Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Midden-NL 070813 deskundigenrapport voldoet niet aan eisen; voorgelegde vragen niet beantwoord en niet is gebleken van hoor en wederhoor

Rb Midden-NL 070813 letsel fotomodel na liposuctie; nadere bewijslevering mbt behandeling billen nodig; afwijzing verzoek;
- deskundigenrapport voldoet niet aan eisen; voorgelegde vragen niet beantwoord en niet is gebleken van hoor en wederhoor;
- gevorderd € 9.235,54; begroot op 30 uren x € 250,00; € 7.500,00 + BTW + kosten
 + griffierecht

4.9. Een ándere vraag is dan dus ook of de aansprakelijkheid van B en/of C op basis van de thans beschikbare stukken kan worden vastgesteld. Partijen verschillen van mening over de vraag of de liposuctiebehandeling naast de rijbroek en de binnenkant van de dijen ook de billen(rand) omvatte. 

A stelt dat tijdens het eerste consult in Utrecht afgesproken is dat de rijbroek, de dijbenen en de billenrand worden behandeld en dat dit vervolgens in Brussel ook door C is gedaan. Dit blijkt volgens A ook uit de diverse door A geraadpleegde deskundigen en de overgelegde foto's van voor en na de ingreep. 
C, waarbij B zich aansluit, betwist daarentegen dat hij ook de billen heeft behandeld. Hij voert aan dat hij twee locaties heeft behandeld, namelijk de rijbroek en de binnenzijde van de dijen, en niet drie zoals A stelt. Op het "schéma thérapeutique" (productie 9 bij het verzoekschritt) staat op het onderste deel van de bladzijde in het handschrift van C vermeld "pas les fesses". Dit betekent: "niet de billen". 
A. bestrijdt dat met locatie op het "schéma thérapeutique" het behandelde gebied is bedoeld. Zij is van mening dat met dat begrip de twee openingen zijn bedoeld van waaruit de drie gebieden behandeld zijn.

4.10. Op basis van de thans beschikbare stukken kan de rechtbank niet vaststellen wat partijen hebben afgesproken over de te behandelen gebieden en evenmin welke gebieden uiteindelijk zijn behandeld. Het dossier met betrekking tot de behandeling maakt dit niet, althans onvoldoende duidelijk: het dossier bevat zowel de notitie "billenrand" (pagina 5 van productie 9 bij het verzoekschrift), als de woorden "fesse" (pagina 2 en 4 van productie 9 bij het verzoekschrift) en ook de opmerking "pas les fesses" (pagina 2 van productie 9 bij het verzoekschrift). Evenmin kan de rechtbank een en ander baseren op de schriftelijke reactie van de artsen die A nadien onderzacht hebben. Zowel de arts verbonden aan de Bergman Kliniek als prof.dr. B. van der Lei zijn partijdeskundigen. Met betrekking tot de door A en B gezamenlijk aangezochte plastisch chirurg Winters geldt dat zijn "rapport" (zie 2.9.), dat slechts één A4'tje beslaat, geenszins aan de aan een deskundigenrapport, zowel wat betreft de totstandkoming als de inhoud, te stellen eisen voldoet, zodat dit rapport evenmin als uitgangspunt kan dienen. Zo zijn de bij brief van 25 augustus 2011 namens A en B voorgelegde vragen niet beantwoord en is niet gebleken van hoor en wederhoor. Ook de omstandigheid dat het onderzoek niet mede namens C is geëntameerd, maakt dat de rechtbank er - in de verhouding tussen A en C - geen doorslaggevende betekenis aan kan toekennen. Ook de foto's van voor en na de ingreep bieden de rechtbank onvoldoende houvast om een oordeel op te kunnen baseren. Dit betekent dat nadere bewijslevering nodig is alvorens de vraag kan worden beantwoord of B en/of C aansprakelijk zijn voor de door A gestelde schade. Binnen het kader van dit deelgeschil is daarvoor in principe echter geen ruimte. De rechtbank ziet geen aanleiding om op dat uitgangspunt een uitzondering te maken vanwege de omstandigheid dat de kans bestaat dat niet alleen getuigen zullen moeten worden gehoord maar ook een deskundigenbericht nodig is om de vraag naar de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. 
Een bewijslevering van een dergelijke omvang verdraagt zich niet met het uitgangspunt dat de deelgeschilprocedure eenvoudig, snel en kostenefficiënt dient te zijn. 
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank het verzoek zal afwijzen waaronder begrepen het verzochte voorschot. 

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2013/rb-midden-nl-070813 met dank aan mw. mr. M.G.F. de Graaff-Bosch, Van der Goen Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak, nu ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBMNE:2013:3251

Deze website maakt gebruik van cookies