Overslaan en naar de inhoud gaan

commissie schadefonds geweldsmisdrijven 050811

 

citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2012/commissie-schadefonds-geweldsmisdrijven-050811


Geachte heer De B.

 

U heeft op 15 oktober 2010 een onvolledige aanvraag ingediend voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U heeft deze aanvraag op 10 november 2010 compleet gemaakt, Op deze aanvraag is op 15 april 2011 een beslissing genomen. Deze beslissing is op diezelfde dag verzonden.

U heeft op 16 mei 2011 een bezwaarschrift opgesteld. Dit bezwaarschrift is op diezelfde dag ontvangen.

 

Beslissing

De Commissie verklaart uw bezwaar gegrond en herroept de besneden beslissing. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor een uitkering ten bedrage van 3.272,00.

 

Bestreden beslissing;

De Commissie heeft in de door U bestreden beslissing uw aanvraag afgewezen op grond van het oordeel dat niet is komen vast te staan. noch aannemelijk is geworden dat jegens u op 25 november 2007 te Amstelveen opzettelijk een geweldsmisdrijf is gepleegd.

 De gronden van uw bezwaar

U heeft aangegeven dat u het niet eens bent met deze beslissing. Het is onduidelijk hoe de Comrmssie tot het oordeel is gekomen dat niet is gebleken van een gedraging die in een dergelijke spelsituatie niet was te verwachten en dat er slechts sprake zou zijn geweest van een overtreding van een spelregel, De Commissie heeft zich niet uitgelaten

over de diverse getuJgenverklaringen. U bent van oordeel dat op grond van deze verklaringe een ander oordeel gerechtvaardigd is.

Daarnaast heeft de speler op 1 december 2007 schriftelijk verklaard dat hij U een elleboogstoot beeft gegeven en dat hij hiervoor aansprakelijk is.

 Tenslotte heeft u aangegeven dat hockey volstrekt geen contactsport is, omdat het spel draait om het doen laten bewegen en het stoppen van de bal met behulp van de hockeystick. Ongevallen doen zich daarom met name voor door het op hardhandige wijze in aanraking komen met een hockeystick of een hockeybal. U bent van oordeel dat het geven van een elleboogstoot of het gewond raken hierdoor volledig bulten de normale. regels van.deze sport vallen.

 

De Commissie heeft op 17juni 2011 uw bezwaarschrift ter hoorzitting behandeld.

Uw gemachtigde en uw vader hebben aldaar een nadere toelichting op uw bezwaar gegeven. Daarnaast zijn twee getuigen, de heer B. en de heer S., gehoord.

Uw gemachtigde en uw vader hebben (kort gezegd) aangevoerd dat u geen aangifte heeft gedaan. omdat direct na het incident met de speler van de tegenpartij werd afgesproken de kwestie via de verzekering te regelen. Daarnaast heeft de speler aansprakelijkheid erkend, Hij heeft zich echter teruggetrokken en hij is naar het buitenland gegaan.

De verzekering kan hem niet traceren en u kunt hem niet civiel aansprakelijk stellen. Het is met bekend of er een beslissing van de hockeybond is.

De heer B is als getuige' gehoord Hij heeft verteld dat bij scheidsrechter is en dat hij op hoog niveau 30 wedstrijden per jaar fluit. In de wedstrijd waarin u gewond raakte trad hij niet op als scheidsrechter. Hij stond als toeschouwer buiten het veld, op l5 meter afstand. Hij zag dat de aanvallende speler geen ruimte gaf. maar dat mag. Er werd niet gefloten, omdat de bal in bezit bleef. De speler van Amsterdam doorbrak deze situatie.

Toen kwam de situatie waar het om gaat. De heer B. heeft laten zien hoe de dader, met een harde, snelle beweging, de arm naar achteren deed. Dit was volgens de heer B een bewuste actie om de ander van zich af te schudden. De tandarts, tevens tweede getuige. heeft u toen behandeld aan uw letsel. De andere medespelers waren erg ontdaan en de wedstrijd werd gestaakt .

Het commissielid merkte op dat men in een: sport- en spelsituatie soms iets kan doen wat men achteraf beter niet had kunnen doen. Maakt dat het een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf? De heer B heeft geantwoord dat de actie ongehoord en buitenproportioneel was, het geweld was buitensporig.

De wedstrijd werd vervolgens gestaakt. Er ontstond een totaal verkeerde energie en atmosfeer. De speler werd door de hockeybond voor de rest van het seizoen geschorst.
Op de vraag of er nog met de speler is gesproken heeft de heer B geantwoord dat de dader heeft gezegd: 'Die klootzak moet uit mijn buurt blijven'. De heer S is als getuige gehoord. Hij heeft verteld dat hij al 12 jaar trainer en coach van het team is. Hij stond tijdens het incident in de dug-out en hij zag dat de speler van de tegenpartij u een achterwaanse elleboogstoot gaf op het moment dat u de bal niet meer had en de aanvaller al voorbij was. Dit terwijl hij zijn stick in de 
rechterhand had. De heer S denkt dat de stoot met rechts werd uitgedeeld. Hij heeft verklaard dat er voor 100%opzet in het spel was om u te 'raken, want de speler was geirriteerd. Op de vraag van het Commissielid of er sprake was van emoties en Irritaties die bij sport en spel horen, heeft de heer S geantwoord dat hij van oordeel is dat dit er niet bij hoort. Het gaat bij sport om het maken van een doelpunt. Dit werd door deze actie onmogelijk. Het was onsportief, het had niets met hockey te maken en niemand begreep het, Na het incident is de heer S samen met: u naar de auto gelopen om naar het ziekenhuis te gaan.. De speler die u het letsel had toegebracht liep toen achter u aan. De heer S heeft toen tegen hem gezegd dat hij geen woord tegen u mocht zeggen, omdat dit ongepast was. De speler zag lijkbleek.

Op de vraag van het Commissielid of opzet uit het letsel is af te leiden heeft de heer s geantwoord dat dergelijke schade aan het gebit bijvoorbeeld niet door een hockeybal kan worden veroorzaakt. Hij had zoiets nog nooit gezien. behalve dan tijdens een nachtdienst in Amsterdam. Het staken van de wedstrijd geeft de ernst van het letsel aan. 

Motivering

Artikel 3 van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna: de Wet) bepaalt dat een uitkering 'kan worden toegekend aan een ieder die dool.' een opzettelijk gepleegd geweldstnisdrijf ernstig letsel heeft opgelopen. Er is sprake VW1 een geweldsmisdrijf als er met opzet tegen iemand geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd. Om aannemelijk te kunnen achten dat er sprake Is geweest van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf dient de Commissie te beschikken over voldoende objectieve aanwijzingen.

Een objectieve aanwijzing kan bijvoorbeeld een proces-verbaal of een uitspraak van een rechter zijn.

Op grond van de verklaringen van de getuigen acht de Commissie niet aannemelijk dat de actie van de speler er alleen op was gericht de bal in bezit te krijgen. Door hard met de elleboog naar achteren te stoten heeft de speler gevaarlijk gedrag vertoond en de

spelregels overtreden. Hierdoor heeft hij de aanmerkelijke kans aanvaard. dat u ernstig letsel zou oplopen.

Gelet op het voorgaande acht de Commissie aannemelijk dat u slachtoffer bent geworden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf waarbij u ernstig letsel heft opgelopen.

De Commissie verklaart uw bezwaar om die reden gegrond en kent u een uitkering uit het Schadefonds toe. .

 

De uitkering

De uitkering uit het Schadefonds bestaat uit een tegemoetkoming in immateriële schade(smartengeld) en materiële letselschade. Ingevolge a.rtikel 4 van de Wet wordt de uitkering naar redelijkheid en billijkheid bepaald.

Uitkering voor immateriële schade e 550,00


Bij het bepalen van de hoogte \'8Jl de uitkering wegens immaterlële schade heeft de Commissie rekening gehouden met de aard, de ernst en de gevolgen van het toegebrachte letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd. Tevens is

rekening gehouden met de hoogte van uitkeringen die aan andere aanvragers in vergelijkbare omstandigheden zijn toegekend.

Materiële schade € 2.722,00

 

tandheelkundige hulp 2.622,00

U heeft opgegeven dat u kosten heeft gemaakt voor tandheelkundige hulp. Het bovengenoemde bedrag is conform het door u opgegeven schadebedrag.

Daarnaast heeft u opgegeven dat u mogelijk nog kosten zult maken voor tandheelkundige hulp. Indien u hiervoor in de toekomst kosten maakt en deze kosten een direct gevolg zijn van het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel, staat het u vrij hiervoor een aanvullende aanvraag in te dienen. U dient hiervoor dan nota's en indien u voor deze kosten verzekerd bent, verzekeringsspecificaties over te leggen. De Commissie zal uw aanvraag dan op basis van de door u overgelegde nieuwe (medische) informatie opnieuw beoordelen.

 

Rechtsbijstand € 100,00

U heeft opgegeven dat u een eigen bijdrage aan DASheeft moeten betalen voor de verleende rechtsbijstand. Het bovengenoemde bedrag is conform het door u opgegeven schadebedrag.

 

Totaal uit te keren € 3.272,OO

Het bedrag van de uitkering wordt binnen tien werkdagen na verzending van de beslissing overgemaakt op rekeningnummer (…)

 

Terugbetalingsverplichting

Ingevolge artikel6l1d l van de Wet wordt geen uitkering toegekend voor schade waarin op andere wijze is of kan worden voorzien.

Indien u nog betalingen ontvangt of heeft ontvangen (bijvoorbeeld een verzekeringsuitkering of een betaling door dader) dient u dit te melden. De Commissie zal in dat geval onderzoeken of u een bedrag aan het Schadefonds moet terugbetalen en zal hierover dan een nadere beslissing nemen.

Indien u zich niet met deze beslïsstng van de Commissie kunt verenigen, kunt U binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing een beroepschrift bij het gerechtshof te Den Haag indienen. In het beroepschrift moet gemotiveerd worden aangegeven op welke punten u de beslissing van de Couunissie onjuist vindt.

Dit beroepschrift moet worden gericht aan:

Gerechtshof Den Haag

T.a.v. de sttafgrlffte

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Rijswijk. 5 augustus 2011

Namens de meervoudige kamer van de

Commissie, de Secretaris,

N.D. Huygen

 VERZONDEN  9 AUG.2011

Met dank aan mr. Schümmer, Rijnland advocaten