Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden

Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
Met betrekking tot het verzoek (ex artikel 843a Rv) tot overlegging van de MIP melding:
2. [appellante] geeft aan het niet eens te zijn met hetgeen het hof terzake in zijn tussenarrest van 28 februari 2007 onder 11 heeft overwogen. Zij beroept zich daarbij op een vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 20 december 2007.
In bedoeld vonnis heeft de voorzieningenrechter onder de in die zaak gegeven omstandigheden de belangen van de eisende partij om op de hoogte te raken van de feiten zwaarder laten wegen dan het belang van het ziekenhuis (het veiligstellen van het veilig kunnen melden van incidenten).
Het hof ziet in hetgeen in bedoeld kort geding vonnis is overwogen en beslist en ook overigens geen enkele aanleiding om terug te komen van hetgeen het op dit punt in zijn tussenarrest heeft beslist.
Het hof wijst in dit verband nog op hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen en beslist in verband met het functionele verschoningsrecht (HR 15 oktober 1999, NJ 2001, 42). Het onderhavige verzoek tot openbaarmaking van de MIP melding dient, naar het oordeel van het hof, aan de hand van dezelfde criteria te worden beoordeeld.
Het gaat daarbij om het volgende:
* Met het effectief kunnen uitoefenen van het desbetreffende instrument (de mogelijkheid tot het anoniem doen van een MIP melding) moeten zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn gemoeid.
* Er bestaat een gerede mogelijkheid dat zonder het aanvaarden van een geheimhoudingsplicht en het daarop te baseren recht de MIP melding niet over te leggen, dan wel daarin inzage te verlenen, deze belangen aanmerkelijk zouden kunnen worden geschaad.
* Voor dit laatste moeten de belangen die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in rechte wijken.

3. Het vertrouwelijk kunnen melden van incidenten in een ziekenhuis ter voorkoming van herhaling en derhalve ter bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening is maatschappelijk van zeer groot belang. Openbaarmaking van de MIP melding zal weliswaar in een individueel geval het belang van de rechtzoekende kunnen dienen, doch daarmee zal - naar het hof verwacht - het MIP meldingssysteem als zodanig op de tocht komen te staan, met als gevolg dat toekomstige rechtzoekenden van dergelijke meldingen verstoken zullen blijven, terwijl daarnaast het kwaliteitsinstrument dat de MIP melding beoogt te zijn, verloren gaat. Een beslissing als door [appellante] gewenst, levert derhalve op termijn alleen maar verliezers op. Onder die omstandigheden moet het belang van [appellante] wijken voor het algemeen belang. LJN BG6616

Deze website maakt gebruik van cookies