Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Rotterdam 170215 rb spoort aan tot actieve schadebehandeling, expertise neuroloog en onverwijld onderzoek in hoeverre nog inkomsten uit onderneming zijn te vergaren

Rb Rotterdam 170215 whiplash DGA; causaliteitsvraag te complex voor deelgeschil, want deskundigenbericht noodzakelijk; verzoek voorschot afgewezen;
- rb spoort aan tot actieve schadebehandeling, expertise neuroloog en onverwijld onderzoek in hoeverre nog inkomsten uit onderneming zijn te vergaren; 
- kosten gevorderd obv 49,1 uur, toegewezen obv 20 x € 231,00 + 21% + griffierecht, totaal € 5.872,20

5.11. 

Hoewel het verzoek wordt afgewezen, is het - gelet op de ernst van het ongeval - zeker niet ondenkbaar dat uiteindelijk vast komt te staan dat er bij [Verzoeker] sprake is van beperkingen als gevolg van het ongeval die een (aanzienlijke) vermindering van het arbeidsvermogen en daarmee een aanzienlijke schade tot gevolg hebben. In dat opzicht valt op dat Delta Lloyd zich, als aansprakelijke partij, na een hoopgevend begin (huisbezoek, voorschot, inschakeling van Heling & Partners) relatief afwachtend heeft opgesteld. Zij beroept zich op het ontbreken van medische gegevens, terwijl tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat zij reeds geruime tijd (sinds medio mei 2014) over de benodigde gegevens van de huisarts van [Verzoeker] beschikte, omdat de advocaat van [Verzoeker] deze, met instemming van [Verzoeker], rechtstreeks aan haar had toegezonden. De rechtbank geeft partijen dan ook in overweging in overleg zelf te komen tot een deskundigenbericht om de afwikkeling van het geschil op constructieve wijze voort te zetten. Een onderzoek door een neuroloog, eventueel ondersteund door een neuropsycholoog, ligt in de rede. Nadat die deskundige heeft gerapporteerd, zal moeten worden bezien of nog nader onderzoek door bijvoorbeeld een verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige geïndiceerd is. Nu Delta Lloyd de aansprakelijkheid heeft erkend, dient zij de kosten van deze deskundigenonderzoeken in beginsel voor te schieten. Voorts verdient het aanbeveling dat partijen - mede ter beperking van de schade - onverwijld onderzoeken in hoeverre [Verzoeker] nog inkomsten kan vergaren uit zijn onderneming [B.V.], zoals tussen hen ook reeds besproken is naar aanleiding van de zitting. Nu deze onderneming twintig jaar heeft bestaan, moet ervan uitgegaan worden dat deze in beginsel levensvatbaar is.

www.stichtingpiv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies