Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 110706 Verplichting tot inroepen psychologische hulp als voorwaarde voor bijstandsuitkering;

CRvB 11-07-06 Verplichting tot inroepen psychologische hulp als voorwaarde voor bijstandsuitkering;
De Raad ziet geen grond om te oordelen dat appellant niet in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om betrokkene de verplichting op te leggen om, via haar huisarts, psychologische hulp in te roepen. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat de onderzoeksbevindingen van de keuringsarts Odekerken daarvoor een toereikende grondslag vormen. Deze arts is tot zijn advies gekomen op basis van dossieronderzoek, waartoe het rapport van de keuringsarts Lousberg behoort, het bij betrokkene thuis verrichte beoordelingsonderzoek op 3 december 2003 en het overleg met de huisarts van betrokkene op 9 december 2003. De Raad is niet gebleken dat het advies van Odekerken wat de wijze van totstandkoming of de inhoud betreft niet deugdelijk is. Mede in aanmerking genomen dat Lousberg en Odekerken op grond van eigen onderzoek tot eenzelfde conclusie zijn gekomen, mocht appellant aan het advies van Odekerken doorslaggevende betekenis toekennen. Met de onderhavige verplichting heeft appellant beoogd te bevorderen dat de medische situatie van betrokkene verbetert, zodat zij uiteindelijk (weer) in de arbeid kan worden ingeschakeld. Uit de door betrokkene in beroep overgelegde verklaringen van de behandelende sector heeft de Raad niet kunnen afleiden dat een psychologische behandeling contra-geïndiceerd is.
LJN AY4956

Deze website maakt gebruik van cookies