Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 090107bij inschakeling particuliere hulp is het niet ongebr. geen nota's te ontvangen

Hof Den Bosch 090107bij inschakeling particuliere hulp is het niet ongebruikelijk geen nota's te ontvangen
4.8.1. Grief 5 betreft de afwijzing van de kosten van huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid over de periode vanaf 1996, en de afwijzing van diverse onkosten, omdat de kantonrechter geen causaal verband aanneemt tussen deze kosten en het bedrijfsongeval.
[X.] wijst erop dat hij sinds 1996 zelfstandig zijn huishouding heeft moeten voeren, waarin hij werd beperkt door de fysieke beperkingen van zijn arm.
Hij wijst op de indicatiestelling van de RIO van 1,5 uur per week, die enkel is gebaseerd op de beperkte armfunctie. Hij kan ook diverse kluswerkzaamheden in zijn huis, die hij voordien wel deed, niet meer verrichten.
(...)

4.8.2. Licom heeft hiertegen ingebracht dat [X.] ondanks zijn beperkingen aan zijn linker arm nog jarenlang als conciërge/amanuensis/klusjesman heeft gewerkt, zij het voor halve dagen en dat ondanks zijn beperkingen in zijn linker arm. Het is dan niet goed voorstelbaar, dat [X.] vanwege die beperkte armfunctie het huishouden niet volledig zou kunnen doen. [X.] legt terzake ook geen nadere gegevens over. De indicatiestelling dateert van 6 mei 1998 en er zijn geen aanwijzingen dat de beperkingen in zijn linker arm zijn toegenomen sinds de periode 1990-1998. (...)

4.8.3. Het hof is van oordeel dat wel aannemelijk is dat [X.] tengevolge van het letsel aan de elleboog beperkingen ondervindt zowel in het dagelijkse huishouden als in zelfwerkzaamheid.
De indicatiestelling van de Stichting Regionale Indicatiestelling Oostelijk Zuid Limburg, die [X.] als productie 16 bij akte d.d. 23 januari 2002 heeft overgelegd betreft de beperkingen in het dagelijks huishouden en is enkel gebaseerd op de beperkingen van de armfunctie. Het hof gaat van de juistheid daarvan uit.
Het verweer van Licom dat [X.] geen nota’s kan overleggen oordeelt het hof niet doorslag-gevend, aangezien bij inschakeling van een particuliere hulp het niet gebruikelijk is om nota’s te ontvangen. Het hof is wel van oordeel dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uitgegaan dient te worden van de eigen bijdrage voor de Thuiszorg ad f. 10,-- per uur zoals die in 1996 gold. De door Licom gestelde hoogte van deze eigen bijdrage is door [X.] niet gemotiveerd bestreden. Indien [X.] ervoor gekozen heeft om, ondanks het feit dat hij een indicatiestelling heeft ontvangen, voor een duurdere particuliere hulp te kiezen, dient dit voor zijn rekening te blijven.
Toegewezen wordt derhalve 10/15de van het in de schadestaat d.d. december 2001 genoemde bedrag ad f. 7.020,-- aan verschenen schade over de periode 1996-2001 en 10/15de deel van f. 16.040,93 terzake gekapitaliseerde toekomstige schade. Dit komt overeen met f 15.373,95 dat is € 6.976,40.
De wettelijke rente wordt toegekend vanaf 9 januari 2002 zoals gevorderd.
LJN BA2880

Deze website maakt gebruik van cookies