Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 160507 € 12.000,- smartengeld v. vader met uitzonderlijk ernstige PTSS na moord op dochter

Rb Arnhem 160507 € 12.000,- smartengeld voor vader met uitzonderlijk ernstige PTSS na moord op dochter
2.6.  [eiser] heeft ter vergoeding van zijn immateriële schade een bedrag gevorderd van € 45.000,00. Bij de begroting van het smartengeld moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij met name gedacht kan worden aan de aard en ernst van het letsel, de gevolgen daarvan voor betrokkene en de aard van de aansprakelijkheid. Ook dient te worden gelet op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Voor de onderhavige zaak leidt dat tot het volgende. Als gevolg van de onrechtmatige daad van [gedaagde] lijdt [eiser] aan een blijkens het deskundigenrapport uitzonderlijk ernstige posttraumatische stressstoornis, die een grote invloed heeft op zijn dagelijks leven, door slaapproblemen, akelige dromen, prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen, illusies en flashbacks en verminderde belangstelling voor activiteiten. [eiser] is langdurig onder behandeling geweest. De prognose is in die zin ongunstig, dat verbetering noch verslechtering van de symptomen wordt verwacht. De door [gedaagde] geschonden norm (opzettelijke levensberoving met voorbedachte rade) is bovendien van de meest ernstige soort. Lettend op de bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, waaronder die in het “shockschade-arrest” HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240, wordt het smartengeld naar billijkheid begroot op € 12.000,00.
LJN BA6358

Deze website maakt gebruik van cookies