Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Overijssel 290616 nav vordering aansprakelijke ass: beperkingen ondanks rapport vza/ma onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om tot bewijslevering te komen; volgt afwijzing hh

Rb Overijssel 290616 nav vordering aansprakelijke ass: beperkingen ondanks rapport vza/ma onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om tot bewijslevering te komen; volgt afwijzing vav en hh 
- toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende heeft betaald 

voor een goed begrip; de voorgeschiedenis: rb-overijssel-170216-whiplash-causaal-verband-tussen-klachten-en-ongeval-aangenomen-akte-mbt-beperkingen-en-schade-vereist-voor-eventuele-deskundigenberichten-va-en-ad

Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

2.14.
Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de schadeposten wegens kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid niet toewijsbaar zijn, nu zij eveneens zijn gebaseerd op de door [X] gestelde beperkingen die in rechte niet zijn komen vast te staan.

2.15.
Ook ten aanzien van deze schadeposten geldt bovendien dat [X] de schade in het licht van de betwisting door Axa onvoldoende heeft onderbouwd. Daartoe wordt nog als volgt overwogen.

2.16.
[X] stelt 2 x 3,5 uur per week hulp in de huishouding te hebben en hiervoor de hulp € 12,50 per uur te betalen. De helft van de uitbestede huishoudelijke taken kwalificeert [X] als ongevalsgevolg. Enige onderbouwing van deze hulpbehoefte en de daarmee gepaard gaande kosten is door [X] niet gegeven. [X] stelt weliswaar dat hij alleen woont maar in 2013 heeft hij in het kader van de expertise aan neuroloog Verhagen aangegeven dat hij in het huishouden hulp van zijn moeder en zijn zus krijgt en dat hij in maart 2013 in het huwelijk zou treden. Enige onderbouwing dat hij niet (meer) is getrouwd en/of dat zijn (ex)partner niet (meer) bij hem woont ontbreekt. De rechtbank constateert verder dat de gestelde hulpbehoefte aanzienlijk hoger is dan bij een gemiddeld eenpersoonshuishouden kan worden aangenomen. Nergens blijkt ook uit dat [X] zonder ongeval zelf ook nog 3,5 uur aan het huishouden zou hebben besteed. Gelet op zijn werkzaamheden (fulltime dienstverband en ondernemerschap) en zijn – zoals blijkt uit de door [X] overgelegde foto’s – onderhoudsvriendelijke woning, acht de rechtbank dit zonder enige onderbouwing, die hier ontbreekt, niet aannemelijk. Bij deze stand van zaken moet er vanuit worden gegaan dat de 3,5 uur die [X] ook zonder ongeval aan huishoudelijke hulp zou uitbesteden voldoende is om de gestelde benodigde (zware) huishoudelijke taken te laten verrichten.

2.17.
Voor wat betreft het verlies aan zelfwerkzaamheid stelt [X] dat hij sinds het ongeval wegens klachten en beperkingen niet in staat is geweest om te klussen in en rondom de woning. Voor schilderwerkzaamheden en andere (fysieke) kluswerkzaamheden heeft hij derden ingeschakeld. Zo heeft hij na de aankoop van zijn huidige woning in maart 2006 hulp van derden gehad in verband met schilderen, het leggen van laminaat, de aanleg van de tuin en de verhuizing zelf. Nadien heeft hij ook nog (buiten)schilderwerk laten uitvoeren. [X] heeft geen nota’s van de door hem ingeschakelde derden overgelegd of verklaringen van derden waaruit volgt dat voor de desbetreffende werkzaamheden daadwerkelijk derden zijn ingeschakeld en daarvoor is betaald. Dat hij deze werkzaamheden voor het ongeval zelf uitvoerde is door hem evenmin onderbouwd. Bij gebreke van een nadere onderbouwing, acht de rechtbank dat niet aannemelijk gelet op de werkzaamheden van [X] . Het betreft bovendien ook werkzaamheden die in de regel al dan niet tegen betaling aan derden worden uitbesteed.

2.18.
Daargelaten hetgeen omtrent de beperkingen is overwogen, concludeert de rechtbank dat [X] onvoldoende heeft aangetoond dat hij kosten heeft gemaakt voor huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid én dat deze kosten in relatie tot het ongeval staan. Voor benoeming van een deskundige op dit punt bestaat dan ook geen basis.

ECLI:NL:RBOVE:2016:4677

Deze website maakt gebruik van cookies