Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 031007 werknemer onder tram, geen aansprakelijkheid, ongevallenverz. bood vold dekking

Rb Den Haag 031007 werknemer komt onder tram, geen aansprakelijkheid, ongevallenverzekering bood voldoende dekking
d. Op 24 juni 1999 is (benadeelde) te Rotterdam, terwijl hij doende was met het verrichten van de hem door Ven Daily Vers opgedragen werkzaamheden (het wegbrengen van bestellingen), als voetganger bij het oversteken van de Vierambachtenstraat ter hoogte van de kruising met de Gerrit Jan Mulder straat aangereden is door een tram van de Gemeente Rotterdam, als gevolg waarvan hij ernstig hersenletsel opgelopen heeft en blijvend volledig arbeidsongeschikt is geworden.

e Op grond van een door Ven Daily Vers afgesloten collectieve ongevallenverzekering is in verband met het ongeval van (benadeelde) door de verzekeraar- aan Ven Daily Vers een bedrag uitgekeerd van € 30 558,91 (bruto). Het netto-equivalent hiervan, vermeerderd met rente, zijnde in totaal € 18.748,94, is door Ven Daily Vers aan (benadeelde) voldaan

f Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam d d 22 maart 2000 is (benadeelde) onder curatele gesteld, met benoeming van (curator) tot curator

g. Bij beschikking van de kantonrechter te Dordrecht d.d 17 mei 2007 is aan (curator) q.q.. toestemming verleend tot het voeren van de onderhavige procedure

h Ten tijde van het ongeval bedroeg het loon van (benadeelde) / 3 406,- (€ 1.545,58) bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag bij een voltijds dienstverband

i.. Ven Daily Vers heeft voldaan aan haar' wettelijke verplichting, zoals deze destijds gold, tot doorbetaling van het loon van (benadeelde) Sindsdien ontvangt (benadeelde) een uitkering op grond van de WAO (thans WIA) alsmede een invaliditeitspensioen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Over 2006 bedroeg zijn bruto inkomen circa € 17 000,— bruto.

Vordering en verweer
3 (curator) q.q vordert een verklaring voor recht dat Ven Daily Vers aansprakelijk is voor de door (benadeelde) geleden en nog te lijden schade als gevolg van een hem op 24 juni 1999 overkomen ongeval, alsmede de veroordeling van Ven Daily Vers tot vergoeding van die schade, nader- op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en voorts de veroordeling van Ven Daily Vers in de proceskosten.

Naast de voren vermelde feiten legt hij daaraan - kort zakelijk weergegeven - ten grondslag dat Ven Daily Vers als (voormalig) werkgever van (benadeelde) op grond van de artikelen 7: 658, 7:611 en 6:248 BW aansprakelijk is voor de door (benadeelde) ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade, omdat zij geen adequate ongevallenverzekering ten behoeve van (benadeelde) had afgesloten en hem niet geïnformeerd heeft over de noodzaak zelf een ongevallenverzekering af te sluiten, en aldus niet voldaan heeft aan haar uit die artikelen voortvloeiende zorgplicht jegens (benadeelde).

4 Ven Daily Vers concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van (benadeelde) in de proceskosten. Kort zakelijk weergegeven komt het verweer hierop neer, dat Ven Daily Vers bestrijdt dat zij tekort geschoten is in enige zorgverplichting jegens (benadeelde) Het gaat om een eenvoudig verkeersongeval, waarvoor zij geen enkele maatregel had kunnen treffen om dat te voorkomen De zorgplicht van artikel 7:658 BW is daarop niet van toepassing. Uit dat artikel vloeit niet de verplichting voort om ten behoeve van een werknemer' een ongevallenverzekering af te sluiten. Die verplichting volgt evenmin uit het bepaalde in artikel 7:611 of 6:248 BW, nu er in het onderhavige geval geen sprake was van bijzondere omstandigheden of bijzondere risico's. Het netto-equivalent van het bedrag van de uitkering op grond van de door haar afgesloten ongevallenverzekering is door' haar inmiddels aan (benadeelde) betaald. Naar de mening van Ven Daily Vers vormde die verzekering een adequate voorziening voor het onderhavige ongeval.

Voorts voert Ven Daily Vers aan dat, indien de schade van (benadeelde) in dit geding vastgesteld kan worden, geen plaats is voor' verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Beoordeling:
Algemeen
5. Het onderhavige ongeval is ontstaan doordat (benadeelde) als voetganger bij het oversteken van een straat in Rotterdam (de Vierambachtenstraat) geen voorrang heeft verleend aan de tram waarmee hij in botsing is gekomen Het ongeval is dus een gevolg van het niet in acht nemen door (benadeelde) van een algemene verkeersregel die geacht mag worden bekend te zijn aan een ieder die deelneemt aan het verkeer. Bovendien maakte (benadeelde) voor de uitvoering van zijn werk gebruik van een (bestel)auto of vrachtwagen en beschikte hij over het daarvoor benodigde rijbewijs, zodat ervan uitgegaan mag worden dat bedoelde verkeersregel hem ook uit dien hoofde bekend was. Het gaat in dit geding dus om een eenvoudige verkeersovertreding door (benadeelde) , waardoor een ongeval is ontstaan met - helaas - voor (benadeelde) desastreuze gevolgen.

Toepasselijkheid van artikel 7:6.58 BW

6. Voor de toepasselijkheid van artikel 7:658 BW is vereist dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, De stelplicht en eventuele bewijslast hiervan rusten op de werknemer (HR 23 juni 2006 NJ 2006, 354).

7. In het onderhavige geval is niet in geschil dat het ongeval gebeurd is terwijl (benadeelde) doende was met het uitvoeren van zijn werk ten behoeve van Ven Daily Vers, te weten het bezorgen van bestellingen van klanten van Ven Daily Vers te Rotterdam. Dat (benadeelde) als gevolg van het ongeval schade heeft geleden, is evenmin in geschil Derhalve is voldaan aan de vereisten voor de toepasselijkheid van artikel 7:658 BW.

8 Daarmede is evenwel nog niet gezegd dat Ven Daily Vers als werkgever op grond van deze bepaling ook aansprakelijk is voor de schade die (benadeelde) als gevolg van het ongeval heeft geleden en - naar op grond van de aard van zijn letsel aannemelijk voorkomt - nog zal lijden. Daarvoor is immers ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 7:658 BW nodig dat komt vast te staan dat Ven Daily Vers tekort geschoten is in haar zorgplicht zoals omschreven in het eerste lid van die bepaling Daarbij geldt dat de bewijslast daarvan niet rust op (benadeelde), maar dat Ven Daily Vers moet aantonen dat zij aan die zorgplicht heeft voldaan, dan wel dat het voldoen aan die zorgplicht het ongeval niet zou hebben voorkomen

9. Ven Daily Vers heeft dienaangaande aangevoerd dat zij geen zeggenschap heeft over de openbare weg en derhalve niet in staat is om maatregelen te treffen om een ongeval als het onderhavige te voorkomen De kantonrechter kan dat standpunt van Ven Daily Vers billijken Als werkgever lig het nu eenmaal niet in haar vermogen om voorzieningen of maatregelen te treffen waardoor haar werknemers, indien zij voor hun werk moeten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, gevrijwaard worden voor een ongeval als het onderhavige. Wel kan zij die werknemers instrueren zich nauwgezet aan de verkeersregels te houden, maar' ook dat levert geen garantie op dat hen geen ongeval zal kunnen overkomen. Anders gezegd: niet in te zien valt wat Ven Daily Vers redelijkerwijs had kunnen (en dus moeten) doen om te voorkomen dat (benadeelde) bij het verrichten van zijn bestelwerkzaamheden door eigen toedoen of door toedoen van een andere verkeersdeelnemer een ongeval zou overkomen

10 Tegen deze achtergrond moet naar het oordeel van de kantonrechter de conclusie zijn dat artikel 7:658 weliswaar wel van toepassing is, maar in de gegeven situatie niet leidt tot aansprakelijkheid van Ven Daily Vers voor de gevolgen van het (benadeelde) overkomen ongeval.

11 Anders dan (curator) q q. kennelijk meent, brengt artikel 7:658 BW voor' de werkgever niet de verplichting mee om ten behoeve van zijn werknemers een ongevallenverzekering af te sluiten, noch om hen te instrueren zelf zodanige verzekering af te sluiten en hen daartoe financieel (door een tegemoetkoming in de kosten van de verzekeringspremie) in staat te stellen.

Toepasselijkheid van 7: 611 en 6:248 BW

12 Algemeen wordt de bepaling van artikel 7:611 BW beschouwd als de arbeidrechtelijke vertaling van wat in de artikelen 6:2 en 6:248 BW voor het verbintenissenrecht in het algemeen is geregeld, te weten dat de rechtsverhouding tussen de partijen beheerst wordt door de redelijkheid en de billijkheid Een afzonderlijke bespreking van de eventuele consequenties van het bepaalde in de artikelen 6:2 en 6:248 BW kan dan ook achterwege blijven, aangezien die eventuele consequenties in de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer ook reeds volgen uit artikel 7:611 BW.

13 De vraag waar het dan om gaat is, of uit artikel 7:611 BW voor Ven Daily Vers de verplichting voortvloeide om ten behoeve van (benadeelde) een adequate ongevallenverzekering af te sluiten, dan wel hem te instrueren zelf zodanige verzekering af te sluiten en hem daartoe financieel (door een tegemoetkoming in de kosten van de verzekeringspremie) in staat te stellen.

14 Die vraag is in de jurisprudentie en in meer algemene zin in de literatuur uitvoerig aan de orde geweest. Verwezen wordt naar het overzichtsartikel van mr AR Houweling "Het verzekeringsaspect bij werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen" in Sociaal Maandblad Arbeid 2007, nr. 7/8, pag. 255 e. v. en de daarin genoemde jurisprudentie en andere literatuur.

15 Uit die jurisprudentie valt als conclusie te trekken dat artikel 7:611 BW meebrengt dat een werkgever voor zijn werknemers, die uit hoofde van hun functie en werkzaamheden aan het verkeer moeten deelnemen, een adequate verzekering behoort af te sluiten voor de daaraan voor die werknemers verbonden risico's, dan wel die werknemers met klem moet wijzen op het belang van het zelf afsluiten van een dergelijke verzekering en hen in verband daarmee een adequate financiële bijdrage dien te verstrekken in de kosten van zo'n verzekering.

16 In het onderhavige geval had Ven Daily Vers zelf een collectieve ongevallenverzekering ten behoeve van haar personeel, waaronder (benadeelde) , afgesloten Op grond daarvan is aan (benadeelde) een bedrag ad € 30,558,91 bruto, zijnde € 18 748,94 netto inclusief rente, uitgekeerd.

De vraag die dan beantwoord moet worden is of dit een adequate voorziening mag heten.. Mede gelet op de hoogte van het loon van (benadeelde) ten tijde van het ongeval en zijn huidige inkomen is de kantonrechter van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord.

Slotsom en kosten

17 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van (curator) q q. dient te worden afgewezen en dat (curator) q q als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld behoort te wolden in de proceskosten aan de zijde van Ven Daily Vers zoals hierna vernield.Piv-site