Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem, 270606 afwijzing deskundigenbericht door psychiater in whiplashzaak,(vooralsnog)

Hof Arnhem, 27-06-06 afwijzing deskundigenbericht door psychiater in whiplashzaak,(vooralsnog)
3.2  Op het onderhavige verzoek van Allianz tot het gelasten van voorlopige deskundigenberichten (als vermeld in 2.1 onder a t/m c) heeft de rechtbank, met instemming van [verweerster], het verzoek tot benoeming van neuropsycholoog De Bijl toegewezen. Het verzoek om [verweerster] te gelasten haar (para)medische dossiers over te leggen aan (de medisch adviseur van) Allianz heeft de rechtbank afgewezen, evenals het verzochte psychiatrische onderzoek. (...)

3.31  De rechtbank heeft in de bestreden beschikking (onder 11 alsmede in de in het dictum opgenomen vraagstelling onder 2 sub 5) geoordeeld, dat aan de neuropsycholoog de vraag moet worden voorgelegd of zij een psychiatrisch deskundigenonderzoek geïndiceerd acht en, zo ja, op welke gronden. Met grief II klaagt Allianz erover dat de rechtbank haar verzoek om een voorlopig deskundigenbericht door één van de door Allianz genoemde psychiaters te gelasten, heeft afgewezen. Allianz heeft aangevoerd dat vast staat dat [verweerster] zowel vóór als na het ongeval leed aan psychosociale problemen en psychische klachten, dat zij voor psychische klachten werd behandeld bij de RIAGG en dat die behandeling na jaren is gestaakt wegens onvoldoende resultaat. Voorts wijst Allianz op een rapportage Bezwaar Verzekeringsarts van 10 juni 1998 van verzekeringsarts A.W. Lechner (productie 4 bij het beroepschrift en productie 6 bij inleidend verzoekschrift) waarin zeker gedrag van [verweerster] wordt gekwalificeerd als neurotisch of pathologisch. Verder wijst Allianz op het deskundigenrapport van Verhagen, die mede melding maakt van een ‘dysthyme stoornis’ (stemmingswisselingen, hof) (productie 9 bij verzoekschrift in eerste aanleg). Allianz stelt ten slotte dat de beslissing of een psychiatrisch onderzoek is aangewezen niet ter beoordeling van een neuropsycholoog staat.

3.32  Naar het oordeel van het hof moet het verzoek van Allianz om in het kader van een voorlopig deskundigenbericht een psychiater te benoemen worden afgewezen, omdat het verzoek op dit moment in strijd is met de goede procesorde (HR 11 februari 2005, R04/033HR; NJ 2005, 442). Het hof overweegt daartoe als volgt.

3.33  Verhagen heeft in zijn rapport van 12 oktober 1998 geconcludeerd dat (mede) gezien de psychische problematiek van betrokkene uitgebreider neuropsychologisch onderzoek van belang is om te komen tot een adequate inschatting van de diverse aspecten. Verhagen heeft kennelijk geen aanleiding gezien om, gelet op de hem (blijkens zijn rapport) bekende psychische en psychosociale klachten van [verweerster], op dat moment reeds primair of tevens onderzoek te laten verrichten door een psychiater. Allianz heeft dit deskundige oordeel niet specifiek bestreden. Inmiddels heeft de rechtbank in de bestreden beschikking een neuropsycholoog benoemd, die de beschikking krijgt over het gehele medische dossier van [verweerster] en aan wie mede is gevraagd of zij een vervolgonderzoek door een psychiater aangewezen acht. Het onderzoek door De Bijl kan aanstonds beginnen. De reden dat dit onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden is dat de advocaat van Allianz bij brief van 6 december 2005 De Bijl heeft verzocht het onderzoek uit te stellen tot nader bericht van de rechtbank of het hof. De Bijl, wier benoeming op voorstel van Allianz is gedaan, moet voldoende deskundig worden geacht om de grenzen van haar deskundigheid te kennen en ter beantwoording van de voorgelegde vragen zo nodig een psychiater in te schakelen voor nader onderzoek, als de psychische problemen van [verweerster] daartoe aanleiding geven. Mede gelet op de belasting dat een nieuw onderzoek, naast het bevolen en op handen zijnde neuropsychologische onderzoek, voor [verweerster] met zich brengt, acht het hof het in dit stadium niet opportuun om tevens een psychiatrisch onderzoek van [verweerster] toe te staan. Voor het overige verwijst het hof naar hetgeen het heeft overwogen onder 3.7 en verder.
LJN AY5556

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies