Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; belastinggarantie toewijsbaar

Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; rechtbank stelt uitgangspunten vast; schadeberekening na voorlichting door deskundige;
- rekenrente 2 %, zonder fiscale component; belastinggarantie toewijsbaar
 

Belastinggarantie

2.26.
Gelet op punt 4.29. van het vonnis van 3 april 2013 is de belastinggarantie toewijsbaar.

2.27.
In de rede ligt dat ‘Het Rekenbureau’ te Houten zal worden benaderd om tot rekenkundig deskundige te worden benoemd. [eiser] heeft onder meer dit bureau voorgesteld en Euro Insurance heeft zich tegen haar benoeming niet verzet.

2.28.
Gelet op al het voorgaande ligt de volgende vraagstelling in de rede, veronderstellenderwijs aangenomen dat over de onkosten inderdaad overeenstemming bestaat en de voorschotbetalingen kunnen worden vastgesteld.
a. a) Wilt u, aannemende dat [eiser] ,
in de hypothetische situatie, het ongeval weggedacht:
-tot zijn 50e jaar wekelijks 60 uur zou hebben gewerkt, waarvan gemiddeld 12 uur per week in de projectontwikkeling en 42 uur per week in de aannemerij en 6 uur aan administratie/ondernemerstaken, gedurende 45 werkweken per jaar,
-vanaf zijn 50e jaar wekelijks 55 uur zou hebben gewerkt, waarvan 49 uur per week in de projectontwikkeling en aannemerij, in een verhouding van respectievelijk 12:42, gedurende 45 werkweken per jaar,
-vanaf zijn 55e jaar wekelijks 45 uur zou hebben gewerkt, waarvan 39 uur per week in de projectontwikkeling en aannemerij, in een verhouding van respectievelijk 12:42, gedurende 45 werkweken per jaar,
-vanaf zijn 60e jaar wekelijks 40 uur zou hebben gewerkt, waarvan 34 uur per week in de projectontwikkeling en aannemerij, in een verhouding van respectievelijk 12:42, gedurende 45 werkweken per jaar,
-tegen een uurtarief van € 40,91 (zie punt 2.13.) bruto (punt 2.4. van het vonnis van 23 oktober 2013), exclusief btw in de aannemerij en € 49,00 inclusief btw in de projectontwikkeling/ter zake van verlies van zelfwerkzaamheid (punt 2.3 van het vonnis van 23 oktober 2013), beide uurtarieven gebaseerd op het prijspeil in 2013,
- met 65 jaar opgehouden zijn met werken, en
in de feitelijke situatie:
- 55% van zowel het werk dat hij in de hypothetische situatie in de projectontwikkeling als het werk dat hij in de hypothetische situatie in de aannemerij zou hebben verricht niet meer doen,
de totale arbeidsvermogensschade berekenen, rekening houdend met de sterftekansen en uitgaande van kapitalisatiedatum 1 januari 2016, de in 2.21. bedoelde aanspraken op vergoeding van wettelijke rente en een rekenrente van 2% zonder fiscale component?
b) Wilt u, met gebruikmaking van de uitkomsten van de berekeningen onder a), met inachtneming van hetgeen is beslist in punt 2.24. en met verdiscontering van de reeds door Euro Insurance betaalde voorschotten, de omvang van de totale nog niet vergoede schade berekenen?
Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich bij akte over de vraagstelling uit te laten. Het moet dan gaan om de vraagstelling zelf en niet om de daaraan te grondslag liggende beslissingen.

2.29.
Euro Insurance zal met het nog te bepalen voorschot worden belast. Zij is aansprakelijk voor de schade. Het komt dan billijk voor dat zij de kosten van becijfering ervan voor haar rekening neemt.ECLI:NL:RBGEL:2015:5935

Deze website maakt gebruik van cookies