Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R.dam, 120706 verstrekking volledige patiëntenkaart aan medisch adviseurs, niet aan advocaten

Rb R.dam, 12-07-06 verstrekking volledige patiëntenkaart aan medisch adviseurs, niet aan advocaten van ass.
De rechtbank is van oordeel dat van [eiser] mag worden verwacht dat hij de medisch adviseurs van Erasmus en Nationale Nederlanden en de te benoemen deskundige het volledige medisch dossier verstrekt, inclusief de (volledige) zogeheten “groene kaart” van de huisarts, waaruit (ook) van eventueel relevante preëxistente problematiek, voor zover aanwezig, kan blijken.
Het niet verstrekken van de hiervoor genoemde informatie door [eiser] (op grond van zijn “blokkeringsrecht”), kan in deze procedure het vermoeden doen ontstaan, dat de gestelde arbeidsongeschiktheid (mede) een ander oorzaak heeft dan het ongeval van 30 juni 1997.

In een zaak als deze, waarin partijen worden bijgestaan door hun medisch adviseurs, dient naar het oordeel van de rechtbank het uitgangspunt te zijn dat de medisch adviseurs ervoor zorg dragen dat het medisch dossier wordt gecompleteerd voordat een deskundige wordt ingeschakeld. Het completeren van het medisch dossier en het op basis daarvan beoordelen of advies van een onafhankelijk medisch specialist dient te worden ingewonnen, is bij uitstek een taak van de medisch adviseurs van partijen. Het spreekt naar het oordeel van de rechtbank voor zich dat die medisch adviseurs over het volledige medisch dossier dienen te kunnen beschikken. Zij moeten in beginsel geacht worden op basis daarvan te kunnen beoordelen welke medische informatie van belang is voor het tussen partijen bestaande geschil. De rechtbank gaat er hierbij vanuit dat een professioneel medisch adviseur niet alleen op medisch gebied deskundig is, maar ook over enig - voor de goede uitoefening van zijn vak relevant - juridisch inzicht beschikt. Voor zover van bepaalde medische informatie voor de medisch adviseurs van partijen duidelijk is dat deze niet relevant is voor de beoordeling van het tussen partijen bestaande geschil lijkt er geen reden te bestaan om andere bij de beoordeling van het geschil betrokkenen in die informatie inzage te bieden. Er bestaat immers geen reden voor verdergaande inbreuken op de privacy dan noodzakelijk om een zorgvuldige beoordeling van de relevante (juridische en) medische aspecten van het geschil mogelijk te maken. Anderzijds moet een beroep op de privacy niet ertoe strekken om verborgen te houden hetgeen voor een goede beoordeling van de medische aspecten van een geschil van belang is.

Tegen deze achtergrond verwerpt de rechtbank het betoog van Erasmus en Nationale Nederlanden, dat ook hun advocaten dienen te kunnen beschikken over dezelfde medische informatie.
LJN AY6245

Deze website maakt gebruik van cookies