Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb a.dam 230806 whiplash; persoonlijke opvatting deskundige te nauw verweven met kennis en ervaring

Rb A.dam, 23-08-06 whiplash; persoonlijke opvattingen deskundige te nauw verweven met kennis en ervaring op vakgebied.
 Over de bewijskracht van het rapport van F overweegt de rechtbank als volgt. In de verzoekschriftprocedure is op de gronden, hiervoor weergegeven onder 2.8., geoordeeld dat F heeft gehandeld in strijd met zijn verplichting op grond van art. 198 lid 1 Rv om de opdracht onpartijdig te vervullen. London heeft het standpunt ingenomen dat het juridisch onjuist is om het rapport van F in deze procedure als onbruikbaar te kwalificeren en daarom terzijde te schuiven, maar dit wordt verworpen. De rechtbank slaat bij de waardering van de bewijskracht van het rapport van F acht op het oordeel van de rechtbank in de verzoekschriftprocedure dat F heeft gehandeld in strijd met voormelde verplichting en op de gronden daarvan. London heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel zouden moeten leiden. De rechtbank neemt dit oordeel over en maakt het tot het hare. Bij de waardering van de bewijskracht van het rapport van F neemt de rechtbank derhalve in aanmerking dat F heeft gehandeld in strijd met de wettelijke verplichting om de opdracht onpartijdig te vervullen. Dit doet zich voor in een situatie waarin de rechtbank bij de beoordeling van het geschil bij gebrek aan eigen medische kennis in belangrijke mate zal moeten steunen op het oordeel van een medisch deskundige. Het is de rechtbank bovendien bekend dat over de in geschil zijnde ongevalsgevolgen onder expertiserende neurologen op wetenschappelijk verantwoorde wijze van mening kan worden verschild, hetgeen meebrengt dat, naarmate de deskundige uitgesprokener is in zijn wetenschappelijke opvattingen, zwaarder gaat wegen dat de deskundige voldoende inzicht dient te geven in de aan zijn oordeel ten grondslag liggende gedachtengang op zijn vakgebied. Dit is in het rapport van F onvoldoende het geval. De antwoorden op de vragen bevatten bewoordingen die erop duiden dat hij zijn persoonlijke opvattingen te nauw heeft verweven met zijn kennis en ervaring op zijn vakgebied. De rechtbank kan bij gebrek aan toereikende medische kennis niet beoordelen welke onderdelen van het rapport berusten op zijn deskundigheid en dus betrouwbaar zijn, en welke onderdelen op zijn persoonlijke opvattingen en daarom buiten de opdracht vallen en niet aan het bewijs behoren mee te werken. Het niet onpartijdige deskundigenbericht kan onder deze omstandigheden niet bijdragen aan een rechterlijke uitspraak die voor beide partijen controleerbaar en aanvaardbaar is. Het rapport van F zal derhalve niet verder in de bewijswaardering worden betrokken.
LJN AY7749

Deze website maakt gebruik van cookies