Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rechtbank Rotterdam 030506: (patientenkaart ivm uitval in 1999 n.a.v. ongeval in 1982)

Rechtbank Rotterdam 03-05-2006: (patientenkaart ivm uitval in 1999 n.a.v. ongeval in 1982)
De rechtbank is van oordeel dat van [eiseres] mag worden verwacht, dat zij (de medisch adviseur van) Erasmus alle medische informatie verstrekt die betrekking heeft op de gezondheidsklachten die er (uiteindelijk) toe hebben geleid dat [eiseres] in 1999 volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Voorts ligt het in de rede dat [eiseres] de relevante WAO-beslissing(en) in het geding brengt, evenals de daaraan ten grondslag liggende rapporten, inclusief het in het kader van de WAO-keuring opgestelde belastbaarheidsprofiel. Voor zover [eiseres] het niet verstrekken van medische informatie wil rechtvaardigen met een beroep op haar recht op privacy, dient in de visie van de rechtbank in deze situatie het recht van beide partijen op een eerlijk proces in beginsel te prevaleren.
2.24
Het recht van partijen op een eerlijk proces brengt in het algemeen mee dat beide partijen (in een zo vroeg mogelijk stadium) in de gelegenheid behoren te worden gesteld (door tussenkomst van hun medisch adviseurs) kennis te nemen van het medisch dossier, zodat beide partijen zich adequaat kunnen laten voorlichten omtrent de voor de schadeafwikkeling mogelijk relevante medische aspecten. Beide partijen kunnen dan in rechte een deugdelijk gemotiveerd standpunt innemen omtrent de relevante medische aspecten en - zo nodig - goed gemotiveerde voorstellen doen voor eventueel nog te verrichten deskundigenonderzoek. In het algemeen is niet goed in te zien welk zwaarwegend privacybelang van de eisende partij zich ertegen verzet, dat de medisch adviseur van de gedaagde partij kennis neemt van het volledige medisch dossier, inclusief de zogeheten "groene kaart" van de huisarts, over een zodanige periode dat in redelijkheid mag worden verwacht dat daaruit (ook) van eventueel relevante preëxistente problematiek, voor zover aanwezig, zou moeten blijken. Voor zover de advisering door de medisch adviseur van de gedaagde partij ertoe leidt dat het bestaan van klachten of beperkingen, dan wel het causaal verband met het ongeval ter discussie wordt gesteld, kan dat alleszins gerechtvaardigd zijn. Het belang van de eisende partij om een dergelijk debat en mogelijk daaruit voortvloeiend deskundigenonderzoek te vermijden, is geen belang dat bescherming verdient boven het belang van de gedaagde partij om gerechtvaardigde twijfel omtrent het bestaan van klachten en/of beperkingen, dan wel het causaal verband met het ongeval, in rechte op zakelijke en deskundige wijze, in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure, aan de orde te kunnen stellen.
LJN AX1354

Deze website maakt gebruik van cookies