Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 170216 verkeersongeval; alcohol- en medicijngebruik; voorshands aangenomen gevaarzetting en toepassing omkeringsregel

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 170216 verkeersongeval; alcohol- en medicijngebruik; voorshands aangenomen gevaarzetting en toepassing omkeringsregel

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1
Op 9 april 2012 omstreeks 22:22 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden ter hoogte van de inrit vanaf de Caya Frans Figaroa naar de parkeerplaats van de Caribbean Palm Village.

2.2
De toedracht van het ongeval was als volgt. Gedaagde reed met zijn auto in zuidelijke richting. De auto, bestuurd door de heer Naam (verder: Naam), met daarin Naam c.s. reed kort voor het ongeval in noordelijke richting en sloeg ter plaatse van de inrit linksaf om de parkeerplaats op te rijden. Op het moment dat de auto zich op de, ten opzichte van Naam, voor tegenliggers bestemde rijstrook bevond werd deze in de rechterflank aangereden door Gedaagde.

2.3
Door het ongeval zijn hebben Naam c.s. letselschade geleden.

2.4
Gedaagde is tot een bedrag van Afl. 150.000, tegen de vermogensrechtelijke gevolgen van het verkeersongeluk bij New India verzekerd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1
Naam c.s. vorderen voor zich en in hun functie van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Sofia Naam verklaring voor recht dat Gedaagde onrechtmatig jegens Naam c.s. heeft gehandeld met – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde en New India, tot het maximum beloop van de verzekering, tot betaling van de schade, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Gedaagde c.s. tot vergoeding van de proceskosten.

3.2
Naam c.s. gronden de vordering erop dat Gedaagde een verkeersongeval heeft veroorzaakt waaruit schade is voortgevloeid en New India verzekeraar van Gedaagde was.

3.3
Gedaagde en New India voeren hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Gedaagden in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1
Volgens Naam c.s. reed Gedaagde vlak voor het ongeval veel te snel en verkeerde hij onder invloed van alcohol en is hij daarmee, naast Naam, proportioneel aansprakelijk voor de vermogensrechtelijke gevolgen van het ongeval.

4.2
Uit het van het ongeval opgemaakte politierapport blijkt dat Gedaagde kort na het ongeval 900 microgram alcohol per liter lucht uitgeademde waar 220 microgram het wettelijke toegestane maximum is. Volgens het proces-verbaal van verhoor van Gedaagde gebruikte hij, op doktersvoorschrift, Rivotril in vloeibare vorm. Naar schatting van Gedaagde reed hij valk voor de aanrijding 60 a 70 km/u.

4.3
Het gerecht wijst, onder toepassing van het bepaalde in artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering partijen op het volgende.

4.4
Het is het gerecht ambtshalve bekend dat Rivotril een medicijn is. Uit de webpaginahttp://www.apotheek.nl/medicijnen/clonazepam?product=rivotril#wat-doet-clonazepam-en-waarbij-gebruik-ik-het valt te ontnemen: 
Clonazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen. Artsen schrijven het voor bij epilepsie, paniekstoornissen, sociale fobie, bepaalde vormen van zenuwpijn en spierkrampen.

4.5
In de Nederlandstalige patiëntenbijsluiter http://www.roche.nl/wp-content/uploads/2014/11/Rivotril_T2011-0100-_2sep15_B.pdf is de volgende waarschuwing te lezen:
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?
Tijdens de behandeling met Rivotril mag u geen alcohol drinken, want dit kan de werking van het geneesmiddel versterken, met een vertraagd reactievermogen en verminderde coördinatie of bijwerkingen zoals slaperigheid en effecten op de ademhaling en het hart tot gevolg

4.6
Het ongeval vond plaats in de avonduren ter hoogte van de ingang naar een parkeerplaats, buiten de bebouwde kom. Ter plaatse is de maximum toegestane snelheid 80 km/u.

4.7
Het is het gerecht ambtshalve bekend dat ondanks de (gedateerde) bepaling van de grens van de bebouwde kom ook daarbuiten in Aruba dichte bebouwing voorkomt. Dat is naar het gerecht voorshands overweegt ook ter plaatse het geval. Daar komt nog bij dat, gezien vanuit de rijrichting van Gedaagde, op korte afstand een met verkeerslichten beveiligd kruispunt richting restaurants en de hotelstrook ligt. Een en ander valt mede af te leiden uit schermafbeeldingen van Google Earth. Het desbetreffende kruispunt en de doorgaande noord-zuid weg ter plaatse zijn, zeker in de avonduren wanneer sprake is van uitgaansverkeer, druk, zoals ook op de op CD-rom overgelegde videobeelden is te zien. Gedaagde is inwoner van Aruba en moet voorshands geacht worden met de lokale verkeersomstandigheden, waaronder ook de in- en uitrit van het parkeerterrein, bekend te zijn. 

4.8
Gedaagde c.s. betogen dat het causaal verband tussen de verkeersfout van Gedaagde en het ongeval ontbreekt. Gedaagde had het ongeval niet kunnen voorkomen omdat Naam zo kort vóór het ongeval naar (voor hem) linksaf sloeg, dat Gedaagde een aanrijding hoe dan ook niet had kunnen voorkomen.

4.9
Het gerecht legt aan partijen voor, dat voorshands sprake lijkt te zijn van gevaarschepping zijdens Gedaagde in verband met het medicijngebruik van Gedaagde gecombineerd met diens forse alcoholgebruik zoals dat uit de ademanalyse blijkt en de snelheid en de overige omstandigheden ter plaatse kort voor het moment van de aanrijding (60 a 70 km/u, ’s avonds, op een drukke weg). Aangenomen dat bovenstaande, deels ambtshalve voorlopig bijgebrachte omstandigheden juist zijn, legt het gerecht verder aan partijen voor, dat aanleiding kan bestaan voor de toepassing van de zogeheten omkeringsregel. Deze regel behelst dat, wanneer een norm is geschonden die specifiek strekt tot het voorkomen van – in dit geval – verkeersongevallen en de daaruit voortvloeiende schade en dit specifieke gevaar van een ongeval zich heeft zich verwezenlijkt in de vorm van de aanrijding tussen Gedaagde en de door Naam bestuurde auto, daarmee het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel is gegeven en het aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken is om te stellen en aannemelijk te maken dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan. Toepassing van die omkeringsregel zou betekenen dat Gedaagde c.s. dienen te stellen en aannemelijk te maken, dat het ongeval ook zou zijn ontstaan als Gedaagde ter plaatse niet onder invloed van alcohol zou hebben verkeerd, geen medicijnen zou hebben gebruikt, althans geen sprake zou zijn van een combinatie van overmatig alcoholgebruik en gebruik van Rivotril en als Gedaagde ook zijn snelheid zou hebben aangepast aan de situatie ter plaatse.

4.10
Het gerecht zal de zaak naar de rolzitting verwijzen voor uitlating partijen over voornoemd voorshands vermoed gevaarscheppen gedrag van Gedaagde, Gedaagde c.s. als eerste. Daarna mag Attard daarop reageren.

4.11
Het gerecht houdt ieder verder oordeel, met name met betrekking tot de vraag of sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van Gedaagde en Naam, dan wel enige vorm van verdeling van schadetoerekening en of eigen schuld zijdens Naam c.s. aan de orde is, aan. ECLI:NL:OGEAA:2016:213, zie ook ECLI:NL:OGEAA:2016:214