Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBOBR 060917

RBOBR 060917

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBOBR-060917

Vonnis

RECHTBANK OOST -BRABANT
Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer:C/01/321746 / HA ZA 17-366

Vonnis van 6 september 2017

in de zaak van

[ X ] ,
wonenede te [ wonplaats ] ,
eiseres in convenrie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. Y.B. Boendermaker te Hilversum,

tegen

naamloze vennootschap
NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde in conventie.
eiseres in reconventie,
advocaat mr. C. W. Gijsbers te 's-Gravenhage.

1.
De procedure

l.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de rolbeslissing d.d. 12 juli 1017
- de conclusie van antwoord in conventie en van cis in reconventie.

1.2.
Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een comparitie zal worden gelast

2.1.
De rechtbank zal een comparitie bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

2.2.
Verweerster in reconventie heeft de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. Verweerster in reconventie moet een schriftelijke conclusieuiterlijk twee wekenvoor aanvang van de comparitie toezenden. Na de comparitie
kan deze concluste niet meer genomen worden.

2.3
De rechtbank wijst erop dat zij uit een niett verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij kan maken die zij geraden zal achten..

2.4.
De behandeling van de zaak ter comparitie zal in beginsel de volgende onderwerpen bevatten. De rechter zal beginnea met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal de rechter zo nodig vragen stellenover de feiten en over de standpunten van partijen waarin inzicht moet bestaan om tet een oordeel te kunnen komen.

2.5.
In beginsel wordt ter compariti aan de raadslieden van partijen de gelegenheid geboden de juridische standpumen van partijen nader toe te lichten, Daarbij mag gebruik worden gemaakt van beknopte spreekaantekeningen. Uitgebreide mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen zullen echter niet worden toegestaan,

2.6.
Op de comparitie zal, eventueelaan de hand van een voorlopig oordeel overde zaak, worden nagegaan hoe de.verdere gang van de procedure moet zijn, daarbij kan ook de mogelijkheid van een schikking of inschakeling van een mediator aan de orde komen. De
zitting eindigt met een aantal formaliteiten.

3.
De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1.
beveelt een verschijningvan partijen bijgestaan door hun advocaten. voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. O.R.M. van Dam in het gerechtsgebouw te 's-Hertogenbosch aan de
Leeghwaterlaan 8 op een door derechtbank vast te stellen daturn en tijd.

3.2.
bepaalt dat [ X ] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij dan vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen.

3.3.
bepaalt dal dezaak weer op de rol zal komen van 20 september 2017 voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden november 21017 tot en met februari 2018. waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald,

3.4.
bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelfstandig zal bepalen.

3.5.
bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd.

3.6,
wjjst partijen er op dat voor de zitting een dagdeel zal worden uitgetrokken,

3.7.
houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2017.


Met dank aan mr. Y. Boendermaker, Boendermaker Letselschade Advocatuur voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBOBR-060917

Deze website maakt gebruik van cookies