Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden www.letselschademagazine.nl

A Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief 
van www.letselschademagazine.nl, zoals aangeboden door Mr. E.J. Dennekamp, hierna te noemen: “gebruiker”, en een organisatie of natuurlijk persoon die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van www.letselschademagazine.nl, hierna te noemen “afnemer”.

B. Prestatie:
1. Gebruiker verbindt zich ertoe om jaarlijks gedurende 46 weken aan afnemer een nieuwsbrief te verzenden. De nieuwsbrief biedt toegang tot een website met wekelijks actuele literatuur en jurisprudentie, zoals deze in de voorgaande we(e)k(en) op het internet is verschenen. Een onderbreking in de verzending van de nieuwsbrief bedraagt ten hoogste 2 aaneengesloten weken.

2. Gebruiker behoudt zich het recht voor om relevante aanbiedingen en advertenties met betrekking tot de letselschadepraktijk in de breedste zin van het woord in haar nieuwsbrieven op te nemen.

C. Tegenprestatie:
1. Afnemer ontvangt tegen betaling van de abonnementsprijs een niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de wekelijkse nieuwsbrief van www.letselschademagazine.nl. Het is afnemer niet toegestaan de wekelijkse nieuwsbrief in digitale. uitgeprinte of enig andere vorm aan derden ter beschikking te stellen.
2 Indien het abonnement ingaat in de loop van een kalenderjaar loopt het door tot het einde van het kalenderjaar. De abonnementsprijs wordt naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld. 
3. Abonnementen worden behoudens opzegging voor 1 november van enig kalender jaar per januari van het volgende jaar met een jaar verlengd en bij vooruitbetaling door gebruiker gefactureerd.  
4. In geval afnemer in de loop van het jaar het abonnement opzegt vindt, tenzij sprake is van feiten en omstandigheden van klemmende aard, geen restitutie van de abonnementsgelden plaats.

D. Persoonsgegevens
De door afnemer verstrekte gegevens zullen voor het verzenden van de nieuwsbrief van www.letselschademagazine.nl of van berichten en facturen met betrekking tot die nieuwsbrief worden gebruikt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dit doel. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Bij het gebruik van deze website is de AGV van toepassing. 
  
E. Aansprakelijkheid 
1. Gebruiker spant zich in om voortdurend juiste en actuele informatie via www.letselschademagazine.nl te verspreiden. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de informatie die op www.letselschademagazine.nl is vermeld.
2. www.letselschademagazine.nl biedt weblinks aan naar sites/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Gebruiker draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of actualiteit van deze bronnen. 
3. Gebruiker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.