Zoeken

Inloggen

Artikelen

RvT, 2006/07 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden

RvT, 2006/007 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden

Het oordeel van de Raad

1. In het algemeen is het verzekeraar geoorloofd naar aanleiding van een niet bindend deskundigenrapport een daarvan afwijkend standpunt in te nemen. In deze zaak echter is de rapportage van het op gezamenlijk verzoek verrichte multidisciplinair onderzoek dermate stellig en, naar het oordeel van de Raad, goed onderbouwd dat het verzekeraar niet vrijstond deze rapportage naast zich neer te leggen. Hierbij neemt de Raad mede in overweging dat in de rapportage wordt ingegaan op opmerkingen die verzekeraar naar aanleiding van een eerder concept voor de rapportage had gemaakt. De Raad neemt voorts in aanmerking dat ten tijde van de rapportage (in 2004) de schadedatum al meer dan zeven jaren verstreken was. Uit het voorgaande volgt dat het verzekeraar in dit stadium niet meer vrijstaat een psychiatrisch onderzoek te verlangen, mede nu aan het multidisciplinair onderzoek, waarmee verzekeraar had ingestemd, een psycholoog heeft meegewerkt.

2. Het stond verzekeraar derhalve niet vrij de onderhandelingen met klaagster eenzijdig af te breken nu geen arbeidsdeskundig onderzoek, waar klaagsters advocaat uitdrukkelijk om had verzocht, heeft plaatsgevonden en verzekeraar de door hem gedane slotbetaling ad € 50.000,-, mede in het licht van de rapportage, onvoldoende heeft gemotiveerd.

3. De klacht is derhalve gegrond. De Raad verbindt aan gegrondverklaring van de klacht voor verzekeraar de consequentie dat hij de schaderegeling zal voortzetten en daartoe een arbeidsdeskundig onderzoek zal doen plaatsvinden op basis van de voorhanden zijnde deskundigenrapportages. Klachteninstituut

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies