Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Amsterdam 180315 bij gebreke van deugdelijke toelichting bij facturen tzv therapieen wordt schade begroot op jaarlijkse eigen bijdrage gedurende 6 jaar

Rb Amsterdam 180315 € 50.000,00 smartengeld na seksueel misbruik van minderjarig meisje tijdens jarenlang verblijf in sekte; 
- onvoldoende gesteld dat inkomensschade door ontbreken opleiding het gevolg is van seksueel misbruik en niet van verblijf in sekte;
- bij gebreke van deugdelijke toelichting bij facturen tzv therapieen wordt schade begroot op jaarlijkse eigen bijdrage gedurende 6 jaar

2.9.

Tot slot heeft [eiseres sub 2] nog tweemaal een bedrag van € 1.634,40 inzake gevolgde en toekomstige therapieën gevorderd. [eiseres sub 2] onderbouwt deze schadepost door een aantal facturen over te leggen van haar verzekeraar.

2.10.
[gedaagden gezamenlijk] betwisten deze schadepost in zoverre, dat zij stellen dat het bedrag hooguit het bedrag aan verschuldigde eigen bijdrage kan zijn, hetgeen neerkomt op een bedrag van jaarlijks € 200,00. [gedaagden gezamenlijk] achten hooguit een vergoeding van € 600,00 over de periode vanaf 2012 tot 2015, alsmede eenzelfde bedrag voor toekomstige jaren toewijsbaar.

2.11.
Vooropgesteld wordt dat het de rechtbank op zichzelf niet onredelijk voorkomt dat [eiseres sub 2] de kosten die zij ten aanzien van door haar gevolgde therapieën, voor zover niet door de verzekering gedekt, als schadepost opvoert. Ofschoon [eiseres sub 2] niet alleen als gevolg van het seksueel misbruik, maar ook als gevolg van haar verblijf in de leefgemeenschap onder de gegeven omstandigheden psychische schade heeft geleden waarvoor zij therapie nodig heeft (gehad), is de rechtbank van oordeel dat in de op dit punt opgevoerde kosten moeilijk onderscheid te maken valt, hetgeen in beginsel niet ten nadele van [eiseres sub 2] mag werken. Dat neemt niet weg dat [eiseres sub 2] haar vordering op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd, terwijl dit wel op haar weg lag. Onduidelijk is waaruit het gevorderde bedrag van € 1.634,40 is opgebouwd. Uit de door [eiseres sub 2] overgelegde stukken is af te leiden dat zij over 2012 een bedrag van € 200,00 aan eigen bijdrage heeft moeten betalen en dat zij daarnaast nog een aantal posten niet vergoed heeft gekregen. Die posten komen in totaal op een bedrag van € 262,06, waarvan een bedrag van € 19,39 lijkt te zien op het jaar 2011. Bij gebreke van een deugdelijke toelichting bij de overgelegde facturen, zal de rechtbank de schade van [eiseres sub 2] uit hoofde van door haar vanaf 2012 gedurende drie jaren gevolgde en in de toekomst nog te volgen therapieën begroten op het bedrag van € 200,00 per jaar aan eigen bijdrage, waarbij bij gebreke van een concreet aanknopingspunt voor de toekomst eveneens zal worden uitgegaan van drie jaren. Aldus zal [gedaagde sub 1] worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 1.200,00 aan kosten inzake gevolgde en nog te volgen therapieën.

ECLI:NL:RBAMS:2015:1618

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies