Zoeken

Inloggen

Artikelen

Uitvoeringsinstelling Personenschade Vuurwerkramp–regelingen; Abw/WWB

Uitvoeringsinstelling Personenschade Vuurwerkramp–regelingen en toepassing vermogensbepalingen Abw/WWB; beantwoording vragen fractie Groen Links
Vragen fractie Groen Links
1. Is het juist dat vuurwerkrampslachtoffers die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Enschede daarop worden of zijn gekort als zij schadevergoeding hebben gekregen voor lichamelijk en /of psychischletsel?
Antwoord
Ja. In concreto betreft het enkele bijstandsontvangers die in 2003 een tegemoetkoming hebben ontvangen in verband met functionele invaliditeit vuurwerkramp Enschede. De gemeente heeft in een beperkt aantal gevallen bij de toepassing van de Algemene bijstandswet (Abw), die tot 1 jan. 2004 van kracht was, tegemoetkomingen wegens zogenoemde functionele invaliditeit aangemerkt als vermogen in de zin van de Abw.
Vragen fractie Groen Links
2. Zo ja, waarom gebeurt dat? Zo nee, hoe verklaart u het kennelijke misverstand hierover?
Antwoord
In de media is de afgelopen dagen uitgebreid aandacht besteed aan de toepassing van de Abw in relatie tot de vuurwerkrampslachtoffers die een bijstandsuitkering ontvangen. In de beeldvorming is de indruk ontstaan dat vuurwerkrampslachtoffers in de bijstand door de gemeente worden gekort op hun uitkering omdat de schadevergoeding die zij krijgen voor lichamelijk en psychisch letsel dient te worden beschouwd als inkomsten. Door ons is echter vastgesteld dat de gesignaleerde problematiek betrekking heeft op de toepassing van de Abw resp. de WWB (feitelijk per 15 juli in werking getreden in Enschede) in relatie tot de Regelingen materiele letselschade vuurwerkramp Enschede, uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp (UPV). Het betreft twee regelingen materiele letselschade vuurwerkramp die in 2003 van kracht zijn geworden, te weten:
· de ‘Regeling tegemoetkoming kosten en loon- of inkomstenderving bij ziekte vuurwerkramp Enschede’ en
· de ‘Tegemoetkoming wegens functionele invaliditeit’.
De eerste regeling regelt een tegemoetkoming in diverse (feitelijk gemaakte) kosten én gedurende de eerste 52 weken loon- of inkomstenderving i.v.m. de vuurwerkramp Enschede tot 1 juli 2003. Deze regeling heeft in de praktijk van bijstandsverlening geen problemen opgeleverd omdat het daarbij ging om een concrete kostenvergoeding dan wel een suppletie bij loon- of inkomstenderving. De tweede regeling vormt volgens de toelichting op de regeling één geheel met de eerste regeling en is een tegemoetkoming in de nadelige financiële gevolgen die getroffenen als gevolg van het letsel zullen ondervinden na 1 juli 2003. Onder de werkingssfeer van de Abw diende bij de beoordeling van het recht op bijstand rekening te worden gehouden met dergelijke tegemoetkomingen. In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de Tubantia van zaterdag 18 september gaat het hier dan ook niet om algemeen beleid t.a.v. vuurwerkrampslachtoffers maar om een specifiek probleem t.a.v. een zeer beperkt aantal personen. Uit een eerste inventarisatie van de DMO is gebleken dat het waarschijnlijk om 6 cliënten gaat, waarvan er vier een bezwaarschrift hebben ingediend. Twee bezwaarschriften zijn op advies van de Bezwaarschriftencommissie door B&W ongegrond verklaard, de overige bezwaarschriften zijn in behandeling. Eén cliënt is in beroep gegaan bij de Rechtbank.

Inmiddels hebben wij in de vergadering van BenW van 21 september 2004 besloten gebruik te maken van de beleidsvrijheid die de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) biedt om ingeval van vuurwerkrampslachtoffers met een bijstandsuitkering tegemoetkomingen i.v.m. de Regelingen materiële letselschade vuurwerkramp Enschede buiten beschouwing te laten. Uit oogpunt van gelijke behandeling hebben wij besloten eerder genomen besluiten verband houdend met tegemoetkomingen i.v.m. functionele invaliditeit ingevolge de Abw terug te draaien en te herzien. Zie verder Gemeente Enschede

Deze website maakt gebruik van cookies