Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Advocatuur Letselschade

Gedragsregels Advocatuur Letselschade

Meer artikelen...

 1. TAHVD 250319 Tijdens bespreking wederpartij confronteren met voordien onbekende tegen-rapportage (toch) niet klachtwaardig
 2. ASP 110419 Gedragscode ASP Advocaten
 3. RBGEL 131218 geen letsel; oneigenlijk gebruik derdengeldenrekening waarvoor advocaat aansprakelijk is tov crediteur cliënt
 4. TAHVD 090718 onvoldoende zorg in financiele aangelegenheden, schorsing vanwege 30% over het behaalde resultaat. onterecht beroep op retentierecht
 5. TAHVD 240918 tijdens bespreking wederpartij confronteren met voordien onbekende (tegen)rapportage is klachtwaardig
 6. TADRAMS 221217 diverse ongegronde klachten terzake van strategie, financiële afspraken en zo meer
 7. TAHVD 100717 gegronde klachten tzv resultaatsgerichte beloning, verrekening met derdengelden zonder uitdrukkelijke instemming
 8. TAHVD 250917 ongegronde klacht tzv aantijging tzv bedrog en onjuiste voorlichting van de rechters
 9. TADRARL 071217 scenario's, strategieën, slagingskansen en schikkingsvoorstel onvoldoende besproken; gebreken in financiële afspraken
 10. RBMNE 250418 advocaat niet, slachtoffer zelf wel, verantwoordelijk voor onjuist rekeningnummer waarop voorschotten zijn gestort
 11. RvD Arnhem-Leeuwarden 041217 observatierapport aangemerkt als onrechtmatig verkregen bewijs, diverse klachten daaromtrent ongegrond
 12. RvD Arnhem-Leeuwarden 270317 o.m. schending provisieverbod met ondoorzichtige constructie; schrapping
 13. RvD Rotterdam 130515 Klachten tegen voorzitter LSA. Verzet ongegrond
 14. RvD Limburg 071215 Drie klachten ongegrond: lange duur letselschadezaak, weigering afgifte dossier aan opvolgend advocaat en schending medisch geheim
 15. RvD Rotterdam 161215 Advocaat beschikt ten onrechte over ingehouden bedrag door deze met zijn declaraties te verrekenen; waarschuwing
 16. RvD Amsterdam 180116 Klacht mbt lange duur letselschadezaak zonder acceptabel resultaat ongegrond; klacht mbt verrekening declaraties met voorschot cliënt: niet-ontvankelijk door overschrijding termijn
 17. vD Midden-Nederland 020516 Nieuwe belangenbeh. verstrekt vertrouwelijke informatie aan ass over overeenkomst tussen cliënt en oude belangenbehartiger; klacht ongegrond
 18. RvD Amsterdam 200217 Advocaat laat zich onnodig grievend uit over slachtoffer: waarschuwing. Geen maatregel voor observatieonderzoek naar wederpartij
 19. Rb Den Haag 080317 Patroon meldt op naam stagiaire gezette toevoegingen bij Deken en RvR; Vordering stagiaire vanwege geschonden geheimhoudingsverplichting
 20. Hof van Discipline 260816 advocaat mag ten aanzien van volledigheid en relevantie van aan derden ter beschikking gestelde stukken afgaan op mededelingen client
 21. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 22. Hof 's-Hertogenbosch 260116 geen letsel: geschil over advocatendeclaratie; geen plicht cliënt te wijzen op rechtsbijstandverzekering
 23. RvD Arnhem-Leeuwarden 250116 inwinnen contra-expertise in medische aansprakelijkheidszaak door advocaat aansprakelijk gestelde partij is toegestaan
 24. Rb Noord-Holland 081015 whiplash; slachtoffer mag niet terugkomen op toezegging verrekening AOV
 25. RvD 's-Hertogenbosch 120115 klacht mbt financiele afwikkeling medische zaak; handelswijze bij declareren toevoeging naast BGK; waarschuwing
 26. RvD Arnhem-Leeuwarden 020215 medische zaak heeft 7 jaar volledig stilgelegen, onvoldoende duidelijkheid, en onvolledige informatie over contacten medici; voorwaardelijke schorsing
 27. RvD 's Gravenhage 100215 klacht mbt communicatie advocaat en bevoorschotting ongegrond; klacht ter zake van terugbellen van onvoldoende gewicht
 28. Raad van Discipline Gelderland 161213 schorsing vanwege het meewerken aan betalingen buiten het zicht van de Sociale Dienst
 29. RvD 's Gravenhage 120215 17 ongegronde klachten na in 2 medische expertises niet bewezen medische fout
 30. RvD Arnhem-Leeuwarden 130415 11 ongegronde klachten
 31. HvD 's Hertogenbosch 100415 ongegronde klachten over niet al te voortvarende inhoudelijke behandeling en weinig transparante wijze v declareren
 32. RvD 's Gravenhage 290914 klachten tegen voorzitter LSA ongegrond en niet ontvankelijk
 33. RvD 's Gravenhage 290914 mr. X beklaagt zich over optreden mr W. in door LSA betaalde procedure over 25% succesfee van mr X.
 34. RvD Amsterdam 161214 geschil over advocaatkosten na schikkingsonderhandelingen
 35. RvD 's Hertogenbosch 151214 onvoldoende voortvarend optreden advocaat
 36. RvD 's Gravenhage 080914 geen klachtwaardig handelen door advocaat die verzoekschriftprocedures voert in overleg met belangenbehartiger/oud advocaat
 37. RvD Anrhem-Leeuwarden 171214 client is ontevreden, ihb over het medisch advies, en dient klacht in tegen advocaat; ongegrond
 38. RvD 's-Hertogenbosch 300614 1 jaar onvoorwaardelijke schorsing vanwege ernstige gebreken in dienstverlening
 39. RvD Amsterdam 020914 tuchtklacht terzake van onregelmatigheden bij declaraties en verrekening van gelden; ongegrond
 40. RvD 's-Hertogenbosch 300614 advocaat trekt zich terug nadat slachtoffer deskundigenbericht blokkeert; klachten ongegrond
 41. RvD Amsterdam 170614 ongegronde klachten t.z.v behandeling langlopende letselschadezaak
 42. RvD Amsterdam 020514 gedragsregel 18 belet niet dat advocaat slachtoffer klacht tzv schending GBL door advocaat verzekeraar rechtstreeks indient bij verzekeraar
 43. RvD Amsterdam 080714 advocaat die derde inschakelt dient in te staan voor de kosten van die derde
 44. Hof van Discipline 130513 berisping, advocaat dient zélf schikkingsonderhandelingen te voeren
 45. RvD Utrecht 080413 klachten MA tegen advocaat en maatschap mbt betaling declaraties; niet tijdig gedeclareerd; ongegrond
 46. RvD Utrecht 080413 klacht medisch adviseur tegen advocaten mbt betaling € 58.500; niet tijdig gedeclareerd; klacht ongegrond
 47. Cassatieblog 200313; Verschoningsrecht voor advocaat in dienstbetrekking, Mr. Gijsbrecht Nieuwland
 48. RvD 's-Hertogenbosch 040313 ongeval met tennisbal; niet is gebleken van grove beroepsfouten
 49. RvD 's-Hertogenbosch 250213 onvoorwaardelijke schorsing voor advocaat die zich met de zaak geen raad wist
 50. RvD 's-Gravenhage 171212 onvoldoende vastlegging belangrijke informatie en afspraken 7 klachten, 6 gegrond
 51. Hof Arnhem 120213 KG; advocaat niet verplicht dossier van psychiatrische patiënt te laten inzien door RvR ihkv kwaliteitscontrole
 52. RvD 's-Hertogenbosch 081012 berisping vanwege afwezigheid (voorwaardelijke) honorariumafspraak; onvoldoende nauwgezetheid en zorgvuldigheid
 53. RvD Amsterdam 121212 klacht stichting tegen advocaat die op toevoeging procedeert; geen eigen belang; niet ontvankelijk
 54. HvD 190312 advocaat zet aansprakelijkstelling niet voldoende voortvarend door
 55. HvD 260811 advocaat Stichting spreekt ten opzichte van slachtoffer en rechter onwaarheden aangaande ontvangen uitkering verzekeraar
 56. RvD Arnhem 230712 onvoldoende toezicht op behandeling door juridisch medewerker klachtwaardig
 57. RvD Almela 270812 het stond advocaat in casu vrij zich terug te trekken omdat hij onvoldoende grond zag om tot een aansprakelijkstelling over te gaan
 58. Hof van Discipline 180212 klachtwaardig handelen advocaat tzv verknochtheid bij echtscheiding
 59. RvD Amsterdam 020511 klachten over en weer na overname van een zaak
 60. HvD 291110 medewerking aan vso waarin opgenomen dat eigen nota's wel, en nota's voorganger niet, worden voldaan niet klachtwaardig
 61. RvD 180511 onvoldoende vastlegging afspraken met client, niet aangetekend verzenden van brieven; berisping
 62. RvD Arnhem 020511 dat advocaat doelbewust en heimelijk tracht een zaak over te nemen van letselschadespecialist is niet komen vast te staan
 63. RvD Amsterdam 150311 geen klachtwaardig gebruik van persoonsgegevens
 64. RvD Arnhem 230511 zaak duurt te lang en er is onduidelijkheid over kosten, berisping
 65. RvD Amsterdam 070311 niet adequaat optreden advocaat in letselschadezaak, onduidelijke financiele relatie; ook met Arboclaim
 66. HvD Den Bosch 020810 Verwijt aan verweerder dat hij zonder overleg met klager een aangepaste schadeberekening aan schaderegelaar heeft gestuurd
 67. Rb Roermond 081210 eiser lijdt geen schade doordat advocaat geen hoger beroep had ingesteld; beroep was kansloos
 68. Rb A.dam 111109 aansprakelijkheid bestuurder stichting derdengelden frauderend advocaat
 69. Rb A.dam 290709 advocaat verzuimt er op te wijzen dat vordering m.b.t. immaterieele schade tijdens leven dient te worden ingesteld
 70. Rb Den Haag 200110 beroepsfout in bestuursrechtelijke procedure; geen redelijke kans van slagen voor beroep
 71. HR 111209 claim tegen waarborgdfonds verjaard, maar aanwezigheid spookrijder is niet aannemelijk dus geen schade
 72. Rb Den Haag 160909 Orde schiet tekort bij toezichthouden en controleren bij derdengelden
 73. Rb A.dam 150709 advocaat dient polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraar te kennen
 74. Rb A.dam 260308 ongeval tijdens schaatswedstrijden; aansprakelijkheid advocaat voor niet instellen h
 75. Hof L.Warden 251108 opvolgend rb-verlener zegt 7 jaar na ongeval wettelijke aan, stelt voorgangers n
 76. Rb R.dam 110608 expert geeft onjuiste voorlichting over vso en stelt geen schadestaat op
 77. Hof L'warden 060808 advocaat verzuimt verjaring te stuiten; uit verjaring kan schade worden afgeleid
 78. Rb A.dam 300108 rb-verzekeraar ook aansprakelijk voor door ingeschakelde advocaat gemaakte fout
 79. Hof Leeuwarden 070508 advocaat maakte beroepsfout door geen belastinggarantie te vorderen
 80. Hof Leeuwarden 050907 geen belastinggarantie, beroepsfout advocaat? Volgt comparitie van partijen.
 81. Rb L'warden 160408 schadevordering voor beroepsfout advocaat verjaard
 82. Hof Leeuwarden 211107 verjaringsaspect moet in advisering door advocaat worden betrokken
 83. Rb Arnhem 0711007 advocaat handelt niet als redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat
 84. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 85. Rb A'dam 101007 rechtsbijstandverzekeraar informeert eiser niet volledig over haar kansen;
 86. Rb Arnhem 250907 resultaat procedure bleek ongunstiger dan eerder schikkingsvoorstel; fout jur. adv?
 87. Hof Leeuwarden 050907 ernstig ongeval jong kind; advocaat had medisch adviseur moeten inschakelen
 88. Rb Arnhem 080807 Schadestaat procedure naar aanleiding van beroepsfout van advocaat.
 89. HR 190107 opvolgend advocaat laat zaak liggen, vordering verjaard. Beroepsfout? kanswaardering
 90. Hof Den Haag 251006 tekortschieten advocaat? Norm: redelijk bekwaam, redelijk handelend vakgenoot
 91. Rb Leeuwarden 270705 advocaat handelt onrechtmatig door bij voorbaat kansloze procedures te voeren
 92. Hof Den Bosch, 300506: is gehandeld als "redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot"?
 93. Hoge Raad 300606: Schade als gevolg van niet tijdig ingesteld hoger beroep
 94. Hoge Raad 300606: fout bij advisering m.b.t. ww-uitkering;
 95. Rb Maastricht, 080206 Verjaring niet gestuit

Deze website maakt gebruik van cookies