Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Middelburg 270906 hulp niet door professionals verleend; rechter wijst bespaarde kosten toe

Rb Middelburg 27-09-06 het staat rechter vrij te abstraheren van het feit dat hulp niet door professionals wordt verleend ; bespaarde kosten toegewezen
Ter zake de verzorgingskosten door de ouders wordt het volgende overwogen. Wanneer iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is ernstig letsel oploopt, waarvan het herstel niet alleen ziekenhuisopname en medische ingrepen vergt, maar ook verpleging en verzorging thuis, is de aansprakelijke van de aanvang af verplicht de gekwetste in staat te stellen zich van die noodzakelijke verpleging en verzorging te voorzien. Indien het dan, zoals in het onderhavige geval, gaat om een gewond kind waarvan de ouders op redelijke gronden zelf de voor genezing en herstel van het kind noodzakelijke verpleging en verzorging op zich nemen in plaats van deze taken aan professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners toe te vertrouwen, voldoen de ouders in natura aan een verplichting die primair rust op de aansprakelijke. De redelijkheid brengt in een dergelijk geval mee dat het de rechter vrijstaat bij het beantwoorden van de vraag of het kind vermogensschade heeft geleden en op welk bedrag deze schade kan worden begroot, te abstraheren van de omstandigheden dat die taken in feite niet door dergelijke hulpverleners worden vervuld, dat de ouders jegens het kind geen aanspraak op geldelijke beloning voor hun inspanningen kunnen doen gelden, en dat zij - zoals hier - in staat zijn die taken te vervullen zonder daardoor inkomen te derven. Nu geen hogere vergoeding ter zake van verpleging en verzorging is gevorderd dan het geschatte bedrag van de bespaarde kosten van professionele hulp, is de vordering toewijsbaar (derhalve € 635,04).
LJN AY9298

Deze website maakt gebruik van cookies