Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem-Leeuwarden 260716 geweldsdelict; vingertopletsel en psychische nasleep; huishoudelijke hulp á € 15,00 per uur

Hof Arnhem-Leeuwarden 260716 schade taxichauffeur na geweldsdelict; 2 jaar VAV vanwege vingertopletsel en psychische nasleep; smartengeld € 4500
Huishoudelijke hulp á 15,00 per uur.

Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid € 1.440.00 (grief 5 principaal hoger beroep)

4.8 
Aan deze vordering heeft X de stelling ten grondslag gelegd dat hij als gevolg van het incident niet heeft kunnen bijdragen aan het huishouden van zijn ouders (bij wie hij toen woonde), zoals hij dat voor het incident wel altijd heeft gedaan. X verrichtte huishoudelijke werkzaamheden zoals afwassen, stofzuigen en tuinieren. Door het incident was hij hiertoe niet meer in staat en hebben de andere gezinsleden dit moeten opvangen. Het gevorderde bedrag bestaat uit 4 uren a € 15,00 huishoudelijke hulp per week, gedurende 24 
weken. 
Y heeft betwist dat X voor het incident huishoudelijke werkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden in huis en tuin verrichtte, die hij na het incident niet meer zou hebben kunnen verrichten. X woonde immers ten tijde van het incident bij zijn ouders, zodat het niet aannemelijk is dat hij in de huishouding substantiële taken had, aldus Y. 

4.9 
Het hof stelt bij de beoordeling van deze schadepost voorop dat de kosten van huishoudelijke hulp door de aansprakelijke persoon aan de benadeelde moeten worden vergoed indien deze ten gevolge van het letsel niet langer in staat is de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners. Dit is niet anders indien die werkzaamheden in feite worden verricht door personen die daarvoor geen kosten in rekening (kunnen) brengen (HR 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9998). 
X heeft tijdens de comparitie van partijen onbetwist verklaard dat zijn linkerhand ongeveer zes tot acht weken in het gips heeft gezeten. Zijn rechterhand heeft hij ongeveer vier tot vijf maanden niet kunnen gebruiken. Acht weken lang heeft X aldus beide handen niet kunnen gebruiken en nog enige tijd daarna slechts één hand. Dat X daardoor in die periode verminderd zelfwerkzaam was en niet heeft kunnen bijdragen in de huishouding acht het hof aannemelijk. Dat X, die inderdaad woonde bij zijn ouders, maar ook toen wel volwassen was, enige taken verrichtte in het huishouden acht het hof verder ook voldoende aannemelijk. Uitgaande van de hiervoor vermelde maatstaf is Y dan aansprakelijk voor de schade die X in dat kader heeft geleden. Deze wordt schattenderwijze vastgesteld op twaalf weken huishoudelijke hulp voor vier uren per week tegen een uurtarief van € 15,00, hetgeen neerkomt op € 720,00. Tot betaling van dit bedrag zal Y worden veroordeeld. 

4.10 
X vordert € 100,00 voor vervoerskosten die zijn vrienden hebben moeten maken om hem te vervoeren naar zijn vrienden. X was immers na het incident, vanwege het letsel aan zijn handen, niet in staat om zelf te rijden. X vordert verder € 50,00 voor extra telefoonkosten na het incident. 
Y heeft deze kosten gemotiveerd betwist. De vervoerskosten zijn niet van een gemotiveerde en met stukken onderbouwde toelichting voorzien, terwijl er verder van moet worden uitgegaan dat X ook zonder incident vervoerskosten in verband met vriendenbezoek zou hebben gehad. Ook de telefoonkosten zijn niet met stukken onderbouwd of van een nadere toelichting voorzien, aldus Y . 
In het licht van deze gemotiveerde betwisting door Y is het hof van oordeel dat X zijn vordering terzake onvoldoende heeft onderbouwd of van een met stukken onderbouwde toelichting heeft voorzien. Deze vordering zal worden afgewezen.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2016/hof-Arnhem-Leeuwarden-260716

Met dank aan mr. M.J.E.C. Camps, Camps Advocatuur, voor het inzenden van deze uitspraak.

Deze website maakt gebruik van cookies