Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Leeuwarden 130906 werknemer snijdt tie-wraps door met stanleymes; geen schending zorgplicht

Hof Leeuwarden 13-09-06 werknemer snijdt tie-wraps door met stanleymes; geen schending zorgplicht
2.4. Op 22 maart 1999 heeft (benadeelde) een aantal tie ribs doorgesneden met een sianleymes van Europrint (benadeelde) heeft zich daarbij in de linker pols gesneden. (benadeelde) gebruikte een klein model stanleymes, waarbij het lemmet uit het plastic heft geschoven kan worden en kan worden afgebroken op breukvlakken die van fabriekswege zijn aangebracht. (benadeelde) was er van op de hoogte dat zij het stanleymes van zich af diende te bewegen.

2.5. Naar het oordeel van de arbeidsinspectie is het doorsnijden van de aan de inspectie getoonde tie ribs met het geloonde, hiervoor omschreven stanleymes niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet.

2.6. Als gevolg van het ongeval is (benadeelde) 80 tot 100% arbeidsongeschikt geraalct. Zij ontvangt thans een arbeidsongeschiktheidsuitkering. (...)

 

4. Op grond van het bepaalde in artikel 7:658 tweede lid BW is Europrint voor de door (benadeelde) geleden schade niet aansprakelijk indien zij stelt en zo nodig bewijst dal zij de in het eerste lid van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen. Met de in het laatstgenoemde artikellid vervatte regel is niet beoogd een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van arbeidsongevallen. De bepaling heeft slechts tot strekking een zorgplicht in het leven te roepen die de werkgever verplicht om voor het verrichten van arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.

5. Voor stanleymesjes geldt, naar van algemene bekendheid is, dat deze uiterst scherp zijn en bij onzorgvuldig gebruik al snel snijwonden veroorzaken. De werkgever dient er rekening mee te houden dat de gebruiker van dergelijk gereedschap in weerwil van dit ervaringsfeit niet steeds de zorgvuldigheid in acht zal nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is. Een werkgever die toestaat dat zijn werknemers zich van stanleymesjes bedienen voor werkzaamheden waarvoor dergelijke mesjes geschikt zijn, dient de werknemer om die reden te informeren over een verantwoorde werkwijze en dient erop toe te zien dat onverantwoord gebruik wordt gecorrigeerd. Voldoet hij aan die verplichting, dan moet hij in beginsel worden geacht datgene te hebben gedaan wat redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer zich met het mesje verwondt.

6. De vraag of het door (benadeelde) gebruikte stanleymesje geschikt was voor het doorsnijden van tie ribs, beantwoord het hof bevestigend. Dat daarvoor ook andere, wellicht veiliger instrumenten bestaan (zoals een schaar, een kniptang of een ander type stanleymes), doet aan dat oordeel niet af.

7. Omtrent de vraag of Europrint aan zijn informatie- en controleverplichling heeft voldaan, overweegt het hof het volgende.

7.1. Partijen zijn het er over eens dat het onverantwoord is een stanleymes bij het doorsnijden van tie ribs in de richting van het lichaam te bewegen. Omdat (benadeelde) daarvan op de hoogte was en zich op het standpunt stelt dat 2ij ook (steeds) van zich af heeft gesneden, treft Europrint niet het verwijt dat zij wat dat aangaat in strijd heeft gehandeld met de hiervoor geformuleerde verplichting.

7.2. In de toelichting op haar zevende grief bespreekt (benadeelde) de mogelijkheid dat het mesje is afgebroken. Ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft zij naar aanleiding daarvan opgemerkt dat zij de gewoonte had een stapel van tien gebundelde dozen met haar linkerhand stevig aan te drukken, om de tie ribs met het stanleymes in haar rechterhand vanuit haar perspectief gezien van links naar rechts (dus van de beschadigde pols af) door te kunnen snijden, beginnende bij de bovenste en eindigend bij de onderste bundel. Zij zegt ook ten tijde van het ongeval op deze wijze te werk te zijn gegaan en vermoedt - bij gebreke van een andere in haar ogen plausibele verklaring - dat het mesje zodanig was uitgeschoven dat het op het breukvlak is afgebroken. Bij de beantwoording van de vraag of een dergelijke - overigens betwiste - gang van zaken tot de conclusie kan leiden dat Europrint in haar zorgplicht is tekortgeschoten, stelt het hof voorop dat het (evenzeer) een feit van algemene bekendheid is dat zogenoemde 'afbreekmesjes' bij gewoon gebruik niet zo ver dienen te zijn uitgeschoven dat deze op het vooraf aangebrachte breukvlak kunnen afbreken. Van de werkgever kan in beginsel niet worden gevergd dat hij de werknemer die zich van dit type stanleymesjes bedient op dat risico wijst. In deze zaak is niets gesteld of gebleken dat een dergelijke informatieplicht onder de gegeven omstandigheden toch meebrengt, of dat Europrint in dit opzicht in haai controlerende taken is tekortgeschoten.

8. (benadeelde) heeft tenslotte nog aangevoerd dat zij - van nature al druk en gehaast persoon - moest werken aan een grote, lawaaiige en continu draaiende machine, met een collega die probeerde een hoge productie te realiseren. Het hof acht die omstandigheden, voor zover ze feitelijk zijn onderbouwd, niet van zodanig gewicht dat ze tot afwijking van het in rechtsoverweging 5 geformuleerde beginsel zouden dwingen.

9. Nu de grieven zijn opgevoerd met miskenning van de door het hof geformuleerde uitgangspunten en niets is gesteld of gebleken dat er toe dwingt daarvan in dit geval af te wijken, luidt de conclusie dat de grieven falen. PIV-site