Zoeken

Inloggen

Artikelen

Stand van zaken m.b.t. het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Stand van zaken m.b.t. het medisch beoordelingstraject bij letselschade
Mw. Annelies Wilken van de VU meldde:
In opdracht van De Letselschade Raad en onder leiding van prof A.J. Akkermans en prof. J. Legemaate is de Projectgroep op 1 juli 2008 gestart met een onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van het medisch beoordelingstraject bij letselschade met als uiteindelijk doel het formuleren van een medische paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade. In de eerste fase van dit onderzoek is de bestaande normering (zoals wet- en regelgeving, gedragscodes, rechtspraak, etc.) die van toepassing is op het medisch beoordelingstraject in kaart gebracht en geanalyseerd. De werkzaamheden in de eerste fase hebben geresulteerd in een conceptrapport, getiteld: ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’. Zoals uit de titel van dit conceptrapport blijkt, bevat dit rapport naast een analyse van bestaande normering, eveneens een overzicht van knelpunten. Het overgrote deel van de knelpunten blijkt samen te hangen met twee kernproblemen in het medisch beoordelingstraject, namelijk de problematiek rondom de uitwisseling van medische informatie en de problematiek rondom de werkzaamheden van de medisch adviseur. Het conceptrapport bevat ten slotte een aantal suggesties voor oplossingsrichtingen waarmee de gesignaleerde knelpunten zouden kunnen worden aangepakt.

Voornoemd rapport is in conceptvorm ten grondslag gelegd aan een aantal expertmeetings die in mei 2009 hebben plaatsgevonden. Voor deze expertmeetings zijn vertegenwoordigers van diverse groeperingen uit de branche uitgenodigd. Tijdens de expertmeetings hebben de experts hun mening gegeven over de bevindingen in het conceptrapport en hebben ze uitgebreid meegedacht over praktische oplossingsrichtingen en mogelijkheden voor implementatie daarvan. In het najaar zal door De Letselschade Raad nog een expertmeeting worden georganiseerd waarvoor een aantal vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties uitgenodigd zal worden. Daarnaast hebben wij vanuit de branche ook een aantal spontane reacties op de inhoud van het conceptrapport ontvangen. Zowel de inbreng tijdens de expertmeetings, als de spontane commentaren die wij hebben ontvangen, worden door de Projectgroep als zeer waardevol ervaren en dragen bij aan optimalisering van de kwaliteit van de definitieve rapportage. In dat kader wil ik benadrukken dat ook uw eventuele commentaar op de inhoud van het conceptrapport erg zou worden gewaardeerd.

In de volgende fase van het onderzoek zal – aan de hand van de uitkomsten van de expertmeetings en de commentaren die wij op de inhoud van het conceptrapport hebben ontvangen – de definitieve versie van het rapport worden uitgebracht. Daarnaast zal in een aantal deelwerkgroepen worden gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal implementatiedocumenten, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de uitgedachte oplossingsrichtingen en zal eventueel een aantal pilots kunnen worden gestart om de uitgedachte oplossingsrichtingen in de praktijk te kunnen toetsen. Hierbij kan gedacht worden aan een beschrijving voor verzekeraars over hoe om te gaan met medische informatie, vraagstellingen en rapportageformats voor medisch adviseurs, een uitgebreide ‘medische machtiging’, etc. Ten slotte zal er uiteindelijk een medische paragraaf bij de GBL worden geformuleerd, die ‘best practises’ in het medisch beoordelingstraject zal bevatten.

Het conceptrapport ‘Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’ alsmede uitgebreide achtergrondinformatie over de inhoud en de stand van zaken van ons onderzoek kunt u eveneens vinden op onze website: http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/iwmd/projecten/medisch-beoordelingstraject-bij-letselschade/index.asp. Via deze website kunt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van onze onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten.

Deze website maakt gebruik van cookies