Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 151117 geen letsel; auto-ongeval door verhoogde wegafscheiding; gemeente aansprakelijk vanwege nalaten vrij eenvoudig te realiseren veiligheidsmaatregel

Rb Noord-Holland 151117geen letsel; auto-ongeval door verhoogde wegafscheiding; gemeente aansprakelijk vanwege nalaten vrij eenvoudig te realiserenveiligheidsmaatregel

locatie ongeval: Google Maps

5 De beoordeling

5.1.
De vraag die voorligt is of de Schalkwijkerstraat ter hoogte van de J.J. Hamelinkstraat gebrekkig was in de zin van artikel 6:174 BW. Dit artikel vestigt een risicoaansprakelijkheid voor (onder meer) de wegbeheerder van een weg die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert.

5.2.
Als uitgangspunt heeft hierbij te gelden dat de Gemeente Haarlem als wegbeheerder ervoor dient te zorgen dat de weg zodanig is ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor weggebruikers. Daarbij komt het erop aan of de weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken, deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.

5.3.
Vast staat dat de schade aan de auto van [eiser] is veroorzaakt doordat [eiser] over de verhoogde wegafscheiding is gereden. Tevens staat vast dat het mogelijk is om een reflecterend signaleringspaaltje op de verhoogde wegafscheiding te plaatsen, waardoor die wegafscheiding beter zichtbaar is. Dit is immers na het ongeval van [eiser] ook gebeurd. Dit is een veiligheidsmaatregel die vrij eenvoudig en tegen niet al te hoge kosten kan worden gerealiseerd, zodat het ook redelijkerwijs van Gemeente Haarlem kan worden gevraagd, een dergelijke veiligheidsmaatregel te treffen.

5.4.
Het enkele feit dat het verkeersbesluit van 11 december 2006 niet voorschrijft dat een dergelijke veiligheidsmaatregel wordt getroffen, terwijl dit besluit tot stand is gekomen na overleg met een medewerker verkeersadvisering van de Regiopolitie Kennemerland, doet hieraan niet af. Ten eerste niet omdat niet met zekerheid kan worden gezegd dat de verhoogde wegafscheiding ook in overleg met de betreffende medewerker is aangelegd, aangezien dit besluit slechts vermeldt welke (waarschuwings)borden er dienen te worden geplaatst en dat de fietsersoversteek dient te worden afgesloten, maar niets zegt over de verhoogde wegafscheiding. Ten tweede heeft de kantonrechter partijen ter zitting voorgehouden dat op Googlemaps een foto van de verkeerssituatie ter plaatse is terug te vinden, waaruit blijkt dat er in 2008, dus ná het verkeersbesluit van december 2006, wél een signaleringspaaltje stond, terwijl het gat voor dat paaltje in de verhoogde wegafscheiding ten tijde van het ongeval nog altijd aanwezig was. Dit paaltje is blijkbaar op enig moment verwijderd en gesteld noch gebleken is dat in de tussenliggende periode tot januari 2017 een nieuw paaltje is geplaatst. Gemeente Haarlem heeft hiervoor geen verklaring kunnen geven.

5.5.
Niet alleen bevestigt deze constatering dat een dergelijke veiligheidsmaatregel vrij eenvoudig te realiseren was, een en ander lijkt er ook op te wijzen dat het destijds met het oog op de verkeersveiligheid wel nodig werd geacht om een reflecterend signaleringspaaltje te plaatsen. Dat er ook mensen zijn die tegen een dergelijk paaltje aanrijden, zoals door Gemeente Haarlem is aangevoerd, doet hieraan niet af.

5.6.
Uit het bovenstaande volgt dat de schade aan de auto van [eiser] is veroorzaakt door een gebrek als bedoeld in artikel 6:174 BW, waarvoor Gemeente Haarlem aansprakelijk is.ECLI:NL:RBNHO:2017:11010