Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBAMS 240621 VDO medische aansprakelijkheid; herstelbeschikking tzv vraagstelling tzv bypass en/of PCI procedure; benoeming deskundigen

RBAMS 240621 VDO medische aansprakelijkheid; herstelbeschikking tzv vraagstelling tzv bypass en/of PCI procedure; benoeming deskundigen

zie ook
RBAMS 220421 VDO medische aansprakelijkheids, vraagstelling tzv bypass operatie en/of PCI, kosten voor rekening verzoekster ondanks 18 GOMA

2
Het verzoek

2.1.
In het faxbericht van 26 april 2016 verzoekt mr. De Clerck, namens VUmc, aanpassing van de beschikking van 22 april 2021, in die zin dat daarin tot uitdrukking wordt gebracht dat (partijen zijn overeengekomen dat) beide verwijten, onvoorwaardelijk, aan de deskundige(n) ter beoordeling moeten worden voorgelegd. In de e-mail van 28 april 2021 heeft mr. Timmer, namens [verzoekster] , dit verzoek onderschreven. Verder wordt op gezamenlijk verzoek (uiteindelijk) per e-mail van 21 juni 2021 verzocht om dr. E. Natour in plaats van drs. Van Aarnhem (die in de plaats kwam van dr. Bogers) te benoemen en dr. M. Bax in de plaats van prof. dr. Atsma.

3
Beoordeling

3.1.
Uit het verzoek leidt de rechtbank af dat partijen, anders dan de rechtbank uit de eerdere berichtgeving had begrepen, het niet alleen met elkaar eens waren geworden over de te benoemen deskundigen, maar ook over het volledig en onvoorwaardelijk ter beoordeling voorleggen van beide verwijten aan de te benoemen deskundige(n). Er bestaat, nu de beschikking van 22 april 2021 op de door partijen bereikte overeenstemming is gebaseerd en daarin dus abusievelijk van een voorwaardelijke voorlegging van de vraagstelling aan de interventiecardioloog is uitgegaan (zie 4.2. van de beschikking van 22 april 2021), aanleiding om de beschikking op dit punt aan te passen en wel op de wijze als in de beslissing vermeld.

3.2.
Nu zowel prof. dr. Bogers, drs. Van Aarnhem als prof. dr. Atsma te kennen hebben gegeven in deze zaak niet als deskundigen te kunnen optreden, zal in hun plaats, conform het eenstemmige verzoek van partijen hiertoe, worden benoemd dr. E. Natour, cardio-thoracaal chirurg, en dr. M. Bax, interventiecardioloog.

4
De beslissing

De rechtbank

4.1.
beveelt een onderzoek door twee deskundigen, te weten een cardio-thoracaal chirurg en een interventiecardioloog, ter beantwoording van de volgende vragen:

Aan beide deskundigen gezamenlijk:
1. Kent u of hebt u banden met de betrokken behandelaar(s)? Voelt u zich volledig vrij om in deze kwestie te rapporteren?

2. Beschikt u over voldoende gegevens om over deze casus te rapporteren? Zo nee, wilt u dan laten weten welke gegevens u nog wenst te ontvangen? Indien u naar aanleiding van het (medisch) dossier vragen heeft, wordt u verzocht deze vragen aan beide partijen voor te leggen.

3. Kunt u op basis van het medisch dossier een beschrijving geven van het medisch beloop en de uitgevoerde medische behandeling bij betrokkene?
Mevrouw [verzoekster] verwijt (het hartteam van) VUmc dat er door het hartteam een onjuist besluit is genomen, in die zin dat er in haar situatie gekozen had moeten worden voor een Bypass-operatie (CABG) in plaats van een PCI-behandeling.

4. Kunt u in dit kader aangeven of het hartteam volgens de op dat moment op uw vakgebied geldende medisch professionele standaard had mogen besluiten dat een PCI in dit geval de beste behandeloptie was?

Onder medisch professionele standaard wordt verstaan: “het geheel van kennis, regels en normen waaraan een medisch beroepsbeoefenaar is gehouden, blijkend uit opleiding(seisen), inzichten uit de praktijk, wetenschappelijke literatuur op het vakgebied, protocollen, gedragsregels en vaardigheden”.

5. Indien u van oordeel bent dat het hartteam niet had mogen besluiten dat een PCI de beste behandeloptie was, kunt u dan aangeven hoe het besluit van het hartteam wel had dienen te luiden conform de medisch professionele standaard en welk gevolg dit zou hebben gehad voor de behandeling van mevrouw [verzoekster] ?

6. Hebt u zelf nog opmerkingen/suggesties die voor de beoordeling van deze casus van belang kunnen zijn?

Uitsluitend aan de interventiecardioloog in het kader van de uitgevoerde PCI-behandeling:

Mevrouw [verzoekster] verwijt (de artsen van) VUmc dat het opvoeren van de voerdraad onder doorlichting en/of met gebruik van echogeleid aanprikken had moeten plaatsvinden.

7. Kunt u in dit kader aangeven of de PCI-behandeling conform de op dat moment op uw vakgebied geldende medisch professionele standaard is uitgevoerd?

Onder medisch professionele standaard wordt verstaan: “het geheel van kennis, regels en normen waaraan een medisch beroepsbeoefenaar is gehouden, blijkend uit opleiding(seisen),inzichten uit de praktijk, wetenschappelijke literatuur op het vakgebied, protocollen, gedragsregels en vaardigheden”.

8. Indien u van oordeel bent dat de PCI-behandeling niet is uitgevoerd conform de op dat moment geldende medisch professionele standaard, kunt u dan aangeven hoe de behandeling er wel uit had moeten zien indien deze conform de medisch professionele standaard zou zijn uitgevoerd?

Kunt u in dat geval ook aangeven hoe de gezondheidssituatie van mevrouw [verzoekster] zou zijn geweest indien de behandeling wel conform de toen geldende medisch professionele standaard zou zijn uitgevoerd?

Meestal zal het niet mogelijk zijn deze vraag met zekerheid te beantwoorden. U wordt gevraagd of u vanuit uw kennis en ervaring op uw vakgebied uw mening wilt geven over kansen en waarschijnlijkheden. Het is dus de bedoeling dat u aangeeft wat u op grond van uw deskundigheid op uw vakgebied op deze vraag kunt antwoorden.

9. Hebt u zelf nog opmerkingen/suggesties die voor de beoordeling van deze casus van belang kunnen zijn?

4.2.
benoemt tot deskundigen: ECLI:NL:RBAMS:2021:3890

 

Deze website maakt gebruik van cookies