Zoeken

Inloggen

Processuele Aspecten Varia

Processuele Aspecten Varia

Meer artikelen...

 1. RBAMS 270722 eiseres is niet gebonden aan advies geschillencommissie ggz (2)
 2. GHSHE 080922 afwijzing billijke vergoeding tzv werkbelasting verzorgende IG in WZC toewijzing vordering ex 7:658; samenhangende vordering (3)
 3. RBAMS 280922 restitutierisico leidt tot gedeeltelijke uitvoerbaarheid bij voorraad, v.w.b. geleden schade € 689.000,00 + € 9.000,00 per maand vanaf 01-01-23
 4. GHARL 130922 Hof wijst vordering tot herroeping eerder arrest toe omdat bedrog is gepleegd, geen schending GPO; heropening onderzoek ter zitting (2)
 5. GHSHE 300822 devolutieve werking hoger beroep leidt niet tot herbeoordeling causaal verband; geen incidenteel appel
 6. GHSHE 230822 verklaring voor recht tzv toepasselijkheid Belgisch recht op "schadeafhandeling" onvoldoende concreet (3)
 7. RBDHA 270722 Overschrijding redelijke termijn procedure, aansprakelijkheid Staat; Maatstaven overschrijding, berekening schadevergoeding
 8. RBMNE 130422 vordering tot vernietiging bindend advies niet ontvankelijk, niet ingesteld binnen twee maanden en verkeerd gekozen rechtsingang
 9. HR 030622 Prejudiciële vragen; regels in procesregelementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep toegestaan
 10. GHAMS 310522 vrije bewijskracht tzv (vanwege ingesteld cassatieberoep) niet in kracht van gewijsde gegaan arrest Hof in strafzaak
 11. RBGEL 040522 in eerdere procedure gegeven oordeel over arbeidsongeschiktheid heeft gezag van gewijsde, oordeel strekt zich niet uit over toekomst
 12. RBROT 220422 Gemeente R.dam ziet bij Rotterdamse Regelrechter af van proceskostenveroordeling en neemt ook griffierecht voor rekening
 13. RBGEL 040522 iedere partij draagt eigen proceskosten, beslagkosten voor rekening gedaagde
 14. PPS-Bulletin 2022-1 R. Meelker; De Waarheid
 15. GHDHA 010322 Toewijzing schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring; vordering op moeder als curator tzv mishandeling met mes in GR (2)
 16. HR 180222 Hof stelde te hoge eisen aan stelplicht tzv gederfde inkomsten en had schade moeten schatten; geen strenge eisen voor situatie z.o.
 17. GHDHA 210120 wraking toegewezen in zaak van van podium gevallen DJ en de executie van het arbitraal vonnis uit de USA
 18. CassatieBlog 181221 Openstelling tussentijds beroep voortaan altijd bij vonnis, met nieuwe termijn
 19. GHARL 161121 beroep n.o.; geen deelvonnis; geen beslissingen m.b.t. enig deel van gevorderde dat een einde maakt aan het geschil.
 20. HR 101221 geen letsel; onjuiste informatie woonoppervlak woning; Hof had schade moeten schatten, dan wel verwijzen naar stt. proc.
 21. PHR 170921 AG Hartlief; art. 6:97 BW; hof lijkt te miskennen dat het zijn taak was om schade te begroten en daarvoor informatie te verzamelen (2)
 22. RBDHA 130821 procedure ex art. 35 UAVG; Verzoek ongedaanmaking registraties afgewezen, Verzoek tot schadevergoeding niet ontvankelijk (2)
 23. RBAMS 160721 vordering minderjarig kind ogv beweerdelijke beroepsfout van kinderarts tzv infuus; machtiging kantonrechter ontbreekt; niet-ontvankelijkheid vader
 24. HR 160721 Schending waarheidsplicht (art. 21 Rv) in eerste aanleg; volgt afwijzing, beroep heeft herstelfunctie maar dat leidt niet tot minder strenge sanctie
 25. RBAMS 120820 geen gebondenheid aan uitspraak Geschillencommissie Gehandicaptenzorg; bindend advies niet overeengekomen
 26. Rechtspraak.nl 010721 'Meedenkers' in de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen
 27. RBLIM 090621 Verwijzing van kanton naar rb. vordering van onbepaalde waarde
 28. RBDHA 110621 KG; prejudiciële vragen mbt limitering omvang processtukken; opschorting bepalingen afgewezen
 29. DLR 230421 De Letselschade Raad stelt Kamer voor Langlopende Letselschadezaken in (2)
 30. RBROT 120221 gevolgmachtigd agent ipv verzekeraar gedagvaard; volgt afwijzing
 31. CassatieBlog 290121 mr. Berend-Bram Heinen, gezag gewijsde bij dezelfde of soortgelijke vordering op andere grondslag?
 32. PHR 080121 Uitleg van art. 7:686a lid 3 BW: ook schadevergoedingsvorderingen kunnen worden 'meegenomen' in de verzoekschriftprocedure
 33. GHAMS 140720 & 151220 appellant niet ontvankelijk in hoger beroep nu wederpartij meerderjarig is geworden en slechts de ouders zijn gedagvaard (2)
 34. RBNHO 021220 rauwelijks gedagvaard, zodat proceskosten worden gecompenseerd
 35. RBAMS 051120 in eerdere bodemproc. zijn vorderingen van verzoeker afgewezen; gezag van gewijsde vwb urologische problematiek;
 36. RBOBR 141220 verantwoordelijkheid advocatuur en rechterlijke macht om alle rechtzoekenden zo goed en snel als mogelijk te helpen
 37. RBAMS 281020 geen letsel; WAMCA; ontvankelijkheid stichtingen tegen kindermisbruik tzv online publicaties; aanwijzing exclusieve belangenbehartiger
 38. RBAMS 230920 Afwijzing vordering tot vernietiging bindend advies Geschillencommissie Ziekenhuizen
 39. RBROT 091020 ouder die pro-se schadevergoeding van leraar vordert vanwege mishandeling kind niet-ontvankelijk
 40. RBROT 110920 kantonrechter niet bevoegd nu niet gebleken is van duidelijke aanwijzingen dat gevorderde geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,-
 41. Cassatieblog.nl 170920 De beslissing in een eerste schadestaatprocedure heeft gezag van gewijsde in een opvolgende schadestaatprocedure, door Jerre de Jong
 42. RBROT 190820 Eiser niet-ontvankelijk tzv vordering n.a.v. gestelde beroepsfout van eerdere advocaat
 43. RBNNE 030620 wrakingsverzoek toegewezen vanwege lidmaatschap Raad van Toezicht van met aangesproken ZKH samenwerkend ZKH
 44. European Journal of Criminology 1-19, 2020 , Elbers et al., The role of victims' lawyers in criminal proceedings in the Netherlands
 45. RBAMS 010420 overgangsrecht, voortzetting Wamca procedure, aantekening in centraal register voor collectieve vorderingen
 46. HR 190620 grondslag voor in hoofdprocedure aangenomen aansprakelijkheid bepaalt beoordelingskader voor schadevergoedingsplicht én opkomend voordeel
 47. GHSHE 020620 benadeelde partij start civiele hoger beroepsprocedure na strafprocedure, aanvullend smartengeld afgewezen
 48. RBGEL 200520 mishandeling door (op datum dagvaardig ook nog) minderjarige. ouders enkel pro se gedagvaard; ism: 245 lid 4 BW. In beginsel niet ontvankelijk
 49. GHARL 250220 afwijzing verwijzing naar schadestaat; mogelijkheid van toekomstige schade niet aannemelijk gemaakt
 50. RBAMS 140120 noodzaak aanvullend voorschot komt niet vast te staan terwijl restitutierisico onaanvaardbaar hoog is
 51. RBGEL 180919 whiplash; tegenverzoek tzv neuropsycholgisch onderzoek tijdig nu het 7 dagen voor de zitting door de rechtbank is ontvangen
 52. PHR 151119 Beroepsaansprakelijkheid advocaat; o.m. over (belang bij) verklaring voor recht dat NN onrechtmatig gehandeld heeft
 53. RBMNE 161019 vergoeding griffiegeld gekort omdat ten onrechte geen verzoek van onbepaalde waarde was ingediend
 54. RBAMS 190719 vader procedeert voor minderjarige zoon zonder machtiging ex artikel 1:349 BW; niet ontvankelijk
 55. RBGEL 011119 verzoek tov ASR is gebaseerd op 7:954 lid 6 BW en niet op art 7:658 BW; toch ontvankelijk bij kantonrechter
 56. GHARL 260319 geen schadestaatproc; Hof kan de schade in deze procedure begroten; volgt integrale afwijzing vanwege onvoldoende onderbouwing
 57. RBAMS 270319 wraking in letselschadezaak; afgewezen geen objectief te rechtvaardigen schijn dat de rechter jegens verzoekster vooringenomen is
 58. RBDHA 191118 wrakingsverzoek, o.m. vanwege suggestie dat advocaat zonder medeweten clienten optrad; niet ontvankelijk vanwege te late indiening
 59. GHAMS 191217 dat slechts een deelvordering van € 5.000,00 is ingediend is niet in strijd met de goede procesorde
 60. Verhouding hoofdprocedure en schadestaatprocedure; annotatie bij Autoster; ECLI:NL:HR:2018:1975
 61. RBROT 190918 ASR slechts voor 30% aansprakelijk nu niet alle risicodragers op de cascopolis zijn aangesproken
 62. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter
 63. GHARL 050718 geen letsel; wraking vanwege ongevraagd oordeel voorzitter: 99% kans om te verliezen
 64. GHARL 240418 deelgeschil; oordeel over ontvankelijkheid bij tussentijds hoger beroep na procesinleiding onder KEI
 65. RBMNE 030118 dagvaardingsprocedure opgestart door aansprakelijke partij; geschil overschrijdt de competentiegrens; verwijzing
 66. Hof Amsterdam 060218 opwerpen incident (vrijwaring) i.p.v. cva heeft niet te gelden als misbruik van procesrecht
 67. Rb Den Haag 141215 wraking vanwege vroegere werkkring en connectie met het PIV afgewezen
 68. HR 271017 geen letsel; oordeel eigen schuld-verweer zowel in de hoofdprocedure als in de schadestaatprocedure
 69. Rb Rotterdam 020218 gezamenlijk verzoek ex Art. 96 Rv. aanrijding op kruising; betreft een gelijkwaardige kruising, geen uitrit; geen uitspraak over eigen schuld
 70. Hof Arnhem-Leeuwarden 060218 vergoeding immateriële schade na overlijden kind; grieven falen bij gebrek aan belang
 71. Overzicht proceskosten in civiele zaken per 010118
 72. Rb Amsterdam 201217 (hersen)letsel vallende fietser; bodemzaak verwezen naar de rb waar eerder deelgeschil aanhangig was
 73. HR 241117 brandschade door vrachtwagen in bedrijfsverzamelgebouw; vervanging raadsheer-commissaris getuigenverhoor leidt niet tot terugtrekking uit combinatie
 74. Rb Oost-Brabant 030517 onduidelijkheid over gecedeerde vordering; eiser niet-ontvankelijk in letselschadezaak
 75. KEI; Vanaf 1 september 2017 digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland
 76. Rb. Gelderland 020817 verwikkelingen in procedure tegen ongevallenverzekeraar en gevoegde aansprakelijke verzekeraar
 77. Rb Overijssel 050717 In schadestaatprocedure geen plaats voor doorbreking van in hoofdprocedure vastgestelde mate van aansprakelijkheid en schuldverdeling
 78. HR 100317 Artikel door Tom van Malssen: Deugdelijke Cassatiemiddelen En Beroepsaansprakelijkheid Advocaat
 79. HR 100317 Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel?
 80. HR 100317 Annotatie op cassatieblog.nl door Mette van Asperen: Een productie is niets zonder concrete verwijzing
 81. HR 170217 Het stond eiser vrij in hoger beroep de grondslag van zijn vordering te wijzigen
 82. Rb Overijssel 240117 Na aanrijding wordt bij kanton zaakschade gevorderd; nu vordering vanwege letselschade waarschijnlijk is, volgt verwijzing naar handelszaken
 83. HR 181116 belastingzaak; een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan grond opleveren een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te achten
 84. Hof 's-Hertogenbosch 090413 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; geen tussentijds beroep in cassatie, termijn is verlopen
 85. Hof 's-Hertogenbosch 151116 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; eisvermeerdering stuit af op twee conclusieregel
 86. Rb Oost-Brabant 271016 joyriding; vordering tzv autoschade door verkeersongeval; schending waarheidsplicht ex artikel 21 Rv
 87. Hof 's-Hertogenbosch 120716 asbest; ten onrechte is moedermaatschappij voormalig werkgever gedagvaard; vordering afgewezen
 88. Cassatieblog presenteert: Kijk op KEI op Cassatieblog.nl 120716 door Femke Ruitenbeek-Bart
 89. HR 240616 (geen letsel) over causaal verband, winstafdracht (art. 6:104 BW) en de verhouding tussen schadestaat en hoofdprocedure
 90. Hof 's-Hertogenbosch 080316 amputatie teen uitzendkracht na ongeval met heftruck; akte gelast mbt voortzetting geding tegen uitzendorganisatie naast materieel wg-er
 91. Hof Amsterdam 171115 groepsaansprakelijkheid bij ernstig geweldsdelict; geen tussentijds cassatieberoep; geen voeging, wel rolvoeging
 92. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 171115 nabestaanden van door arrestatieteam gedode persoon vorderen schadevergoeding; bevoegdheid civiele rechter
 93. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 060116 aansprakelijkstelling ATP ipv verzekeraar tzv aanrijding; kosten ATP op nihil gesteld
 94. Rechter kan eigen uitspraak niet aantasten - door mr. M. van Asperen op 10-12-2015
 95. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 mesothelioom na blootstelling bij NS; vordering overgedragen aan SVB; recht op smartengeld niet voor overgang vatbaar; cessie is in casu lastgeving
 96. Rb Midden-NL 021215 vordering tot schorsing executie uitspraak in deelgeschil afgewezen; met nieuwe verklaring is meineed nog niet aangetoond
 97. Hof Amsterdam 120515 beknelling tussen palletwagens op cargoplatform; verwijzing naar schadestaatprocedure
 98. HR 040915 akte niet-dienen; toepassing pilotreglement civiele dagvaardingszaken hof; goede procesorde brengt belangenafweging mee
 99. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 211015 gevolmachtigde tussenpersoon is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst
 100. PIV-Bulletin 2015-4 Wat betekent KEI voor procedures over personenschade - door mr. L.C. Dufour
 101. HR 270315 rechter dient uit te gaan van belang bij verklaring voor recht mbt aansprakelijkheid als mogelijkheid van schade aannemelijk is
 102. Complicaties bij beslag op een verzekerde som door mr. D.C. Theunis in TvPP 2015-1
 103. Hof 's-Hertogenbosch 120313 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; voeging met procedure tussen eigenaar pand en aannemer
 104. Hof 's-Hertogenbosch 111114 val van laadklep; belang (art 3:303 BW) bij (enkel) een verklaring voor recht; uitzondering op verbod van terugverwijzing
 105. HR 071114 cassatieberoep tegen beslissing Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is niet-ontvankelijk
 106. Schadevergoeding mag, als dat kan, direct worden geschat - door Sikke Kingma
 107. Hof Amsterdam 150714 dagvaarding uitgebracht door minderjarige; appel toch ontvankelijk; overname procedure door inmiddels meerderjarige
 108. Rb Amsterdam 160714 forumkeuzebeding; NL rechter niet bevoegd bij vordering verzekeraar van vervoerder op producent oplegger tzv aan derde vergoede schade
 109. Rb Noord-Holland 260614 raadplegen sociale media staat Achmea vrij
 110. Hof Arnhem-Leeuwarden 010714 appel tegen herstelvonnis mbt ingangsdatum wettelijke rente over VAV; geen sprake van kennelijke vergissing; vernietiging herstelvonnis
 111. Hof 's-Hertogenbosch 100614 eisvermeerdering mbt huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid ism goede procesorde, mbt smartengeld toegestaan
 112. Rb Amsterdam 240414 mishandeling van agent; civiele vordering smartengeld kan niet hoger zijn dan bij voeging, tenzij schade groter is dan kon worden voorzien
 113. Rb Zeeland-West-Brabant 060513 verwonding op camping; geen duidelijke aanwijzing dat vordering niet meer dan € 25.000,- vertegenwoordigt; kanton niet bevoegd
 114. Hof 's-Hertogenbosch 080414 ongeval uit 1989; radicale eiswijziging in hoger beroep mbt arbeidsvermogensschade en kosten huishoudelijke hulp is toegestaan
 115. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 verweer dat causaal verband ontbreekt is in strijd met de twee-conclusieregel
 116. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 vordering benadeelde partij deels niet-ontvankelijk verklaard; geen hoger beroep ex art 421 lid 4 Sv mogelijk
 117. Hof Amsterdam 120213 ass wordt in gelegenheid gesteld bij akte te onderbouwen dat ontheffing is verleend van verbod tussentijds hoger beroep
 118. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; voorlopig deskundigenbericht hangende appel na deskundigenbericht, geen misbruik procesrecht
 119. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 voor afwijzing verzoekschrift o.b.v. verjaring dient deze verjaring volstrekt helder te zijn
 120. Rb Oost-Brabant 270213 oordeel omtrent verjaring in beschikking voorlopig deskundigenbericht heeft geen rechtskracht tussen partijen
 121. Hof Arnhem 131112 complicaties bij meningococcenmeningitis en overdosering Lioresal; het petitum biedt geen mogelijkheid om schadevergoeding toe te wijzen, voorschot onverschuldigd betaald
 122. Rb Utrecht 141212 vrijwilliger scouting valt van kabelbaan; RB bevoegd tzv vordering tegen werkgever én inlener
 123. Opvoeren van nieuwe schadeposten in schadestaatprocedure toelaatbaar - artikel d.d. 28 januari 2013 door mr. Kasper Jansen
 124. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan, oordeel over eigen schuld nadien
 125. Rb Rotterdam 160113 verzoek ex art. 31 Rv afgewezen; in oorspronkelijke beschikking deelgeschil is geen sprake van kennelijke fout
 126. Rb 's-Gravenhage 251012 mishandeling; voorlopig getuigenverhoor gelast omtrent de omgang met beeldmateriaal van bewakingscamera's
 127. Hof 's-Hertogenbosch 170412 nekbreuk door uit hijskraan vallende zak; vordering verklaring voor recht toelaatbaar; eiser heeft er belang bij dat aansprakelijkheid eerst wordt vastgesteld
 128. Rb 's-Gravenhage 070312 ouders minderjarige partij qq gedagvaard, rechtbank rectificeert naar pro se
 129. Hof Leeuwarden 240511 fax zonder bijlagen op tijd, bijlagen te laat. Hof slaat geen acht op de nagekomen stukken
 130. Rb Den Bosch 090311 perikelen rond gezag van gewijsde; ofschoon schade door Hof op een hoger bedrag was vastgesteld was de eis niet verhoogd
 131. HR 250311 (art 81 RO) verlies verdienvermogen en zelfwerkzaamheid; perikelen rond grievenstelsel en de devolutieve werking van het appel
 132. Rb A.dam 110810 proceseconomisch van belang om eerst over aansprakelijkheid te procederen, mn als sprake is van een toevoeging
 133. Nieuwe griffierechten - Maandag 1 november is de nieuwe Wet Griffierechten in Burgerlijke Zaken (Wgbz) in werking getreden
 134. Kabinet, maart 2010: versnelling rechtsgang door nieuwe taak hoge raad
 135. Rb Roermond 100210 Asbest, afwijzing schadestaatprocedure omdat volledig onduidelijk is of materiele schade is geleden
 136. Hof Arnhem 250809 Hoe ver strekt de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van vonnis houdende veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat?
 137. Rb Utrecht 211009 provisionele vordering; afgewezen vanwege onvoldoende spoedeisenheid;
 138. Rechtspraak.nl meldt: Gerechtshof Amsterdam verklaart schikking inzake Vie d'Or verbindend
 139. Nieuwe verdeling van rechtbanken
 140. Hof Den Bosch 130208 whiplash; zaak duurt al 15 jaar; vonnis uitvoerbaar bij voorraad; zekerheidst.
 141. Rb A'dam 180407 geen schadestaatproc.; schade zoveel mogelijk in deze procedure vaststellen
 142. Hof Arnhem 230107 na procedure bij kantonrechter volgt vordering bij Rechtbank.
 143. HR 150906 voeging in strafprocedure, komt aan beslissing van strafrechter gezag van gewijsde toe?

Deze website maakt gebruik van cookies