Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 130207 comparitie van partijen bij drempel; drempel niet gebrekkig

Hof Arnhem 13-02-07 comparitie van partijen ter plaatse van de litigieuze verkeersdrempel; drempel niet gebrekkig
2.4  Uit de voornoemde feiten blijkt dat de verkeersdrempel niet door kuilen, gaten of verzakkingen in het wegdek of anderszins een ongebruikelijke (en dus niet te verwachten) steile helling had of anderszins de veiligheid van personen of zaken (in het bijzonder auto’s en ook auto’s als die van [appellant]) in gevaar brengt. De drempel is niet anders dan een drempel die iedere verkeersdeelnemer (ook hij die niet steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid betracht) in een woonwijk met verkeersdrempels (als de onderhavige) mag verwachten en die geschikt is voor het eroverheen rijden met een auto, ook door een niet steeds oplettende en voorzichtige bestuurder.
Het hof overweegt daarbij dat uit de voornoemde feiten ook blijkt dat de drempel goed zichtbaar is, in het bijzonder ook bij duisternis en regen. Het feit dat de witte strepen op de drempel niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn, doet hieraan niet af, nu die verkeersdrempel door de opvallend andere bestrating ervan ook zonder witte strepen in voldoende mate opvalt en ook voor de niet steeds oplettende en voorzichtige bestuurder goed zichtbaar is.
Het door [appellant] gestelde feit dat het in de avond van 19 november 2003 regende, kan hieraan evenmin afdoen. Tijdens de comparitie van partijen was de drempel, in het bijzonder ook door de weerkaatsing van het licht van de lantaarns in de natte stenen van de drempel en de voegen daartussen, opvallend zichtbaar. Nu de lantaarns ook op 19 november 2003 licht uitstraalden (zoals [appellant] ter comparitie heeft beaamd) en de drempel sedertdien niet is gewijzigd, was de drempel ook toen voor [appellant] in voldoende mate zichtbaar en had hij de aanwezigheid van die drempel moeten onderkennen.
Het door [appellant] gestelde feit dat ook auto’s van andere automobilisten tegen de onderhavige verkeersdrempel zijn geschuurd, kunnen niet tot een ander oordeel leiden, nu ook in dat geval geldt dat de drempel om de voornoemde redenen niet gebrekkig en wel goed zichtbaar was.
De gemeente Nijmegen had niet op ongevallen als de onderhavige ten gevolge van de verkeersdrempel en/of het wegdek waarin deze is aangelegd, bedacht behoeven te zijn.

2.5  Dit brengt mede dat de onderhavige verkeersdrempel niet als gebrekkig kan worden aangemerkt en dat de gemeente Nijmegen als wegbeheerder ter voorkoming van gevaar voor personen of zaken niet meer maatregelen had behoren te treffen dan zij heeft gedaan.
Mitsdien is de gemeente Nijmegen niet op grond van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek voor gebreken aan de verkeersdrempel en/of het wegdek aansprakelijk en is de gemeente Nijmegen evenmin tekortgeschoten in haar zorgplicht, zodat de op dergelijke gebreken en tekortschieten gegronde vordering van [appellant] hem moet worden ontzegd.
LJN BA0161