Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 280306 schadeuitkering voor kinderen na overlijden moeder, vader gekort op uitkering

CRvB, 28-03-2006:
Op of omstreeks 7 oktober 1994 is de echtgenoot van gedaagde als gevolg van een ongeval overleden. Bij akte van
6 juli 1996 is gedaagde, namens de nabestaanden, met de verzekeringsmaatschappij overeengekomen dat ter zake van de materiële en immateriële gevolgen van dit overlijden ten behoeve van de minderjarige kinderen Amanda (geboren [in] 1990) en Matt (geboren [in] 1992) bedragen van respectievelijk f 70.567,00 en f 101.105,00 worden uitgekeerd. Deze bedragen zijn op last van de kantonrechter op twee geblokkeerde, ten name van beide kinderen gestelde, spaarrekeningen gestort. Vanaf oktober 1996 tot 1 januari 2002 heeft de kantonrechter aan gedaagde periodiek machtiging verleend om ten behoeve van de kinderen van deze rekeningen bedragen van circa f 2.000,-- tot f 2.500,-- per kwartaal per kind op te nemen. Met ingang van 1 januari 2002 heeft de kantonrechter jaarlijks machtiging verleend om
f 1.200,-- per kwartaal per kind op te nemen onder de voorwaarde dat op elke rekening een saldo blijft staan van ten minste
f 15.000,--, (€ 6.806,70) te vermeerderen met de vanaf 1 januari 2002 over dat bedrag te genieten rente. Bij beschikking van de kantonrechter van 7 februari 2003 zijn de op te nemen bedragen met ingang van 1 januari 2003 nader vastgesteld op
€ 200,-- per maand per kind.
(...)

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

De Raad stelt voorop dat Amanda en Matt ten tijde in geding als ten laste komende kinderen behoorden tot het gezin van gedaagde, zodat ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Abw bij de bijstandsverlening aan gedaagde tevens rekening dient te worden gehouden met hun middelen.
Ingevolge artikel 42 van de Abw worden tot de middelen gerekend alle vermogens- en inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
Artikel 43, tweede lid, aanhef en onder k, van de Abw bepaalt dat niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend een uitkering in verband met geleden immateriële schade voor zover dit, gelet op de aard en de hoogte van de uitkering, uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is.

Daargelaten of, gelet op het voorgaande, het door appellant op 27 december 2002 vastgestelde, en door gedaagde niet betwiste, restantbedrag van de spaarrekeningen van de kinderen van € 26.879,83 in zijn geheel als immateriële schadevergoeding kan worden geduid, acht de Raad het besluit van appellant om voor de toepassing van de Abw enkel een bedrag van € 23.563,40 niet als middel in aanmerking te nemen, en dus voor de bijstandsverlening buiten beschouwing te laten, onder de gegeven omstandigheden niet onjuist. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat aldus ten behoeve van beide kinderen een niet onaanzienlijk bedrag onaangesproken wordt gelaten. Voorts merkt de Raad in dit verband nog op dat de ernst van de gevolgen van een ongeval er, gelet op het aanvullende karakter van de Abw als laatste bestaans- voorziening, niet toe kan leiden dat het gehele bedrag aan ontvangen schadevergoeding bij de vaststelling van de vermogenspositie van een bijstandsaanvrager zonder meer buiten beschouwing kan blijven. Dit betekent dat het eerder bedoelde surplus van € 3.316,43 (€ 26.879,83 -/- € 23.563,40) in beginsel als in aanmerking te nemen middelen moet worden bestempeld, indien en zodra gedaagde daarover ingevolge de haar verleende machtiging van de kantonrechter beschikt dan wel redelijkerwijs kan beschikken.

De Raad oordeelt voorts dat appellant terecht - met inachtneming van de artikel 26 en 27 van de Abw - het bedrag van
€ 400,-- per maand waarover gedaagde blijkens de beschikking van de kantonrechter van 7 maart 2003 ten behoeve van de kinderen kan beschikken op de algemene bijstand over de maanden december 2002 (deels), januari en februari 2003 en september 2003 (deels) in mindering heeft gebracht. Deze bedragen kunnen immers als inkomsten als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Abw worden aangemerkt, nu zij betrekking hebben op een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan en bestemd zijn voor het periodieke levensonderhoud van de minderjarige kinderen. Dat dit laatste het geval is blijkt ook uit de zich onder de gedingstukken bevindende overzichten van de in de loop der jaren verleende machtigingen door de kantonrechter.
LJNAW2116

Deze website maakt gebruik van cookies