Zoeken

Inloggen

Artikelen

GHARL 220322

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2022/GHARL-220322


arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.229.568
(zaaknummer rechtbank Overijssel 197655)

arrest van 22 maart 2022

in de zaak van

[ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] ,
wonende te [ woonplaats ] ,
appellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
hierna: [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] ,
advocaat: mr. M.J.E.C. Camps,

tegen:

de vennootschap naar buitenlands recht Allianz Benelux N.V.,
gevestigd te Brussel, kantoorhoudende te Rotterdam,
geïntimeerde, in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
hierna: Allianz,
advocaat: mr. H.A. Kragt.

1.
Het verdere verloop van het geding

1.1
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenarrest van 14 september 2021;
- het deskundigenbericht van 15 december 2021;
- de memorie na deskundigenbericht van [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] ;
- de antwoordmemorie na deskundigenbericht van Allianz.

1.2. .
Vervolgens heeft het hof opnieuw arrest bepaald.

2.
De motivering van de beslissing in hoger beroep

2.1
De rekenkundige heeft in zijn rapport berekend dat de totale (na aftrek van hetgeen reeds is betaald) resterende netto schade € 239.598,- bedraagt. Partijen hebben hiertegen geen bezwaren aangevoerd dus het hof zal dat bedrag toewijzen. Dit bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de kapitalisatiedatum 1 juli 2021 tot de dag van voldoening

2.2
Het hof heeft in het vorige arrest vastgesteld dat aan buitengerechtelijke kosten € 30.000,- zal worden toegewezen waarop de in verband met die kosten betaalde voorschotten in mindering moeten worden gebracht. Voor de deskundige en partijen is onduidelijk of dit bedrag ziet op de buitengerechtelijke kosten van alle gemachtigden die [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] hebben bijgestaan of alleen op de buitengerechtelijke kosten van mr. Camps. Beantwoording van die vraag is relevant in verband met de voorschotten die in mindering moeten worden gebracht.

2.3
Bij de vaststelling van het toewijsbare bedrag aan buitengerechtelijke kosten heeft het hof het oog gehad op de totale buitengerechtelijke kosten van alle gemachtigden. Dat betekent dat scenario A van de deskundige wordt gevolgd en er nog € 577,- wordt toegewezen. Uit het deskundigenbericht volgt dat nog € 577,- aan buitengerechtelijke kosten moet worden betaald. Dat bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van dit arrest.

2.4
Allianz zal worden veroordeeld tot afgifte van een belastinggarantie zoals in het dictum vermeld. Om discussie over de tekst van deze garantie te voorkomen zal het hof opnemen dat deze dient te luiden zoals opgenomen bij het Model vaststellingsovereenkomst met belastinggarantie WAM, vastgesteld door De Letselschaderaad. Bij toewijzing van de overige vorderingen in reconventie bestaat, behoudens de hierna te bespreken proceskostenveroordelingen, verder geen belang meer.

2.5
Allianz zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten: Die kosten komen neer op het volgende.

Allianz moet de proceskosten vergoeden die [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] heeft moeten maken in verband met het verzoek voorlopig deskundigenbericht. Die kosten bedragen: - € 1.114,- aan salaris advocaat (1 punt x tarief II).

Allianz moet ook de proceskosten vergoeden die [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] in de procedure in eerste aanleg in conventie en reconventie heeft gemaakt. Die kosten bedragen:
- € 78,- aan griffierecht;
- € 904,- aan salaris advocaat in conventie (2 punten x tarief II)
- € 5.160;- salaris advocaat in reconventie (2 punten x tarief VII).

Allianz moet daarnaast de proceskosten vergoeden die [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] in hoger beroep heeft gemaakt. Die kosten bedragen:
- € 97,31 aan explootkosten
- €313,- aan griffierecht
- € 16.256,- aan salaris advocaat (4 punten x tarief VI in hoger beroep).

De kosten van de deskundigen Tilanus en Erwtenman zijn in debet gesteld. Allianz zal worden veroordeeld om de kosten van deze deskundigen - € 4.077,11 en € 5.164,58 - te voldoen. Allianz dient de kosten van deskundige Withagen, die zij heeft voorgeschoten, te betalen. Een veroordeling daartoe kan, nu Allianz deze kosten heeft voldaan, achterwege blijven.

3.
De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

3.1
vernietigt het vonnis van de rechtbank Overijssel van 1 november 2017 en opnieuw rechtdoende:

3.2
veroordeelt Allianz om aan [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] te voldoen € 239.598,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juli 2021 tot de dag van algehele voldoening;

3.3
veroordeelt Allianz om aan [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] te voldoen € 577,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf heden tot de dag van algehele voldoening;

3.4
veroordeelt Allianz tot afgifte van een gebruikelijke belastinggarantie aan [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] conform het Model vaststellingsovereenkomst met belastinggarantie WAM, zoals vastgesteld door De Letselschaderaad;

3.5.
veroordeelt Allianz in de proceskosten, aan de zijde van [ apellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, verweerster in reconventie ] begroot op: - € 97,31 aan verschotten; - € 391,- aan griffierecht; - € 23.434,- aan salaris advocaat, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit arrest, en – voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

3.6.
veroordeelt Allianz in de nakosten, begroot op € 163,-, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 85,- en de explootkosten van betekening van de uitspraak in geval Allianz niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na aanschrijving en betekening;

3.7
veroordeelt Allianz in de kosten van de deskundigenberichten en beveelt Allianz om te voldoen aan de griffier van het gerechtshof – na ontvangst van een nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak – het bedrag van € 9.241,69 inclusief btw voor het voorlopig ten laste van 's Rijks kas gebrachte gedeelte van die kosten;

3.8
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

3.9
wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.C.P. Giesen, C.J.H.G. Bronzwaer en J. Sap en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 22 maart 2022.

Met dank aan de heer mr. M.J.E.C. Camps, Camps Advocatuur voor het inzenden van deze uitspraak. (met titulatuur)

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2022/GHARL-220322


Deze website maakt gebruik van cookies