Zoeken

Inloggen

Rb R.dam 290409 eternit handelde onrechtmatig tov aannemer, smartengeld 50.000

Rb R.dam 290409 eternit handelde onrechtmatig tov aannemer, smartengeld 50.000
5.9 Omtrent de hoogte van de immateriële schade overweegt de rechtbank als volgt. Bij het vaststellen van deze hoogte zijn de volgende omstandigheden van belang. Eternit is tekortgeschoten in een op haar rustende zorgplicht voor de gezondheid/veiligheid van de afnemers c.q. gebruikers van door haar op de markt gebrachte producten. Begin 2005 is bij [persoon 1] de diagnose mesothelioom gesteld. Op 16 juli 2006 is hij op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen hiervan overleden. Ten gevolge van deze ziekte is de levensverwachting van [persoon 1] plotseling sterk bekort. Mesothelioom gaat bovendien gepaard met ernstig lichamelijk lijden. Het Instituut Asbestslachtoffers te Den Haag, welk instituut mede uitvoering geeft aan de landelijke regeling terzake van tegemoetkomingen aan bepaalde groepen mesothelioomslachtoffers, hanteert ter zake een normbedrag dat anno 2008 € 49.643,- bedraagt. Gezien deze omstandigheden acht de rechtbank een schadevergoeding ter zake de door [persoon 1] geleden immateriële schade ad € 50.000,- passend en geboden. Zoals hiervoor onder 5.8.2 is overwogen dient Eternit 80% van deze schade te vergoeden, zijnde een bedrag ad € 40.000,-.
[eiseres] heeft wettelijke rente gevorderd met ingang van de dag waarop bij [persoon 1] de diagnose mesothelioom werd gesteld. Deze datum blijkt echter niet uit de stellingen van partijen dan wel de overgelegde stukken. Nu gezien het hiervoor onder 2.3 vermelde vaststaand feit wel vast staat dat de diagnose op 31 maart 2005 is bevestigd, zal de rechtbank deze datum aanhouden. Op deze veroordeling dient in mindering te strekken het reeds aan [persoon 1] verstrekte voorschot ad € 20.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop dit voorschot is betaald. LJN BI8604

Deze website maakt gebruik van cookies