Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb A.dam 220610 rechtsbijstandkosten meerdendeels als binnengerechtelijk aan te merken, muv tijd besteed aan opstellen getuigenverklaringen

Rb A.dam 220610 rechtsbijstandkosten meerdendeels als binnengerechtelijk aan te merken, muv tijd besteed aan opstellen getuigenverklaringen
Het gevorderde bedrag heeft [eiser] als volgt gespecificeerd:

(....)
- kosten rechtsbijstand            
bestaande uit:   90 min bespreking cliënt + Rody hier
  30 min studie
  18 min correspondentie tp +cl
  180 min conc. Verklaringen van getuigen conc. corr. pij
  48 min dagvaarding
  30 min corr tp, cl, appointering
  12 min Correspondentie aan partijen
  18 min Correspondentie griffie + cl. + pij
  60 min Bespreking cliënt hier + voorber. zitting

  486 min (= 8,10 uur)  € 1.600,--

4.7.   Ten aanzien van de gevorderde vergoeding voor gemaakte advocatenkosten geldt dat deze slechts voor vergoeding in aanmerking kunnen komen indien deze redelijkerwijs zijn gemaakt ter vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid, dat deze kosten in causaal verband staan met de schadeveroorzakende gebeurtenis en voorts dat deze kosten slechts voor vergoeding in aanmerking kunnen komen indien zij betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak gebruikelijk zijn. Voor de overige kosten plegen de in artikelen 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding in te sluiten. Op grond van deze vereisten komt voorshands slechts de 180 minuten uit de door [eiser] overgelegde specificatie van de uren, zoals weergegeven onder 3.2., die mr. Van Trigt aan de zaak heeft besteed voor het bespreken en opstellen van de verklaringen van de getuigen voor vergoeding in aanmerking. Op het moment dat deze kosten werden gemaakt was immers nog niet duidelijk dat [gedaagde] erkende de trap in het gezicht van [eiser] te hebben gegeven. Nu op basis van de door mr. Van Trigt opgegeven urenspecificatie is op te maken dat zijn uurtarief € 200,-- per uur bedraagt is met betrekking tot deze post derhalve voorshands een bedrag van € 600,-- toewijsbaar. (...)

(En Binnengerechtelijk: EJD)

4.10.  [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:
- dagvaarding  EUR   87,93
- vast recht    314,--
- salaris advocaat  816,--
Totaal  EUR   1.217,93

5.  De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1.  veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] te betalen een bedrag van EUR 1.700,-- (éénduizendzevenhonderd euro) aan schadevergoeding, als voorschot op en ter nadere verrekening met hetgeen hij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn,

5.2.  veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.217,93,
LJN BM8911

Deze website maakt gebruik van cookies