Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Maastricht 221106 whiplash; benoeming deskundige, voldoende informatie m.b.t de voorgeschidenis

Rb Maastricht 22-11-06 whiplash; benoeming deskundige, voldoende informatie m.b.t de medische voorgeschiedenis, w.o de patiëntenkaart
4.4 De rechtbank passeert aldus het primair door London aangevoerde, inhoudende dat in dit stadium van de procedure geen deskundigenbenoeming aan de orde kan zijn, omdat [Eiseres] nog nadere informatie dient te verschaffen over haar medische voorgeschiedenis. De rechtbank gaat hierin niet mee. Zij is van oordeel dat [Eiseres] reeds zodanig uitgebreid informatie heeft verschaft over haar gezondheid vóór het ongeval dat de benoeming van een deskundige kan plaatsvinden. Zo heeft [Eiseres] haar groene patiëntenkaart overgelegd (productie 47, 2 akte). Daarnaast is van belang dat in de hierna vermelde, door [Eiseres] overgelegde stukken melding is gemaakt van de medische geschiedenis van [Eiseres]:
-  Rapport van de neuroloog en de arts-assistent neurologie van 8 november 2001 (productie 10 akte);
-  Rapport van de chiropracticer van 9 januari 2002 (productie 11 akte);
-  Brieven huisarts van 30 juli 2002 (productie 19 akte) en 7 juni 2004 (productie 39 akte);
-  Verzekeringsgeneeskundige rapportage van 8 augustus 2002 (productie 20 akte);
-  Schrijven reumatoloog van 30 augustus 2002 (productie 22 akte);
-  Specialistenbrieven AZM van 6 februari 2003 en 20 juni 2003 (productie 27 en 32 akte);
-  Brief arts voor orthomanuele geneeskunde van 10 september 2003 (productie 33 akte).
De medisch adviseur van London, arts H. Reinders, is bovendien zoals blijkt uit zijn schrijven van 3 maart 2005 (productie 48 akte), reeds uitvoering op de medische voorgeschiedenis van [Eiseres] kunnen ingaan. De rechtbank ziet derhalve in dit stadium van de procedure geen aanleiding tot het geven van een bevel aan [Eiseres] om haar volledige medische dossier (voorzover dat nog niet zou zijn gebeurd) in het geding te brengen.
4.5 Naar het oordeel van de rechtbank is het aan de te benoemen deskundige om te beoordelen of de door [Eiseres] in het geding gebrachte medische informatie voldoende is ter beoordeling van de aan hem ter beantwoording voor te leggen vragen, alsmede is het aan hem om concreet aan te geven of hij behoefte heeft aan meer medische informatie dan reeds in het geding is gebracht en zo ja, welke. Het is dan vervolgens aan [Eiseres] om de deskundige van de benodigde gegevens te voorzien. De rechtbank zal daarbij bepalen dat informatie die [Eiseres] aan de deskundige verschaft tevens - op hetzelfde moment en in dezelfde omvang - moet worden verstrekt aan de medisch adviseur van London. Daarmee wordt naar het oordeel van de rechtbank tegemoet gekomen, enerzijds aan de belangen van London als de aansprakelijke partij, en anderzijds aan de belangen van [Eiseres] bij geheimhouding van haar in het kader van deze procedure niet-relevante medische gegevens.
LJN AZ4409

Deze website maakt gebruik van cookies