Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb A.dam 030108 Rb schat schade vanwege tuinwerkzaamheden op € 1000,00 per jaar

Rb A.dam 030108 Rb schat schade vanwege tuinwerkzaamheden op € 1000,00 per jaar
4.8.  verlies aan zelfwerkzaamheid (tuinwerkzaamheden)

4.8.1.  A stelt dat zij door haar ongevalsgerelateerde klachten beperkingen ondervindt bij werkzaamheden in de tuin, hetgeen de grootste hobby was van A, en dat zij daardoor is aangewezen op hulp waarvoor zij jaarlijks EUR 2.255,00 betaalt. A vordert terzake een totaalbedrag van EUR 39.313,00 en verwijst daartoe naar de berekening in het rapport van K waarin wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar en de bij dat rapport bijgevoegde twee facturen betreffende tuinonderhoud over het eerste respectievelijk derde kwartaal van 2004 van ieder EUR 563,90 inclusief BTW.

4.8.2.  P Interieurs B.V. betwist dat A de tuinwerkzaamheden niet zelfstandig en zonder beperkingen kan uitvoeren en voert daartoe aan dat zij bij gebreke aan loonvormende werkzaamheden de tuinwerkzaamheden op haar gemak kan verrichten en verdelen over de gehele week. Voor het geval wel schadeplichtigheid wordt vastgesteld, betwist P Interieurs B.V. de gestelde eindleeftijd van 70 jaar op de grond dat A naar alle waarschijnlijkheid vanaf 65 jaar hoe dan ook hulp voor het verrichten van tuinwerkzaamheden nodig zou hebben gehad. Voorts voert P Interieurs B.V. aan dat niet bekend is of het tuinonderhoud na de verhuizing naar Almere ook zonder het ongeval zou zijn uitbesteed en of de partner van A voor het ongeval tuinwerkzaamheden verrichtte aangezien alsdan in zoverre geen sprake is van schade. Ter comparitie heeft P Interieurs B.V. nog betoogd dat het een statistisch gegeven is dat mensen naarmate zij ouder worden een kleinere tuin hebben en dat de tuin in Almere onderhoudsvriendelijk(er) moet worden gemaakt. Tot slot betwist P Interieurs B.V. de hoogte van het gestelde bedrag.

4.8.3.  Ter comparitie heeft A naar aanleiding van het verweer het volgende verklaard. Vóór het ongeval deed zij alles zelf in de tuin. Haar echtgenoot verricht(te) geen tuinwerkzaamheden omdat hij daar geen tijd voor heeft in verband met zijn werk. Zij hebben het huis in Almere juist gekocht vanwege de grootte van de kavel - circa 800 m2 - omdat tuinieren haar hobby was. De tuin is inmiddels onderhoudsvriendelijker gemaakt.
De rechtbank is, gezien de vastgestelde klachten en beperkingen van A en uitgaande van haar voormelde - onweersproken - verklaring, van oordeel dat P Interieurs B.V. onvoldoende heeft betwist dat zij door haar ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen geen - zwaardere - tuinwerkzaamheden kan verrichten, daarvoor betaalde hulp nodig heeft en dat het redelijk is om voor de duur daarvan uit te gaan van een eindleeftijd van 70 jaar.

4.8.4.  Het gestelde bedrag aan kosten van EUR 2.255,00 per jaar op basis van voornoemde twee facturen komt de rechtbank evenwel hoog voor, mede gelet op de schadebeperkingsplicht die op A rust. Gezien de door het Nederlands Rekencentrum voor Letselschade (NRL) gehanteerde normen voor verlies aan zelfwerkzaamheid en rekening houdend met de grootte van de tuin, schat de rechtbank de kosten van de tuinwerkzaamheden op een bedrag van EUR 1.000,00 per jaar. Op basis van een berekening met behulp van het rekenprogramma van het NRL komen de gekapitaliseerde kosten - uitgaande van de in rapport K gehanteerde kapitalisatiedatum van 1 maart 2005 - neer op EUR 19.591,00. Dit bedrag is derhalve toewijsbaar. LJN BG3861

Deze website maakt gebruik van cookies