deskundige toegestaan door rechtbank.
 32. Rb Overijssel 211216 nu ook in bodemprocedure tot benoeming deskundigen wordt overgegaan volgt afwijzing verzoek
 33. Rb Overijssel 211216 bodemprocedure door aansprakelijke partij tzv causaal verband; volgt benoeming deskundigen
 34. Rb Rotterdam 200716 hersenletsel; verzoek verzekeraar om nieuw neurologisch deskundigenonderzoek afgewezen, verzoek tzv NPO gelet op geldigheidsduur toegewezen
 35. Rb Rotterdam 231116 AOV drukker; rb gelast verzekeringsgeneeskundig deskundigenbericht; kosten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraar
 36. Rb Zeeland-West-Brabant 091116 incidentele vordering verzekeraar tot afgifte medische gegevens ogv art. 843a Rv tijdens voorlopig deskundigenbericht; in strijd met goede procesorde
 37. Rb Gelderland 161116 geen letsel; benoeming deskundige; handelen ism verplichting mee te werken aan deskundigenbenoeming
 38. Rb Gelderland 070916 geen letsel; voorgestelde deskundige wordt niet benoemd omdat partij niet instemt met door deskundige gestelde voorwaarden omtrent aansprakelijkheid
 39. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 40. Hof 's-Hertogenbosch 090816 ongeval in 1975, uitval in 2008; Hof wenst nadere toelichting neuroloog en neuropsycholoog en gelast een meervoudige comparitie
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 kantonrechter heeft appelant ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld om een conclusie na deskundigenbericht te nemen
 42. Hof 's-Hertogenbosch 070416 delay; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek na gezamenlijk deskundigenbericht; geen belang bij onderzoek neuroloog tav nadere vragen
 43. Hof Amsterdam 101115 jongen van 14 jaar overreden door metro; benoeming deskundige mbt toedracht ongeval en vraagstelling
 44. Rb Midden-NL 041215 verzoek in deelgeschil tot medewerking aan oogheelkundig deskundigenbericht afgewezen; tegenverzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen
 45. Rb Amsterdam 191115 voorlopig deskundigenbericht; verjaringsverweer, benoeming neuroloog; voorschot tlv verzekeraar
 46. Hof Amsterdam 120411 RSI consultant; hof benoemt niet op voorhand naast orthopedisch chirurg en revalidatiearts ook een klinisch arbeidsgeneeskundige of bedrijfsarts
 47. Hof Arnhem-Leeuwarden 101115 bezwaren tegen persoon deskundige onvoldoende concreet onderbouwd
 48. Kamerbrief 121015 rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 49. Rb Midden-NL 090414 RSI; benoeming neuroloog
 50. Rb Limburg 130515 ism zorgvuldigheid om buiten wederpartij om aanvullende vragen voor te leggen aan voor hulponderzoek ingeschakelde deskundige; reactie buiten beschouwing
 51. Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen? door F. Polman-Groenewoud, 17-04-2015
 52. Rb Den Haag 240315 gebondenheid aan eenzijdige expertise
 53. Rb Oost-Brabant 020914 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor heupprothese; Rb legt pas na afgifte disclosure statement inhoudelijke vragen voor
 54. Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren en het buiten rechte tot stand gekomen deskundigenrapport door mr. A.N.L. de Hoogh in PIV-Bulletin 2014-5
 55. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; 198 lid 3 Rv gebiedt mee te werken aan deskundigenonderzoek, ook wanneer de benoemde deskundige op bezwaren stuit
 56. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; appelverbod uit artikel 194 lid 2 Rv tzv benoemde deskundige leidt tot niet ontvankelijkheid
 57. Hof 's-Hertogenbosch 090413 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; keuze psychiater obv wetenschappelijke index
 58. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen - door Faas, Schellart, Akkermans en Bouwens
 59. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 60. Rb Arnhem 051212 geschil over keuze psycholoog voor hulponderzoek bij expertise kinderneuroloog; ass. dient medewerking aan expertise te verlenen
 61. Rb Rotterdam 301013 verkeersongeval in België; Belgisch recht van toepassing; Belgische deskundige benoemd
 62. Rb Overijssel 021013 gelasting deskundigenonderzoek VA mbt belastbaarheid
 63. Rb Midden-NL 270313 neurologische expertise; geen wanprestatie deskundige tov ass; geen sprake van verzuim
 64. Rb Rotterdam 160413 tegenverzoek tot medewerking aan onderzoek AD-er prematuur omdat onderzoek VA nog moet plaatsvinden
 65. Hof Amsterdam 260313 obv psychiatrisch onderzoek wordt causaal verband met aanpassingsstoornis aangenomen
 66. Hof 's-Hertogenbosch 260213 letsel gebit; zeer waarschijnlijk dat in de toekomst implantaten nodig zijn
 67. Rb 's-Gravenhage 301112 tetraparese na operatie nekhernia; deskundige past rapport aan na aanvullende verklaringen; ook wederpartij mag weer reageren
 68. Evidence-based medicine en expert-opinion, drs. J. Bronsema over de rol van de VA, met reacties van mrs Kremer, Kolder en Haase PIV-Bulletin 2012-6
 69. Rb Arnhem 260912 proces-verbaal politie is geen akte ex art 156 Rv; verkeersongevallenanalyse; vraagstelling mbt dragen gordel
 70. Rb Arnhem 270612 deskundigenbericht over botspositie auto; voorshands geleverde bewijs, dat WAM-verzekerde Achmea op eigen weghelft reed, onvoldoende ontkracht
 71. Rb Amsterdam 290312 herseninfarct na delay diagnose tia, verzoek desk.bericht afgewezen vanwege kracht van gewijsde eerdere beslissing Hof
 72. Rb 's-Hertogenbosch 010212 IWMD vraagstelling bevat geen vraag naar blijvende invaliditeit
 73. Rb Arnhem 251111 nu tevens een deelgeschil is ingediend (en toegewezen) is verzoek deskundigenbericht in strijd met goede procesorde
 74. Hof 's-Gravenhage 130711 vraagstelling arbeidshygienist Epidemioloog tzv asbestbestrisico automonteur
 75. Rb Rotterdam 010611 gelasten van een deskundigenonderzoek gaat het bereik van de deelgeschilprocedure te buiten,
 76. Rb Rotterdam 190111 deskundigenrapport moet opnieuw worden uitgevoerd omdat is nagelaten het rapport in concept aan partijen toe te zenden
 77. PIV-Bulletin 2011, 3 - Het (voorlopig) deskundigenbericht – Een update ...Mevrouw mr. K.M. Volker/mevrouw mr. M.S.E. van Beurden
 78. Rb Arnhem 230311 vragen m.b.t. botspositie
 79. HR 221010 afwijzing voorlopig deskundigenbericht op verzoek van verzekeraar niet begrijpelijk gemotiveerd
 80. Hof A.dam 060310 voorlopig deskundigebericht na eerdere gezamenlijke expertise afgewezen, toetsingskader
 81. Rb Arnhem 200110 Leidraad deskundigen vormt geen wet of regelgeving waaraan de deskundige gebonden is
 82. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 83. Hof L.warden 250609 geen afwijking appelverbod doordat rb afweek van voorgestelde vraagstelling
 84. Hof Den Haag 090908 afwijzing voorlopig getuigenverhoor m.b.t. desk. die expertise hebben uitgebrach
 85. Meijst-Michels en Mostert; De stand van zaken met betrekking tot het (voorlopig) deskundigenbericht
 86. HR 110708 Hof komt terug op gelaste deskundigenbenoem. en houdt geen rekening met ingebracht rapport
 87. Rb Arnhem 200608 OPS;'onderzoek door blootstellingsdeskundige
 88. Hof Den Bosch 250608 Afwijzing omdat Hof niet deskundigheid voorgestelde deskundige kan vaststellen
 89. HR 060608 bij verz voorl getuigenverh ligt toewijsbaarh in te stellen vordering niet ter toetsing
 90. Hof Den Haag 080408 kg; rugklachten en depressie; waardering neurologische en psy. expertise
 91. Hof Den Bosch 111207 eenzijdige expertise voldoende bewijs voor causaal verband ongeval en letsel
 92. Rb Zutphen 081107 voorlopig deskundigenbericht na eerder voorlopig deskundigenbericht afgewezen
 93. Hof Leeuwarden 080306 redelijk bekwaam en redelijk handelend letselschadeadvocaat in feb. 1995

Deze website maakt gebruik van cookies