Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Middelburg 280905 gedaagde aansprakelijk voor verlies verdienvermogen, en belastingheffing

Rb Middelburg 28-09-2005 gedaagde aansprakelijk voor (netto)verlies verdienvermogen, en voortvloeiende belastingheffing en procedure.
2.6 Ten aanzien van de door [eiser] gevorderde belastinggarantie stelt Gran Inc. dat zij niet het risico hoeft te dragen van de wijze waarop [eiser] zijn zaken met de Belastingdienst afwikkelt. Zij merkt daarbij op dat in de jurisprudentie is uitgemaakt dat de schadevergoeding wegens verloren arbeidsvermogen van een zelfstandige onbelast is.

2.7 [eiser] wijst erop dat Gran Inc. niet heeft aangegeven dat zij van oordeel is dat de vordering van [eiser] niet kan of mag worden toegewezen.
Voor zover Gran Inc. heeft bedoeld te zeggen dat de vordering niet kan worden toegewezen wijst [eiser] erop dat hij als gelaedeerde het door hem geleden verlies slechts netto kan vorderen. Indien de vergoeding van het verlies aan arbeidsvermogen onderhevig is aan belastingheffing zal Gran Inc. voor het betalen van deze belasting dienen op te komen. [eiser] merkt hierbij op dat voor beantwoording van de vraag of vergoeding van verlies aan arbeidsvermogen belast is, dient te worden beoordeeld of er sprake is van een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. In het laatste geval is de vergoeding onbelast. In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de vergoeding doorgaans belast, omdat tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de rechtspraak pleegt te worden gezien als een aanwijzing dat de vergoeding concrete inkomsten betreft namelijk die in een bepaalde periode zijn gederfd. [eiser] stelt derhalve belang te hebben bij het vorderen van een belastinggarantie.

2.8 De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt. Eventueel te betalen belasting over de netto-vergoeding van geleden verlies aan arbeidsvermogen is eveneens schade ten gevolge van het ongeval. Mocht de belasting geheven worden dan wordt [eiser] slechts daadwerkelijk schadeloos gesteld indien Gran. Inc. deze belasting betaalt. In geval over de netto-vergoeding van het verlies aan arbeidsvermogen te zijner tijd belasting geheven zal worden, zal Gran Inc. het door [eiser] aan belasting af te dragen bedrag dan ook dienen te vergoeden en de kosten van een eventuele belastingrechtelijke procedure dienen te dragen. Gran Inc. is immers aansprakelijk voor de schade die [eiser] ten gevolge van het ongeval heeft geleden en is derhalve eveneens aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende belastingheffing en een daarmee samenhangende belastingrechtelijke procedure.(...)

De rechtbank: (...)
- veroordeelt Gran Inc. tot afgifte van een belastinggarantie aan eiser, waaruit blijkt dat Gran Inc. op haar kosten verweer zal voeren indien de Inspecteur der belastingen inkomstenbelasting wil heffen over de aan eiser uit te keren schade terzake van verlies aan arbeidsvermogen en dat, indien de inspecteur in het gelijk wordt gesteld de daardoor ontstane belastingschade voor rekening van gedaagde komt;
LJN AZ0596