Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Assen 181109 wn-er bakkerij verplaatst machine (opboller) waardoor letsel, wg-er ook niet aansprakelijk op basis van 7:611

Rb Assen 181109 wn-er bakkerij verplaatst machine (opboller) waardoor letsel, wg-er ook niet aansprakelijk op basis van 7:611
4.9  Het subsidiair door [werknemer] gedane beroep op artikel 7:611 BW kan ten slotte naar het oordeel van de kantonrechter in dit geval ook geen doel treffen. Waar de norm van artikel 7:658 BW betreffende de veiligheid van de werkomgeving in feite een nadere specificering is van het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, is het niet logisch dat toepassing van de algemene redelijkheids- en billijkheidsnorm wel tot aansprakelijkheid van de werkgever zou leiden, terwijl toepassing van de meer specifieke zorgvuldigheidsnorm voor de werknemer niets oplevert. Langs deze weg zou overigens alsnog een risicoaansprakelijkheid voor de werkgever kunnen worden bewerkstelligd, wat nu juist niet spoort met de bedoeling van de wetgever en de jurisprudentie inzake artikel 7:658 BW. Het vangnet van artikel 7:611 BW is niet bedoeld voor de situatie die valt binnen het toepassingsbereik van artikel 7:658 BW en waarbij geen sprake is van een schending van de zorgplicht. De eisen gesteld aan het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW in dit kader houden niet meer of iets anders in dan die gesteld aan de zorgplicht van artikel 7:658 BW. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden kan ook in gevallen waarin is vastgesteld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de eis zich als een goed werkgever te gedragen met zich meebrengen dat de werkgever toch aansprakelijk moet worden gehouden voor door de werknemer geleden schade. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in deze zaak evenwel geen sprake. Vastgesteld wordt dat de gevallen in de van belang zijnde jurisprudentie waarin een beroep op artikel 7:611 BW wordt gehonoreerd verschillen van het in deze zaak te beoordelen geval. Er is overigens slechts een beperkt aantal zaken bekend waarbij aansprakelijkheid van de werkgever op basis van artikel 7:611 BW werd aangenomen waar geen sprake was van deelname aan het verkeer. Waar uit de door [werknemer] aangehaalde jurisprudentie al geenszins de regel voortvloeit dat werkgevers gehouden zijn om onverzekerde letselschade van een werknemer voor hun rekening te nemen, is naar het oordeel van de kantonrechter hier geen sprake van een bijzondere situatie waarin [Bakkerij V]. op grond van artikel 7:611 BW geacht moeten worden een verzekeringsplicht jegens [werknemer] te hebben (gehad).

4.10  Nu op grond van zowel artikel 7:658 BW als artikel 7:611 BW niet tot aansprakelijkheid van [Bakkerij V]. kan worden geconcludeerd, zullen de vorderingen van [werknemer] moeten worden afgewezen. [werknemer] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding moeten worden veroordeeld. LJN BK6597

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies