Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 070207 acupunctuur- en laserbehandeling geen redelijke keuze in het licht van adviezen

Rb Zwolle 070207 acupunctuur- en laserbehandeling geen redelijke keuze in het licht van adviezen Kemperman
2.9.  Dat [eiseres], tot het door haar gevorderde bedrag, kosten heeft gemaakt in verband met acupunctuur- en laserbehandelingen staat tussen partijen niet ter discussie. Allianz heeft echter het medisch nut van deze behandelingen, en daarmee haar verplichting tot vergoeding van de daarmee gemoeide kosten, bestreden. Volgens [eiseres] heeft zij wel baat gehad bij de behandelingen. De vraag of zij al dan niet baat heeft gehad bij de behandelingen is volgens [eiseres] ook niet van groot belang. Doorslaggevend is volgens haar of de kosten van de behandelingen in een zodanig verband staan met het ongeval dat ze aan Allianz kunnen worden toegerekend.

2.10.  De rechtbank stelt voorop dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot vergoeding van medische kosten niet vereist is dat komt vast te staan dat de behandelingen medisch noodzakelijk waren. Vereist is slechts dat de behandeling medisch wenselijk is en dat de kosten ervan in de gegeven omstandigheden -de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer daaronder begrepen- als redelijke uitgaven voor herstel kunnen worden beschouwd. Daarbij is beslissend of het slachtoffer in de gegeven omstandigheden redelijk handelde door de behandeling te ondergaan en of de kosten van die behandeling naar hun omvang redelijk zijn.

Bij het antwoord op de vraag of de door [eiseres] gemaakte kosten in het licht van het bovenstaande voor vergoeding in aanmerking komen, kent de rechtbank overwegende betekenis toe aan het feit dat in het, op verzoek van beide partijen uitgebrachte, expertiserapport van dr. Kemperman van november 2001 gedetailleerde behandelsuggesties worden gedaan. Zoals de rechtbank in het tussenvonnis heeft overwogen, heeft [eiseres] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het haar vrijstond haar heil te zoeken in het “alternatieve circuit” in plaats van de suggesties van dr. Kemperman op te volgen. Daaruit vloeit voort dat de keuze van [eiseres] om na november 2001 in plaats van de door dr. Kemperman geadviseerde behandeling een laser- en een acupunctuurbehandeling te ondergaan niet als een redelijke keuze kan worden aangemerkt.

De vordering tot vergoeding van deze kosten is dan ook niet toewijsbaar.
LJN BA8627

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies