Artikelen

Rb Rotterdam 200716 kosten gevorderd voor twee procedures (50% van) 38 uur x € 300,- + 7% + btw, totaal € 14.759,58, toegewezen 9,5 uur x € 245, totaal € 3.013,41

Hoofdcategorie: Kosten Binnen Rechte
Categorie: Kosten van Deelgeschil

Rb Rotterdam 200716 hersenletsel na val van tankcontainer; gelet op lopende procedures geen plicht voor verzekeraar om aan mediation mee te werken;
- kosten gevorderd voor twee procedures (50% van) 38 uur x € 300,- + 7% + btw, totaal € 14.759,58, toegewezen 9,5 uur x € 245, totaal € 3.013,41

zie ook: 
rb-rotterdam-200716-hersenletsel-verzoek-verzekeraar-om-nieuw-neurologisch-deskundigenonderzoek-afgewezen-verzoek-tzv-npo-gelet-op-geldigheidsduur-toegewezen
rb-rotterdam-200716-hersenletsel-rapport-deskundige-is-onvolledig-en-kan-nog-niet-als-uitgangspunt-dienen-asr-moet-meewerken-aan-continuering-expertise 
rb-rotterdam-081216-hersenletsel-benoeming-deskundige-en-vaststelling-vraagstelling-neuropsychologisch-onderzoek

Kosten deelgeschil

5.9. Op grond van artikel 1019aa Rv dient in beginsel begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van degene die schade door dood of letsel lijdt. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Alhoewel het verzoek van [benadeelde] wordt afgewezen, is geen sprake van een evident niet toewijsbaar verzoek. De buitengerechtelijke kosten zullen dan ook conform artikel 1019aa lid 1 Rv worden begroot.

5.10. In het verweerschrift van [benadeelde], tevens houdende het onderhavige verzoek, is een specificatie opgenomen van de door de gemachtigde van [benadeelde] gemaakte kosten inzake het onderhavige verzoek alsmede inzake het verzoek van ASR in de zaak met kenmerk 4757947 HA VERZ 16-16. De kosten van de gemachtigde van [benadeelde] bedragen, voor beide procedures samen, tot en met de zitting in totaal € 14.759,58 (38 uur x € 300,-, vermeerderd met 7% kantoorkosten en 21% btw).

5.11. ASR heeft de redelijkheid van de hoogte van de opgevoerde kosten betwist.

5.12. Blijkens de specificatie heeft de gemachtigde 21 uur besteed aan het opstellen van het verzoekschrift, 7 uur aan het bestuderen van de stukken/het dossier, 2 uur aan het bestuderen van literatuur/jurisprudentie, 1,5 uur aan overleg met [benadeelde], 1,5 uur aan brieven/e-mail ‘diversen’, 1 uur aan de voorbereiding van de zitting en 4 uur aan de zitting (inclusief reistijd), derhalve in totaal 38 uur. Aangezien de kosten niet zijn gespecificeerd per zaak, zal de kantonrechter in de onderhavige procedure uitgaan van een evenredige verspreiding van de uren over beide deelverzoeken. Dit komt neer op een tijdsbestek van 19 uur voor het onderhavige deelgeschil.

5.13. Het onderhavige deelgeschil is ingesteld als zelfstandig tegenverzoek in het hiervoor genoemde door ASR geëntameerde deelgeschil. Voorts hebben tussen partijen nog een deelgeschil en een verzoek voorlopig deskundigenonderzoek gespeeld, die allemaal betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex en die gezamenlijk op zitting zijn behandeld. Gelet op de expertise van de gemachtigde van [benadeelde] die bij hem aanwezig mag worden verondersteld, de bekendheid met het dossier alsmede de overlap tussen de onderhavige procedure en de overige procedures die tussen partijen spelen en die gelijktijdig met het onderhavige verzoek zijn behandeld, komt het aantal opgegeven uren voor het onderhavige deelgeschil buitenproportioneel voor. Rekening houdend met voormelde omstandigheden zal de kantonrechter de kosten voor de onderhavige procedure begroten op de helft van het voor het onderhavige deelgeschil in rekening gebrachte aantal uren, derhalve 9,5 uur. Voorts wordt als uurtarief voor een gespecialiseerd letselschadeadvocaat een bedrag van € 245,- redelijk geacht. Dit leidt tot een begroting van de kosten als bedoeld in artikel 1019aa lid 1 Rv van 9,5 uur x € 245,- vermeerderd met 7% kantoorkosten en 21% btw, derhalve in totaal € 3.013,41. stichtingpiv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies