Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 031122 benoeming bijzondere curator 1:250 BW voor minderjarige tbv strafrechtelijke procedures tov ouders

RBROT 031122 benoeming bijzondere curator 1:250 BW voor minderjarige tbv strafrechtelijke procedures tov ouders

Zie ook ECLI:NL:RBROT:2022:10003

De vaststaande feiten

De ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over [voornaam minderjarige01] .

[voornaam minderjarige01] verblijft sinds 21 juli 2020 in het huidige pleeggezin.

Ten aanzien van de vader is een strafrechtelijke procedure aanhangig onder parketnummer 10/710158-20 en ten aanzien van de moeder onder parketnummer 10/710157-20.

De ouders worden verdacht van kindermishandeling van [voornaam minderjarige 01] in de periode 11 juni 2020 tot en met 16 juli 2020, de eerste zes weken van haar leven.

Het verzoek

De GI (Gecertificeerde Instelling, red. LSA LM) verzoekt ex artikel 1:250 BW een bijzondere curator te benoemen, met een duidelijke taakomschrijving om de belangen van [voornaam minderjarige01] te behartigen in de lopende strafrechtelijke procedures tegen de ouders.

De GI heeft het verzoek als volgt toegelicht.

De GI wil dat er een bijzondere curator voor [voornaam minderjarige01] komt die haar kan vertegenwoordigen in de strafrechtelijke procedures. Zij is een slachtoffer dat ernstig letsel heeft opgelopen.

De GI verzoekt daarom een bijzondere curator te benoemen die kan beoordelen of het belang van [voornaam minderjarige01] gediend is met de indiening van een vordering benadeelde partij. Als de bijzondere curator daartoe aanleiding ziet kan hij/zij daartoe handelingen verrichten in de strafrechtelijke procedures. De GI denkt daarbij aan mr. G.E. van der Pols als bijzondere curator. Hij heeft ervaring met dergelijke zaken. Hij zal in samenspraak handelen met mevrouw mr. N. Stolk die zich bereid heeft verklaard kinderen bij te staan de strafrechtelijke procedures tegen de ouders. Mogelijk kan mr. Van der Pols als bijzondere curator ook meekijken in het jeugdciviele traject.

De standpunten

De ouders

Het verzoek van de GI om een bijzondere curator te benoemen ligt er al sinds mei van dit jaar. Het botste toen tussen de advocaat en de GI. De GI verweet de advocaat onvoldoende voor het belang van [voornaam minderjarige01] op te komen. De advocaat vertegenwoordigt echter de ouders en de ouders willen [voornaam minderjarige01] weer thuis hebben. In de zaak zitten al genoeg partijen, zoals de GI, de Raad en Enver Pleegzorg. Een bijzondere curator heeft geen toegevoegde waarde. Primair verzoeken de ouders dan ook om het verzoek af te wijzen, subsidiair refereren de ouders zich aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft een benoeming van een bijzondere curator in de strafrechtelijke procedures.

De beoordeling

Op grond van artikel 1:250 Burgerlijk Wetboek (BW) – kort gezegd en voor zover hier van belang – kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen wanneer in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige de belangen van de met het gezag belaste ouders in strijd zijn met die van de minderjarige, en zij die benoeming in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht. Daarbij neemt de rechtbank in het bijzonder de aard van de belangenstrijd in aanmerking.

De rechtbank overweegt dat er sprake is van strafrechtelijke procedures ten aanzien van [vader01] en [moeder02] , de ouders van [voornaam minderjarige01] .

[voornaam minderjarige01] wordt door het openbaar ministerie verondersteld slachtoffer te zijn geworden door handelingen en/of gedrag van de ouders op grond waarvan [voornaam minderjarige01] zich als slachtoffer in de strafrechtelijke procedures kan voegen om aldaar gebruik te kunnen maken van haar rechten als slachtoffer in de strafrechtelijke procedures, waaronder het indienen van een vordering tot schadevergoeding.

Teneinde de belangen van [voornaam minderjarige01] , thans twee jaar oud, te behartigen acht de rechtbank het van belang [voornaam minderjarige01] te laten bijstaan door een bijzondere curator.

De rechtbank overweegt voorts dat het in het belang van [voornaam minderjarige 01] is dat de te benoemen bijzondere curator, gelet op de belangenstrijd, geheel onafhankelijk is. De bijzondere curator zal de belangen van [voornaam minderjarige 01] in de strafrechtelijke procedures ten aanzien van de ouders behartigen en kan de minderjarige zowel in als buiten rechte vertegenwoordigen.

Mr. G.E. van der Pols advocaat te Rotterdam heeft zich bereid verklaard de taak van bijzondere curator op zich te nemen.

De rechtbank zal derhalve mr. Van der Pols als bijzondere curator benoemen en hem opdragen in samenspraak met mr. N. Stolk de belangen van [voornaam minderjarige01] te behartigen in de strafrechtelijke procedures tegen de ouders.

De rechtbank benoemt de bijzondere curator in principe voor de gehele duur van de strafrechtelijke procedures. Van de bijzondere curator wordt verwacht dat deze de rechtbank (in het kader van diens benoeming) uiterlijk binnen zes weken na de datum van uitspreken van de vonnissen in de strafrechtelijke procedures zal rapporteren over het resultaat van de bijstand. Daarbij geeft de rechtbank de bijzondere curator in overweging om, indien een schadevergoeding is toegekend, te bewerkstelligen dat deze schadevergoeding wordt uitgekeerd op een bankrekening van de minderjarige met een zgn. BEM-Causule 1 . ECLI:NL:RBROT:2022:10000
1 De rekening met BEM-clausule (BEM staat voor Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen) houdt in dat gedurende de minderjarigheid de hoofdsom wordt geblokkeerd en alleen de rente opgenomen kan worden. Slechts met toestemming van de kantonrechter kan gedurende die periode een deel of de gehele hoofdsom ten behoeve van de minderjarige worden opgenomen. Voor het opnemen van de rente is geen toestemming van de kantonrechter benodigd, mits het vruchtgenot niet is uitgesloten. Op het moment dat de minderjarige meerderjarig wordt, kan zij vrij over de hoofdsom beschikken.