Zoeken

Inloggen

Varia Processuele Aspecten

Varia Processuele Aspecten

Meer artikelen...

 1. GHARL 260319 geen schadestaatproc; Hof kan de schade in deze procedure begroten; volgt integrale afwijzing vanwege onvoldoende onderbouwing
 2. RBAMS 270319 wraking in letselschadezaak; afgewezen geen objectief te rechtvaardigen schijn dat de rechter jegens verzoekster vooringenomen is
 3. RBDHA 191118 wrakingsverzoek, o.m. vanwege suggestie dat advocaat zonder medeweten clienten optrad; niet ontvankelijk vanwege te late indiening
 4. GHAMS 191217 dat slechts een deelvordering van € 5.000,00 is ingediend is niet in strijd met de goede procesorde
 5. Verhouding hoofdprocedure en schadestaatprocedure; annotatie bij Autoster; ECLI:NL:HR:2018:1975
 6. RBROT 190918 ASR slechts voor 30% aansprakelijk nu niet alle risicodragers op de cascopolis zijn aangesproken
 7. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter
 8. GHARL 050718 geen letsel; wraking vanwege ongevraagd oordeel voorzitter: 99% kans om te verliezen
 9. GHARL 240418 deelgeschil; oordeel over ontvankelijkheid bij tussentijds hoger beroep na procesinleiding onder KEI
 10. RBMNE 030118 dagvaardingsprocedure opgestart door aansprakelijke partij; geschil overschrijdt de competentiegrens; verwijzing
 11. Hof Amsterdam 060218 opwerpen incident (vrijwaring) i.p.v. cva heeft niet te gelden als misbruik van procesrecht
 12. Rb Den Haag 141215 wraking vanwege vroegere werkkring en connectie met het PIV afgewezen
 13. HR 271017 geen letsel; oordeel eigen schuld-verweer zowel in de hoofdprocedure als in de schadestaatprocedure
 14. Rb Rotterdam 020218 gezamenlijk verzoek ex Art. 96 Rv. aanrijding op kruising; betreft een gelijkwaardige kruising, geen uitrit; geen uitspraak over eigen schuld
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 060218 vergoeding immateriële schade na overlijden kind; grieven falen bij gebrek aan belang
 16. Overzicht proceskosten in civiele zaken per 010118
 17. Rb Amsterdam 201217 (hersen)letsel vallende fietser; bodemzaak verwezen naar de rb waar eerder deelgeschil aanhangig was
 18. HR 241117 brandschade door vrachtwagen in bedrijfsverzamelgebouw; vervanging raadsheer-commissaris getuigenverhoor leidt niet tot terugtrekking uit combinatie
 19. Rb Oost-Brabant 030517 onduidelijkheid over gecedeerde vordering; eiser niet-ontvankelijk in letselschadezaak
 20. KEI; Vanaf 1 september 2017 digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland
 21. Rb. Gelderland 020817 verwikkelingen in procedure tegen ongevallenverzekeraar en gevoegde aansprakelijke verzekeraar
 22. Rb Overijssel 050717 In schadestaatprocedure geen plaats voor doorbreking van in hoofdprocedure vastgestelde mate van aansprakelijkheid en schuldverdeling
 23. HR 100317 Artikel door Tom van Malssen: Deugdelijke Cassatiemiddelen En Beroepsaansprakelijkheid Advocaat
 24. HR 100317 Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel?
 25. Hof Den Bosch 040417 Ongeval in DE met NL auto; HVO van toepassing boven Verordening Rome II ondanks dat DE geen verdragspartij is; DE recht van toepassing ex. art. 3 HVO
 26. HR 100317 Annotatie op cassatieblog.nl door Mette van Asperen: Een productie is niets zonder concrete verwijzing
 27. HR 170217 Het stond eiser vrij in hoger beroep de grondslag van zijn vordering te wijzigen
 28. Rb Overijssel 240117 Na aanrijding wordt bij kanton zaakschade gevorderd; nu vordering vanwege letselschade waarschijnlijk is, volgt verwijzing naar handelszaken
 29. HR 181116 belastingzaak; een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan grond opleveren een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te achten
 30. Hof 's-Hertogenbosch 090413 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; geen tussentijds beroep in cassatie, termijn is verlopen
 31. Hof 's-Hertogenbosch 151116 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; eisvermeerdering stuit af op twee conclusieregel
 32. Rb Oost-Brabant 271016 joyriding; vordering tzv autoschade door verkeersongeval; schending waarheidsplicht ex artikel 21 Rv
 33. Hof 's-Hertogenbosch 120716 asbest; ten onrechte is moedermaatschappij voormalig werkgever gedagvaard; vordering afgewezen
 34. Cassatieblog presenteert: Kijk op KEI op Cassatieblog.nl 120716 door Femke Ruitenbeek-Bart
 35. HR 240616 (geen letsel) over causaal verband, winstafdracht (art. 6:104 BW) en de verhouding tussen schadestaat en hoofdprocedure
 36. Hof 's-Hertogenbosch 080316 amputatie teen uitzendkracht na ongeval met heftruck; akte gelast mbt voortzetting geding tegen uitzendorganisatie naast materieel wg-er
 37. Rb Rotterdam 130116 letsel opgelopen op een zeeschip; IPR; rechter verklaart zich onbevoegd ogv EVEX
 38. Hof Amsterdam 171115 groepsaansprakelijkheid bij ernstig geweldsdelict; geen tussentijds cassatieberoep; geen voeging, wel rolvoeging
 39. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 171115 nabestaanden van door arrestatieteam gedode persoon vorderen schadevergoeding; bevoegdheid civiele rechter
 40. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 060116 aansprakelijkstelling ATP ipv verzekeraar tzv aanrijding; kosten ATP op nihil gesteld
 41. Rechter kan eigen uitspraak niet aantasten - door mr. M. van Asperen op 10-12-2015
 42. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 mesothelioom na blootstelling bij NS; vordering overgedragen aan SVB; recht op smartengeld niet voor overgang vatbaar; cessie is in casu lastgeving
 43. Rb Midden-NL 021215 vordering tot schorsing executie uitspraak in deelgeschil afgewezen; met nieuwe verklaring is meineed nog niet aangetoond
 44. Hof Amsterdam 120515 beknelling tussen palletwagens op cargoplatform; verwijzing naar schadestaatprocedure
 45. HR 040915 akte niet-dienen; toepassing pilotreglement civiele dagvaardingszaken hof; goede procesorde brengt belangenafweging mee
 46. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 211015 gevolmachtigde tussenpersoon is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst
 47. PIV-Bulletin 2015-4 Wat betekent KEI voor procedures over personenschade - door mr. L.C. Dufour
 48. HR 270315 rechter dient uit te gaan van belang bij verklaring voor recht mbt aansprakelijkheid als mogelijkheid van schade aannemelijk is
 49. Complicaties bij beslag op een verzekerde som door mr. D.C. Theunis in TvPP 2015-1
 50. Hof 's-Hertogenbosch 120313 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; voeging met procedure tussen eigenaar pand en aannemer
 51. Hof 's-Hertogenbosch 111114 val van laadklep; belang (art 3:303 BW) bij (enkel) een verklaring voor recht; uitzondering op verbod van terugverwijzing
 52. HR 071114 cassatieberoep tegen beslissing Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is niet-ontvankelijk
 53. Schadevergoeding mag, als dat kan, direct worden geschat - door Sikke Kingma
 54. Hof Amsterdam 150714 dagvaarding uitgebracht door minderjarige; appel toch ontvankelijk; overname procedure door inmiddels meerderjarige
 55. Rb Oost-Brabant 080814 aanrijding in Spanje tussen een in NL en een in BE geregistreerde camper; Spaans recht van toepassing
 56. Rb Amsterdam 160714 forumkeuzebeding; NL rechter niet bevoegd bij vordering verzekeraar van vervoerder op producent oplegger tzv aan derde vergoede schade
 57. Rb Noord-Holland 260614 raadplegen sociale media staat Achmea vrij
 58. Hof Arnhem-Leeuwarden 010714 appel tegen herstelvonnis mbt ingangsdatum wettelijke rente over VAV; geen sprake van kennelijke vergissing; vernietiging herstelvonnis
 59. Hof 's-Hertogenbosch 100614 eisvermeerdering mbt huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid ism goede procesorde, mbt smartengeld toegestaan
 60. Rb Amsterdam 240414 mishandeling van agent; civiele vordering smartengeld kan niet hoger zijn dan bij voeging, tenzij schade groter is dan kon worden voorzien
 61. Rb Zeeland-West-Brabant 060513 verwonding op camping; geen duidelijke aanwijzing dat vordering niet meer dan € 25.000,- vertegenwoordigt; kanton niet bevoegd
 62. Hof 's-Hertogenbosch 080414 ongeval uit 1989; radicale eiswijziging in hoger beroep mbt arbeidsvermogensschade en kosten huishoudelijke hulp is toegestaan
 63. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 verweer dat causaal verband ontbreekt is in strijd met de twee-conclusieregel
 64. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 vordering benadeelde partij deels niet-ontvankelijk verklaard; geen hoger beroep ex art 421 lid 4 Sv mogelijk
 65. Hof Amsterdam 120213 ass wordt in gelegenheid gesteld bij akte te onderbouwen dat ontheffing is verleend van verbod tussentijds hoger beroep
 66. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; voorlopig deskundigenbericht hangende appel na deskundigenbericht, geen misbruik procesrecht
 67. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 voor afwijzing verzoekschrift o.b.v. verjaring dient deze verjaring volstrekt helder te zijn
 68. Rb Oost-Brabant 270213 oordeel omtrent verjaring in beschikking voorlopig deskundigenbericht heeft geen rechtskracht tussen partijen
 69. Rb Rotterdam 230113 Belgisch recht van toepassing bij operatie NL patient door NL arts in Belgische kliniek; rb voorlopig cf. NL recht
 70. Hof Arnhem 131112 complicaties bij meningococcenmeningitis en overdosering Lioresal; het petitum biedt geen mogelijkheid om schadevergoeding toe te wijzen, voorschot onverschuldigd betaald
 71. Rb Utrecht 141212 vrijwilliger scouting valt van kabelbaan; RB bevoegd tzv vordering tegen werkgever én inlener
 72. Opvoeren van nieuwe schadeposten in schadestaatprocedure toelaatbaar - artikel d.d. 28 januari 2013 door mr. Kasper Jansen
 73. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan, oordeel over eigen schuld nadien
 74. Rb Rotterdam 160113 verzoek ex art. 31 Rv afgewezen; in oorspronkelijke beschikking deelgeschil is geen sprake van kennelijke fout
 75. Rb 's-Gravenhage 251012 mishandeling; voorlopig getuigenverhoor gelast omtrent de omgang met beeldmateriaal van bewakingscamera's
 76. Hof 's-Hertogenbosch 170412 nekbreuk door uit hijskraan vallende zak; vordering verklaring voor recht toelaatbaar; eiser heeft er belang bij dat aansprakelijkheid eerst wordt vastgesteld
 77. Rb 's-Gravenhage 070312 ouders minderjarige partij qq gedagvaard, rechtbank rectificeert naar pro se
 78. Hof Leeuwarden 240511 fax zonder bijlagen op tijd, bijlagen te laat. Hof slaat geen acht op de nagekomen stukken
 79. Rb Den Bosch 090311 perikelen rond gezag van gewijsde; ofschoon schade door Hof op een hoger bedrag was vastgesteld was de eis niet verhoogd
 80. HR 250311 (art 81 RO) verlies verdienvermogen en zelfwerkzaamheid; perikelen rond grievenstelsel en de devolutieve werking van het appel
 81. Rb A.dam 110810 proceseconomisch van belang om eerst over aansprakelijkheid te procederen, mn als sprake is van een toevoeging
 82. Nieuwe griffierechten - Maandag 1 november is de nieuwe Wet Griffierechten in Burgerlijke Zaken (Wgbz) in werking getreden
 83. Kabinet, maart 2010: versnelling rechtsgang door nieuwe taak hoge raad
 84. Rb Roermond 100210 Asbest, afwijzing schadestaatprocedure omdat volledig onduidelijk is of materiele schade is geleden
 85. Hof Arnhem 250809 Hoe ver strekt de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van vonnis houdende veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat?
 86. Rb Utrecht 211009 provisionele vordering; afgewezen vanwege onvoldoende spoedeisenheid;
 87. Rechtspraak.nl meldt: Gerechtshof Amsterdam verklaart schikking inzake Vie d'Or verbindend
 88. Nieuwe verdeling van rechtbanken
 89. Hof Den Bosch 130208 whiplash; zaak duurt al 15 jaar; vonnis uitvoerbaar bij voorraad; zekerheidst.
 90. Rb A'dam 180407 geen schadestaatproc.; schade zoveel mogelijk in deze procedure vaststellen
 91. Hof Arnhem 230107 na procedure bij kantonrechter volgt vordering bij Rechtbank.
 92. HR 150906 voeging in strafprocedure, komt aan beslissing van strafrechter gezag van gewijsde toe?

Deze website maakt gebruik van cookies